Напрям підготовки 6.050702 «Електромеханіка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Електромеханіка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Підготовка фахівців за напрямом «Електромеханіка» відповідає рівню сучасних вимог у галузі електромеханіки, яка є фундаментальною наукою, що вивчає електромеханічне перетворення енергії і відчутно впливає на матеріальну культуру сучасної цивілізації. Технічне застосування електромеханіки базується на глибоких знаннях фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини. За час навчання випускники інституту, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дозволяє їм працювати в державних і комерційних підприємствах із випуску ремонту, проектування та експлуатації електромеханічних перетворювачів і сучасних систем електроприводу; відкривати свою справу відповідно до отриманої спеціальності; орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру електромеханічних систем (ЕМС).
  • Основи проектування електричних машин постійного і змінного струму
  • Основи будови та принципи розрахунку сучасних систем електроприводу технологічних установок
  • Програмне забезпечення, яке використовується для розрахунку ЕМС та створення їх математичних моделей.
  • Сучасні знання в області апаратів захисту та керування, які використовують в електромеханічних пристроях та системах.
  • Принципи будови та функціонування систем керування сучасних ЕМС.
  • Сучасні знання в області мікропроцесорних засобів та систем.
  • Інтелектуальне керування в ЕМС
  • Планування та проведення діагностичного контролю та випробувань електротехнічного обладнання. Прийняття рішень за результатами випробувань щодо обслуговування, ремонту та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем.
  • Розробка заходів з підвищення надійності експлуатації обладнання ЕМС.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички в процесах розроблення, монтажу, налагодження, випробовування та експлуатації електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання задач аналізу та синтезу електромеханічних пристроїв та систем.
  • Уміння створювати моделі електромеханічних пристроїв та систем.
  • Володіння методами комп’ютерних досліджень електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність до виконання науково-дослідних робіт з метою створення нових видів електромеханічних систем.
  • Виконання технічних завдань на проектування та виготовлення обладнання з врахуванням досвіду експлуатації.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації експлуатації та ремонту електромеханічних пристроїв та систем.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння проектування, монтажу та випробовування електромеханічних пристроїв та систем.
  • Здатність забезпечити своєчасний та якісний ремонт ЕМС.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймі однією із поширених європейських мов. · Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Професійний профіль — Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Проводить розрахунки тягових зусиль та потужностей для електричних транспортних засобів різного типу. Здійснює проектування систем керування тяговими електроприводами транспортних засобів. Вміє обґрунтувати та розрахувати перспективні конфігурації електричних трансмісій та систем бортового живлення повних та гібридних електромобілів. Проводить діагностику електрообладнання автотранспорту. Здійснює ремонт електрообладнання сучасних автомобілів різних марок.

Професійний профіль — Електромеханічні системи автоматизації та електропривід

Проектує складові електромеханічних систем та електроприводів: виконує вибір та перевірку потужності приводного електродвигуна, силового напівпровідникового перетворювача, елементів захисту, сигналізації та інформаційного забезпечення, обґрунтовує тип та структуру і розраховує елементи системи автоматичного керування. Вміє складати математичні та цифрові моделі електромеханічних систем та електроприводів і виконує дослідження їх роботи в нормальних, нештатних та аварійних режимах. Здійснює удосконалення і модернізацію електромеханічних систем автоматизації та електроприводів на основі використання сучасної елементної бази силової частини та системи керування. Розробляє заходи щодо підвищення ефективності та функціональної надійності електромеханічних систем, ЕП та їх елементів.

Професійний профіль -Електропобутова техніка

Проектує і конструює сучасну електропобутову техніку за допомогою систем комп’ютерного проектування. Організує ремонт, модернізацію та правильну експлуатацію високо-автоматизованої електропобутової техніки. Зможе працювати в державних, комерційних та сумісних підприємствах по випуску та ремонту сучасної електропобутової техніки. Може відкрити свою справу по ремонту та обслуговуванню складної побутової техніки та бути експертом складної кон’юнктури міжнародного ринку електропобутової техніки.

Професійний профіль — Електричні машини і апарати

Виконує проектні роботи при створенні електричних машин, апаратів та інших електромеханічних пристроїв. Проводить роботи з системами автоматизованого проектування електричних машин і технологічних процесів в електромашинобудуванні. Використовує сучасну обчислювальну техніку для інженерних, економічних та організаційно-технічних заходів. Створює пристрої та обладнання для реалізації технологічних процесів виготовлення електричних машин всіх видів і призначень. Організовує та проводить ремонтні роботи та експлуатує електричні машини і різноманітні електромеханічні прилади і пристрої.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Електромеханіка» має можливість продовжити навчання у Львівській політехніці на рівні "спеціаліст"/"магістр" за спеціальностями: Електромеханічні системи автоматизації та електропривід, , Електричні машини і апарати та на рівні; «спеціаліст» за спеціальностями: Електричні системи і комплекси транспортних засобів, Електропобутова техніка.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит (захищений дипломний проект)
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Ткачук Василь Іванович