Напрям підготовки 6.050802 «Електронні пристрої та системи»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Електронні пристрої та системи»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих, природничих дисциплін, а саме, з фізичних основ електронної техніки, фізичних основ сенсорики, інформаційних технологій, технології матеріалів, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та встановлення електронних приладів.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 40,5 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 88 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 111,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
 2. Одержавши базову вищу освіту за напрямом підготовки «Електронні пристрої та системи», студенти отримують глибокі знання з фундаментальних дисциплін, професійно-орієнтованих та гуманітарних, зокрема:
  • фізичних основ електронної техніки
  • електронно-променевих та плазмових технологій
  • математичних методів аналізу, які необхідні для розв’язання теоретичних і практичних задач спеціальності
  • елементів інженерної та комп’ютерної графіки
  • засобів комп’ютерних технологій
  • теорії електронних кіл, сигналів та процесів
  • основ метрології, схемотехніки та мікропроцесорної техніки
  • вакуумної, плазмової та твердотільної електроніки
  • оптоелектронної, квантової та лазерної техніки
  • основ моделювання процесів електронних та біомедичних систем, елементів та САПР електронних приладів
  • виробництва та менеджменту
  • основ права, охорони праці та охорони навколишнього середовища.
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність аналізувати і оцінювати можливості нових відкриттів в галузі електроніки;
  • уміння аналізувати технічні завдання та проектувати електронні прилади та пристрої;
  • уміння вибирати оптимальні конструктивно-технологічні варіанти даного електронного приладу;
  • здатність здійснювати схемотехнічне та конструкторське проектування, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм;
  • вміння аналізувати та моделювати біомедичні процеси за допомогою електронних пристроїв;
  • здатність розробляти математичні моделі електронних приладів та пристроїв за заданими технічними завданнями.
 4. Практичні навички з предметної області
  • вміння видавати технічні завдання на конструювання електронних приладів;
  • вміння використовувати прикладне програмне забезпечення в процесі проектування приладів електронної техніки;
  • вміння розробляти методи випробувань приладів, систем метрологічної повірки;
  • вміння визначати причини виходу з ладу електронного приладу, давати рекомендації на усунення цих причин;
  • вміння складати науково-технічний звіт.
 5. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу:

 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • технічні спеціалісти в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • оператори радіо-, медичного та телекомунікаційного обладнання;
 • молодші спеціалісти в галузі освіти.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Електронні пристрої та системи» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Електронні пристрої та системи» та «Фізична і біомедична електроніка».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Навчальна програма обсягом 240 кредитів завершується успішно захищеною бакалаврською кваліфікаційною роботою.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Готра Зенон Юрійович