Напрям підготовки 6.050903 «Телекомунікації»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Телекомунікації»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Фахівець із телекомунікаційної інженерії повинен володіти знаннями та уміннями при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з технічним обслуговуванням телекомунікаційного, мережевого обладнання та обладнання станційного електрозв’язку, контролем та забезпеченням захисту інформації в телекомунікаційних системах; а також вміти проектувати нові та модернізувати існуючі системи передачі, телекомунікаційні та інформаційні мережі, системи мобільного зв’язку.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 22 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 66,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 151,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Основні нормативні документи за якими здійснюється технічне обслуговування систем передачі, систем комутації, інформаційних та телекомунікаційних мереж, радіомовлення та телебачення, систем мобільного зв’язку;
  • Сучасні системи електроживлення;
  • Технології обслуговування телекомунікаційних та інформаційних мереж, ліній передачі, систем передачі даних, тощо;
  • Методи забезпечення захисту інформації в ТКС;
  • Основні теорії електричних сигналів та електричних кіл, принципи дії електронних компонентів, основних схем, блоків та вузлів, основні їхні параметри та характеристики;
  • Основні положення з теорії електрозв’язку, поширення радіохвиль, метрологічне забезпечення галузі Телекомунікації, Інтернет-технології;
  • Основні екологічні закони, за якими відбувається розвиток і взаємний зв’язок між окремими складовими навколишнього середовища;
  • Основні положення безпеки життєдіяльності і правила, за якими здійснюється безпечна життєдіяльність.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Розраховувати електричні кола схем, параметри електричних сигналів та їхню завадостійкість, вибирати компоненти схем та обладнання відповідно до розрахунків;
  • Розраховувати параметри антенно-фідерних трактів та параметри прийнятих радіосигналів різних діапазонів частот;
  • Користуватись метрологічним забезпеченням технологій телекомунікацій;
  • Використовувати набуті знання з екології та безпеки життєдіяльності для гармонійного відношення до природи та безпечної професійної діяльності;
  • Користуватись мережею Інтернет для пошуку необхідної інформації.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Здійснювати основні види робіт, що передбачені умовами технічного обслуговування телекомунікаційного, мережного обладнання та обладнання станційного електрозв’язку.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Телекомунікації» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Інформаційні мережі зв’язку»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит, успішне виконання та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Климаш Михайло Миколайович