Напрям підготовки 6.050901 «Радіотехніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Радіотехніка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для проектування, конструювання, виготовлення, дослідження, випробовування, монтаж та установлення, обслуговування, відновлення та модернізації електронних та радіоелектронних апаратів (пристроїв, засобів, комплексів, систем) будь-якого призначення, радіоелектронної та електронно-обчислювальної апаратури включно. Фахівці у галузі електроніки та телекомунікацій володіють необхідними знаннями з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін, а саме: з інформатики та обчислювальної техніки, компонентної бази радіоелектронних засобів, радіовимірювання, теорії електричних кіл та електромагнітного поля, розробки радіоелектронних схем, систем та комплексів, їх конструкцій, виробництва радіоелектронних пристроїв,
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 26 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 90.5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 123.5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Сучасна елементна база, яка застосовується при розробці радіоелектронних, телекомунікаційних, електронно-обчислювальних засобів
  • Програмне забезпечення для проектування радіоелектронних пристроїв та систем, системи автоматизованого проектування радіоелектронної апаратури (САПР)
  • Схемотехнічне проектування вузлів та пристроїв, призначених для генерування, формування, приймання та підсилення радіосигналів
  • Сучасні знання в області цифрової обробки сигналів та в цифрових методах реалізації радіотехнічних систем
  • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки
  • Принципи конструкторського проектування радіотехнічних пристроїв
  • Базові уявлення про організацію, структуру та управління процесом виробництва радіоапаратури
  • Принципи економічної діяльності радіотехнічних виробництв.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах розробки та виготовлення радіоелектронних пристроїв
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач
  • Навички схемотехнічного та системотехнічного проектування
  • Уміння вводити та опрацьовувати текстову, графічну та мультимедійну інформацію
  • Володіння методами автоматизованого проектування
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації виробництва та експлуатації радіоелектронних приладів та систем.
  • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Навички технічного обслуговування та ремонту пристроїв.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Кваліфікація випускників за освітньо-професійним напрямом «Радіотехніка» дає змогу їм працювати на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями радіоелектронних пристроїв і систем найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу:

 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • технічні спеціалісти в галузі радіоелектроніки та телекомунікацій;
 • оператори радіо- та телекомунікаційного обладнання;
 • молодші спеціалісти в галузі освіти.

Професійний профіль — начальник виробничої дільниці

Забезпечує керівництво окремими ланками виробництва деталей, вузлів, блоків та радіоапаратури (РА) в цілому. З урахуванням загальних фінансово-економічних та соціальних чинників та конкретних умов виробництва підтримує організацію роботи окремих ланок виробництва РА. Оцінює вплив технічних та організаційних факторів на продуктивність праці та ефективність виробництва. Оцінює вплив на довкілля техногенних факторів, властивих виробництву РА. Аналізує виробничу ситуацію щодо виконання норм і правил безпеки праці, виправляє дії персоналу і режими роботи обладнання у разі порушень таких норм і правил.

Професійний профіль — технічний спеціаліст-проектувальник

Розробляє схеми і конструкції радіоелектронної апаратури та її частин (вузлів, друкованих плат, мікро блоків) та деталей з проведенням відповідних розрахунків. Використовує засоби комп’ютерного моделювання та проектування, використовуючи сучасні програмні продукти і технології САПР. Використовує нормативно-технічну документацію щодо властивостей матеріалів, технологічних та економічних показників.

Професійний профіль — оператор-експлуатаційник обладнання

Забезпечує установку та запуск в експлуатацію електронних апаратів і систем різноманітного призначення (радіотехнічних, обробки інформації, контрольно-вимірювальних, медичних, офісної та банківської техніки, технологічного обладнання). Контролює функціонування, виконує обслуговування, ремонт електронних апаратів та систем різноманітного призначення.

Професійний профіль — молодший спеціаліст в галузі освіти

Забезпечує викладання спеціальних дисциплін (стосовно виробництва, установки та експлуатації електронних апаратів різноманітного призначення), організовує теоретичне та практичне навчання невеликих груп слухачів в установах професійно-технічного навчання та безпосередньо у виробництві.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Радіотехніка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Радіотехніка», «Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси», «Апаратура радіомовлення і телебачення»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Прудиус Іван Никифорович