Напрям підготовки 6.050504 «Зварювання»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Зварювання»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться за загальними умовами вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 
Студенти отримують знання з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін в обсязі, достатньому для вирішення виробничо-технологічних та проектно-конструкторських завдань у галузі зварювального виробництва, зокрема при проектуванні оптимальних технологічних процесів виготовлення та ремонту зварних виробів зі сталі товщиною від мікрометрів до декількох метрів кольорових, тугоплавких металів і сплавів у різних галузях промисловості, будівництві та транспорту з використанням роботизованих комплексів і різних методів зварювання плавленням та у твердому стані; нанесення на поверхні деталей металевих та інших покрить з певними властивостями дуговим, газотермічним, плазмовим та іншими спеціальними методами; експлуатації сучасного зварювального устаткування; здійснення контролю якості зварювальних процесів. При цьому спеціалісти володіють необхідними знаннями з основ програмування та сучасною комп’ютерною технікою.
Загальний обсяг навчальної програми —240 кредитів ЄКТС, в т. ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку —24 кр., модулі фундаментальної, природничо- наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Фізичні процеси, котрі протікають у зварювальній дузі та при інших джерелах нагрівання.
  • Металургійні процеси, що мають місце при зварюванні плавленням.
  • Особливості нагрівання та плавлення тіл і зварювальних матеріалів.
  • Особливості фазових і структурних перетворень в металах та сплавах у твердому стані під дією зварювальних термічних циклів.
  • Фактори, що впливають на ймовірність утворення технологічних тріщин при зварюванні конструкційних матеріалів.
  • Основні принципи раціонального проектування технологічних процесів виготовлення металевих зварних конструкцій.
  • Основи сучасних методів нанесення покрить.
  • Основи теорії джерел для дугового зварювання.
  • Основи теорії проектування та розрахунку на міцність зварних конструкцій.
  • Основи теорії неруйнівних методів контролю зварних з’єднань.
  • Теоретичні основи побудови та функціонування комп’ютеризованих елементів гнучкого автоматизованого зварювального виробництва.
  • Методики розробки технологічних процесів зварювання плавленням.
  • Методики розробки технологічних процесів зварювання тисненням.
  • Методики вибору оптимальних параметрів режиму, зварювального обладнання та матеріалів.
  • Природа розвитку деформацій і напружень у зварних з’єднаннях.
  • Правила атестації зварників, інженерів та організацій; систему державних випробовувань продукції.
  • Загальні положення з ремонту деталей машин та апаратів.
 2. Практичні уміння і навички
  • оцінювання енергетичної ефективності зварювальних процесів.
  • розрахунок хімічного складу зварних швів при зварюванні плавленням.
  • уміння аналізувати фазові і структурні перетворення у зварних з’єднаннях.
  • оцінка зварності конструкційних матеріалів.
  • вибір зварювальних матеріалів та оптимальних параметрів зварювання.
  • навички експлуатувати сучасне зварювальне устаткування.
  • проектування зварних конструкцій.
  • розробка технологічних процесів виготовлення та ремонту зварних конструкцій.
  • розробка технологічних процесів нанесення покрить на деталі та вироби.
  • вибір оптимальних методів контролю якості зварювання, наплавлення та нанесення покрить.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Бакалавр зі зварювання може займати такі первинні посади:
 • майстер складально-зварювальної дільниці цеху;
 • конструктор зварних виробів та засобів оснащення зварювального виробництва;
 • технолог зі зварювання та відновлення деталей та конструкцій;
 • механік дільниці цеху складання та зварювання;
 • оператор зварювальних установок і роботизованих
 • комплексів;
 • електромеханік зі зварювального устаткування та засобів оснащення;
 • контролер процесів і якості зварювання та відновлення деталей і конструкцій;
 • старший лаборант з вимірювань та випробовувань зварювальних процесів і зварних виробів;
 • інструктор виробничого навчання зі зварювальних процесів;
 • викладач ВНЗ 1-го та 2-го рівнів акредитації.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Зварювання» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень—магістр) за спеціальностями «Технологія та устаткування зварювання», " Технологія та устаткування відновлення для підвищення зносостійкості машин та конструкцій"
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно- модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів та успішно захищений дипломний проект
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, професор Палаш Володимир Миколайович