Напрям підготовки 6.050503 «Машинобудування»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Машинобудування»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів виготовлення та ремонту, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузях промисловості. Фахівці з машинобудування володіють необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, проектування технологічних процесів пакування або виготовлення і складання та ін. Сферою їх діяльності є підприємства, установи, організації різного профілю та напрямку діяльності — машинобудування, автомобілебудування, транспорт, легка, переробна, хімічна, електронна галузі промисловості. В процесі навчання студенти освоюють сучасні методики проектування, конструювання, розрахунку із застосуванням традиційних і сучасні засобів і систем проектування. Фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технологічні процеси виготовлення виробів машинобудування, технологічні процеси та устаткування пакування для різних галузей промисловості тощо з використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки та найновіших пакетів прикладних програм конструкторського та розрахункового спрямування (Компас, Delcam, Solidwork та ін.).
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 78 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 134 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Синтезу та оптимізації технологічних процесів виготовлення, складання, ремонту, виробів машинобудування, пакування різних виробів їх складу, розрахунків технологічних режимів та показників, вибору оптимальної структури.
  • Принципів розроблення, проектування та конструювання технологічного оснащення, обладнання, процесів, інструментів для обробки матеріалів або пакування продукції.
  • Основ експлуатації та ремонту пакувального або технологічного обладнання, застосування систем керування процесами пакування продукції або виготовлення виробів.
  • Основ конструювання, моделювання та формоутворення деталей.
  • Методів, засобів, програмного забезпечення комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання .
  • Систем автоматизованого проектування різальних інструментів, спорядження та технологічних процесів.
  • Проектування металорізальних верстатів, оснащення для виготовле6ння деталей тиском, литтям тощо
  • Принципів дизайну та конструювання упаковок.
  • Основ автоматизації процесів виготовлення виробів або процесів пакування, проектування простих засобів електронного керування та технологічного устаткування.
  • Основ керування життєвим циклом виробів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • Спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для конструкторської, технологічної підготовки виробництва виробів всіх видів машинобудування.
  • Спроможність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних завдань реального виробництва.
  • Вміти створювати розрахункові схеми, компонувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів.
  • Володіти методами побудови двох та трьохмірних моделей деталей, складальних одиниць та виробів.
  • Вміти створювати конструкторську та технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації вихідних даних для синтезу нових виробів, процесів.
  • Уміння застосовувати основні положення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань.
  • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок.
 3. Практичні навички з предметної області:
  • Навички з організації роботи підрозділів виробництва машинобудівного профілю.
  • Вміння ведення технологічної та конструкторської документації.
  • Уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків.
  • Навички роботи із засобами вимірювання та контролю.
  • Уміння використання діючих стандартів і нормативних документів у певної галузі виробництва.
  • Навички з експлуатації та обслуговування відповідного технологічного обладнання, інструментів.
 4. Загальні уміння та навички:
  • Вміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єкти діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Машинобудування» визначаються використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування і виготовлення промислового обладнання та автомобільної техніки, можуть створювати нове технологічне обладнання з сучасними системами керування, використовуючи найсучасніші матеріали та технології для їх виготовлення, також можуть здійснювати впровадження, забезпечувати діагностику, експлуатацію і ремонт, займатися маркетинговою діяльністю, організовувати виробничий процес і виконувати функції керівників та організаторів виробництва. Фахівці працюють конструкторами, технологами, менеджерами виробництва, здійснюють маркетингову діяльність щодо фахового супроводу впровадження, реалізації та збуту технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах машинобудування та автомобільної, легкої, харчової, переробної, хімічної, електронної та інших галузей промисловості.

Професійний профіль — фахівець з проектування обладнання електронної промисловості

Проектує на сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення і засобів графічного моделювання технологічні процеси виготовлення елементів електронних приладів, складання вузлів електронних приладів, конструює автоматизоване технологічне обладнання виробничих підрозділів електронної промисловості та інших сучасних машинобудівних виробництв, розробляє конструкції промислових вакуумних систем, використовує засоби контролю герметичності технічних об’єктів та володіє методами ремонту та експлуатації спеціальної технологічної арматури.

Професійний профіль — фахівець з проектування обладнання переробних та харчових виробництв

Проектує на сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення і засобів графічного моделювання технологічні процеси та автоматизоване технологічне обладнання кондитерських, хлібопекарських, пивоварних, кавових та інших переробних та харчових а також інших машинобудівних виробництв.

Професійний профіль — фахівець з проектування обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Проектує на сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення і засобів графічного моделювання технологічні процеси та автоматизоване технологічне обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування.

Професійний профіль — фахівець з проектування колесних та гусеничних транспортних засобів

На сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення згідно з вимогами ергономіки та дизайну конструює автомобільну та тракторну техніку, за допомогою сучасного діагностичного обладнання та програмного забезпечення обслуговує автомобільну техніку.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Машинобудування» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Обладнання електронної промисловості», «Обладнання переробних і харчових виробництв», «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування», «Колесні та гусеничні транспортні засоби».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно виконана і захищена дипломна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Шеремета Роман Микитович