Напрям підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Радіоелектронні апарати»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Бакалавр напряму «Радіоелектронні апарати» повинен проявляти знання та уміння при вирішенні задач професійної діяльності, пов’язаних з проектуванням (конструюванням), технологією виготовлення, дослідженням, випробуванням, монтажем та встановленням, обслуговуванням, відновленням та модернізацією електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) різного призначення, зокрема, комп’ютерної техніки, телекомунікаційного та медичного обладнання.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки: гуманітарної і соціально-економічної (26 кредитів ЄКТС), фундаментальної (природничо-наукової) (62 кредити ЄКТС) та професійно-орієнтованої і практичної підготовки (152 кредити ЄКТС), які в сукупності забезпечують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Ключові результати навчання: 
Випускники програми володіють знаннями, необхідними для проектування (конструювання), розроблення технології її виготовлення, виробництва, монтажу, встановлення, обслуговування, ремонту, відновлення, модернізації, випробовування та дослідження радіоелектронної апаратури різного призначення, в тому числі апаратів інформаційних технологій.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Кваліфікація випускників дає змогу їм працювати на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, дослідженням радіоелектронних апаратів різного призначення, зокрема, виконувати таку професійну роботу (за ДК 003-95):
 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • технічні спеціалісти в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • техніки-програмісти;
 • оператори комп’ютерної техніки;
 • оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання;
 • оператори медичного обладнання;
 • молодші спеціалісти в галузі освіти;
і може займати первинні посади:
 • майстер з ремонту приладів і апаратури;
 • технік-конструктор;
 • технік-технолог;
 • технік-програміст;
 • технік-радіооператор.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Радіоелектронні апарати» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за однією зі спеціальностей «Виробництво електронних засобів» (7.091001 та 8.091001), «Біотехнічні та медичні апарати і системи» (7.091002 та 8.091002), «Технології та засоби телекомунікацій» (7.091004 та 8.091004).
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Виконання навчального плану підготовки бакалавра обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Голова методичної комісії напряму «Радіоелектронні апарати», д.т.н., проф. кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Романишин Юрій Михайлович.