Напрям підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Електротехніка та електротехнології»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для виробничо-технологічної, експлуатаційної, організаційно-управлінської, проектної, науково-дослідної та навчальної діяльності з виробництва, пересилання, розподілу електроенергії та перетворення її параметрів, з електропостачання промислових і цивільних об’єктів та використання електроенергії в усіх галузях економіки, з управління виробництвом та розподілом електроенергії, з ефективного використання всіх форм енергії та видів енергоносіїв. В процесі навчання студенти освоюють призначення, принцип дії та виконання сучасного силового електроустаткування, умови його роботи у складних енергетичних комплексах, а також вивчають техніку захисту, регулювання й автоматизації в електроенергетиці. Вони оволодівають сучасними програмними комплексами аналізу енергетичних об’єктів, їх дослідження та проектування.

Загальний обсяг навчальної програми — 249 кредитів ЄКТС, в тому числі: модулі циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 24 кредити; модулі циклу математичної та природничонаукової підготовки — 60 кредитів; модулі циклу професійної та практичної підготовки — 165 кредитів.

Напрям «Електротехніка та електротехнології» є базовим для підготовлення спеціалістів і магістрів за п’ятьма такими спеціальностями:

 • «Електричні станції»;
 • «Електричні системи і мережі»;
 • «Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)»;
 • «Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії»;
 • «Енергетичний менеджмент».

В навчальному плані бакалаврату передбачені модулі спеціалізації під кожну зі згаданих спеціальностей. Вони наведені в переліку навчальних модулів після спільних модулів напряму, починаючи з п’ятого семестру. Обсяг модулів кожної спеціалізації становить 81,5 кредитів.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Призначення , принцип дії, конструкційне виконання основного електротехнічного устаткування.
  • Технологічний процес виробництва електроенергії на електричних станціях, схеми електричних з’єднань розподільних устав і власних потреб електростанцій.
  • Основи пересилання та розподілу електроенергії улаштування і класифікація електричних мереж, їх ліній і підстанцій, розрахунок та регулювання електричних режимів, засади проектування електричних мереж.
  • Електроенергетичні системи та їх класифікація, баланси потужностей та електроенергії, регулювання частоти і напруги.
  • Електропостачання об’єктів економічної діяльності, електричні навантаження, мережі і підстанції зовнішнього і внутрішньооб’єктового електропостачання, компенсація реактивної потужності і забезпечення якості електричної енергії.
  • Ефективність енерговикористання, заходи зі зменшення втрат енергії під час виробництва, пересилання, розподілу і використання енергії.
  • Визначальні параметри й умови вибору та перевірки енергетичного устаткування.
  • Принципи захисту електроустановок від дії надструмів та перенапруг, вибір уставок спрацювання захистів.
  • Принципи автоматизації і диспетчеризації електричних станцій, електроенергетичних та електропостачальних систем.
  • Екологічна безпека електроустав.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з математичних і природничонаукових дисциплін під час проектування, аналізу процесів і ведення режимів електричних станцій, електроенергетичних та електропостачальних систем.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних і кількісних завдань.
  • Уміння застосовувати прикладне програмне забезпечення для розв’язання електроенергетичних задач.
  • Навички керування режимами систем енергозабезпечення.
  • Здатність до оцінювання стану електроенергетичних об’єктів за даними оперативно-інформаційних комплексів.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області.
  • Уміння ефективно експлуатувати електроустаткування і контролювати його стан.
  • Уміння виконувати оперативні перемикання в електроуставах.
  • Навички роботи з контрольно-вимірювальними приладами і оперативно-інформаційними комплексами
  • Навички роботи з пристроями захисту та автоматики електроустав.
  • Навички безпечного виконання робіт в електроуставах.
 4. Загальні вміння та навички.
  • Здатність враховувати економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички, володіння комп’ютерною технікою.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного використання часу.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Електротехніка та електротехнології» є електричні установки, їх устаткування, апарати, пристрої та прилади для виробництва, пересилання, розподілу, перетворення параметрів, споживання електричної енергії та енергозабезпечення об’єктів економічної діяльності.

Професійній профіль — проектно-конструкторський

Фахівець цього профілю бере участь у складанні технічного завдання на проектування нових електричних установок, укладає і обґрунтовує принципові схеми електроустановок, виконує розрахунки усталених і динамічних режимів електроустановок, здійснює вибір основного та допоміжного устаткування, виконує з допомогою пакетів прикладних програм креслення об’єкта, що проектується, розраховує економічну ефективність реалізації проекту.

Професійний профіль — організаційний

Фахівець цього профілю бере участь у складанні графіків навантажень та витрат електроенергії на певний період, розробляє помісячні плани технічного обслуговування й організовує виконання різних видів регламентних робіт з експлуатації електроустаткування, розробляє плани технічного навчання та інші заходи з підвищення кваліфікації оперативного персоналу, бере участь у розробленні поточних та річних графіків планово-попереджувальних та капітальних ремонтів устаткування, забезпечує високу ефективність господарювання за допомогою належного планування виробничої діяльності.

Професійний профіль — управлінський

Фахівець цього профілю управляє режимами електроустановок, реалізує задачі управління за допомогою автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУ ТП), оцінює стійкість режимів енергетичних установок.

Професійний профіль — експлуатаційний

Фахівець цього профілю обслуговує енергетичні установки та електроустаткування електростанцій, ліній та підстанцій електричних мереж, електропостачальних систем об’єктів економічної діяльності, встановлює відповідність технічних характеристик змонтованого устаткування і виконаних робіт проектній документації, обслуговує диспетчерські та технологічні системи управління, виконує вимірювання та випробування устаткування (приймально-здавальні, профілактичні, післяремонтні), бере участь у метрологічному забезпеченні експлуатації електроустаткування, в аналізі результатів випробувань та діагностування, в прийманні в експлуатацію і організації експлуатації нових типів приладів і пристроїв захисту, автоматики і телемеханіки; в розробленні і впровадженні нових технологічних схем і режимів роботи окремих видів електроенергетичного та електротехнічного устаткування.

Професійний профіль — технічний

Фахівець цього профілю бере участь у монтажі основного і допоміжного електроенергетичного устаткування електростанцій, підстанцій, електричних мереж і підприємств об’єктів економічної діяльності, виконує пусконалагоджувальні роботи, зокрема, складних видів релейного захисту і енергоустаткування з нетрадиційними і відновлювальними джерелами енергії, бере участь у ремонті електроустаткування відповідно до технологічних регламентів, веде журнал обліку виданих нарядів та допуску персоналу до роботи в чинних електроустановках.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Електротехніка та електротехнології» може продовжити в університеті навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів, магістрів з врахуванням вивчених ним професійних модулів за спеціальностями «Електричні станції», «Електричні системи і мережі» «Електротехнічні системи електроспоживання», «Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії» та «Енергетичний менеджмент». Професійні модулі спеціальностей наведені після спільних модулів відповідних семестрів.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 249 кредитів, успішно захищена кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Маліновський Антон Антонович