Напрям підготовки 6.050601 «Теплоенергетика»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Теплоенергетика»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає.
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для інженерної підготовки з спеціальності «Теплоенергетика» і «Теплові електричні станції». Сферою їх діяльності є проектування, дослідження, налагодження, монтаж і експлуатація теплоенергетичного обладнання. В процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та технології для обробки зображень та математичних даних (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw, Auto CAD, Visio, Компас, Adobe Reader, Math Cad, Math Lab). і ін.
Загальний обсяг навчальної програми — 225 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 26 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 139 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові уявлення про структуру, управління та оптимізацію технологічного процесу теплоенергетичного об'єкту, підбір та розрахунок його елементів.
  • Принципи розробки технологічних схем, вибору устатковання та інших засобів виробничого процесу.
  • Основи побудови та експлуатації теплоенергетичного устатковання та автоматизованих систем керування теплоенергетичними процесами.
  • Програмне та технологічне забезпечення, яке використовується на об'єктах теплоенергетики.
  • Моделювання та проектування структури теплоенергетичних об'єктів.
  • Принципи математичного моделювання.
  • Методи і засоби інженерної та комп’ютерної графіки.
  • Теорія тепломасообміну, теплотехнологічні процеси та установки.
  • Сучасні знання в галузі теплоенергетичних процесів, технології опрацювання режимної інформації та експлуатація устатковання.
  • Принципи одержання, передачі і економічного використання тепла.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в теплотехнологічних процесах та установках на виробництві.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач
  • Уміння вводити, опрацьовувати та подавати текстову, графічну та мультимедійну інформацію.
  • Володіння методами моделювання теплоенергетичних об'єктів.
  • Навички експлуатаційного та режимно-налагоджувального характеру.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Уміння аналізувати інформацію та визначати оптимальне розв'язання теплотехнічних задач.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички проектування та експлуатації теплоенергетичих систем.
  • Уміння аналізувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння до економного отримання, передачі та використання теплоти.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні, екологічні принципи та застосовувати елементи соціальної компетенції.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Теплоенергетика» є орієнтація на теплові електричні станції, промислову теплоенергетику та енергетичний менеджмент. Фахівці даного напряму забезпечують потребу у: проектуванні і експлуатації теплових електричних станцій; монтажі, дослідженні і налагодженні теплоенергетичного устаткування; розробці способів одержання, передачі і економного та кінологічного використання тепла.

Професійний профіль — інженер теплоенергетик

Виконує монтаж, дослідження та налагодження теплоенергетичного устаткування теплових електричних станцій та об’єктів теплоенергетики. Використовує сучасні засоби графічного і математичного моделювання та математичну обробку даних в умовах проектування і експлуатації теплових електричних станцій та теплоенерогетичного устаткування, підбір технічного устаткування в залежності від поставленої задачі на всіх етапах технологічного процесу.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Теплоенергетика» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Теплові електричні станції», «Теплоенергетика»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 225 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Мисак Йосиф Степанович