Напрям підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Мікро- та наноелектроніка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти програми отримують необхідні знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих природничих дисциплін у галузі фізичних основ електронної техніки, сенсорів, інформаційних технологій, технології матеріалів та приладних структур, прогнозування, розроблення і виробництва матеріалів, компонентів та приладів електронної техніки; проектування (конструювання), технології виготовлення, дослідження, випробовування, монтажу та установлення електронних приладів будь-якого призначення.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредити ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 25 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової підготовки — 90 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 125 кредитів.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Одержавши базову вищу освіту за напрямом підготовки «Мікро- та наноелектроніка», студенти отримують глибокі знання з фундаментальних дисциплін, професійно-орієнтованих та гуманітарних, зокрема:
  • квантової механіки та статистичної фізики
  • кристалофізики, фізики напівпровідників та діелектриків
  • математичних методів аналізу, які необхідні для розв’язання теоретичних і практичних задач спеціальності
  • елементів інженерної та комп’ютерної графіки
  • засобів комп’ютерних технологій
  • теорії електронних кіл, сигналів та процесів
  • основ метрології, схемотехніки та мікропроцесорної техніки
  • твердотільної електроніки
  • технології напівпровідникових матеріалів та приладів
  • основ мікро- та нанотехнологій
  • квантової та оптичної електроніки
  • функціональної електроніки
  • основ моделювання процесів електронних систем, елементів та САПР електронних приладів
  • електронних систем
  • виробництва та менеджменту
  • основ права, охорони праці та охорони навколишнього середовища.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність аналізувати і оцінювати можливості нових відкриттів в галузі напівпровідникового матеріалознавства та твердотільної електроніки;
  • здатність прогнозувати та розробляти нові матеріали, компоненти і прилади електронної техніки та апаратні засоби інформаційних технологій;
  • уміння аналізувати технічні завдання та проектувати електронні прилади та пристрої;
  • уміння вибирати оптимальні конструктивно-технологічні варіанти даного електронного приладу;
  • здатність здійснювати схемотехнічне та конструкторське проектування, використовуючи відповідні пакети прикладних комп’ютерних програм;
  • здатність розробляти математичні моделі електронних приладів та систем за заданими технічними завданнями.
 3. Практичні навички з предметної області
  • вміння видавати технічні завдання на розробку матеріалів з заданими властивостями та на конструювання електронних приладів;
  • вміння використовувати прикладне програмне забезпечення в процесі розробки технологій отримання матеріалів та при проектуванні приладів електронної техніки;
  • вміння розробляти методи оцінки якості матеріалів електроніки, методи випробувань електронних приладів, систем метрологічної повірки;
  • вміння визначати причини виходу з ладу електронного приладу, давати рекомендації на усунення цих причин;
  • вміння складати науково-технічний звіт.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Кваліфікація випускників дає змогу працювати їм на первинних посадах інженерів та техніків на підприємствах, які займаються виробництвом, ремонтом, обслуговуванням, комп’ютерним моделюванням та дослідженнями матеріалів, компонентів та пристроїв електронної техніки найрізноманітнішого призначення, зокрема виконувати таку професійну роботу:

 • начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • технічні спеціалісти в галузі електроніки та телекомунікацій;
 • оператори радіо-, медичного та телекомунікаційного обладнання;
 • молодші спеціалісти в галузі освіти.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Мікро- та наноелектроніка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Мікроелектроніка і напівпровідникові прилади» і «Фізична та біомедична електроніка».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Навчальна програма обсягом 240 кредитів завершується успішно захищеною бакалаврською кваліфікаційною роботою.
Форма навчання: 
Денна