Напрям підготовки 6.050502 «Інженерна механіка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Інженерна механіка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування та конструювання, виготовлення, ремонту, експлуатації, реновації виробів, обладнання і устаткування, технологічного оснащення, інструментів, формування структури технологічних процесів виготовлення та ремонту, застосування новітніх методів обробки матеріалів, нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції на підприємствах машинобудування та інших галузях промисловості. Фахівці з інженерної механіки володіють необхідними знаннями в галузі розроблення, розрахунку та створення типових та нових виробів, технологічного обладнання, оснащення, проектування технологічних процесів пакування або виготовлення і складання та ін. Сферою їх діяльності є підприємства, установи, організації різного профілю та напрямку діяльності — машинобудування, автомобілебудування, транспорт, легка, переробна, хімічна, електронна галузі промисловості. В процесі навчання студенти освоюють сучасні методики проектування, конструювання, розрахунку із застосуванням традиційних і сучасні засобів і систем проектування. Фахівці здатні проектувати та розробляти сучасні технологічні процеси виготовлення виробів машинобудування, технологічні процеси та устаткування пакування для різних галузей промисловості тощо з використанням сучасних засобів комп’ютерної техніки та найновіших пакетів прикладних програм конструкторського та розрахункового спрямування (Компас, Delcam, Solidwork та ін.).
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 78 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 134 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Синтезу та оптимізації технологічних процесів виготовлення, складання, ремонту, виробів машинобудування, пакування різних виробів їх складу, розрахунків технологічних режимів та показників, вибору оптимальної структури.
  • Принципів розроблення, проектування та конструювання технологічного оснащення, обладнання, процесів, інструментів для обробки матеріалів або пакування продукції.
  • Основ експлуатації та ремонту пакувального або технологічного обладнання, застосування систем керування процесами пакування продукції або виготовлення виробів.
  • Основ конструювання, моделювання та формоутворення деталей.
  • Методів, засобів, програмного забезпечення комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання .
  • Систем автоматизованого проектування різальних інструментів, спорядження та технологічних процесів.
  • Проектування металорізальних верстатів, оснащення для виготовле6ння деталей тиском, литтям тощо
  • Принципів дизайну та конструювання упаковок.
  • Основ автоматизації процесів виготовлення виробів або процесів пакування, проектування простих засобів електронного керування та технологічного устаткування.
  • Основ керування життєвим циклом виробів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • Спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для конструкторської, технологічної підготовки виробництва виробів всіх видів машинобудування.
  • Спроможність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних завдань реального виробництва.
  • Вміти створювати розрахункові схеми, компонувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів.
  • Володіти методами побудови двох та трьохмірних моделей деталей, складальних одиниць та виробів.
  • Вміти створювати конструкторську та технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації вихідних даних для синтезу нових виробів, процесів.
  • Уміння застосовувати основні положення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань
  • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок
 3. Практичні навички з предметної області:
  • Навички з організації роботи підрозділів виробництва машинобудівного профілю.
  • Вміння ведення технологічної та конструкторської документації.
  • Уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для автоматизованого проектування та виконання спеціальних розрахунків.
  • Навички роботи із засобами вимірювання та контролю.
  • Уміння використання діючих стандартів і нормативних документів у певної галузі виробництва.
  • Навички з експлуатації та обслуговування відповідного технологічного обладнання, інструментів.
 4. Загальні уміння та навички:
  • Вміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єкти діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Інженерна механіка» визначаються використанням набутих знань та умінь з найсучасніших технологій автоматизованого проектування, обробки деталей і складання, створення нових видів технологічного обладнання з сучасними системами керування, технологічних процесів, оснащення та інструментів, організації їх виготовлення, впровадження, експлуатації і ремонту, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва. Дозволяють здійснювати професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо фахового супроводу впровадження, реалізації, технологічного обладнання, інструментів на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах у різних галузях: машинобудування, автомобілебудування, транспорту, легкої, переробної, хімічної, електронної промисловості.

Професійний профіль — фахівець з технології машинобудування

Проектує технологічні процеси виготовлення деталей, інструментів традиційними та прогресивними методами, розробляє технологію загального складання виробів, конструює технологічне оснащення, металорізальні інструменти та заготовки деталей машин, проектує підрозділи сучасного машинобудівного виробництва, конструює на сучасній комп’ютерній техніці з використанням спеціального програмного забезпечення і засобів графічного моделювання деталі, складальні одиниці, інструменти, технологічне спорядження та технологічні процеси, використовує вимірні інструменти для технічного контролю, застосовує вимоги охорони праці.

Професійний профіль — фахівець з проектування машин і технології пакування та переробки використаної упаковки

Розробляє технологію пакування та зберігання пакованої продукції, проектує обладнання та вибирає матеріали для виготовлення упаковок, здійснює конструювання та дизайн упаковок, проектує обладнання для дозування матеріалів, розробляє пакувальне обладнання, здійснює заходи із автоматизації процесу пакування, розробляє певні системи керування процесом пакування, проектує технологічне обладнання із застосуванням сучасних програмних продуктів, здійснює заходи із переробки використаної упаковки.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «інженерна механіка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Технологія машинобудування», «Машини і технологія пакування»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно виконана і захищена дипломна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Литвиняк Ярослав Мирославович