Напрям підготовки 6.050501 «Прикладна механіка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Прикладна механіка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання та вміння для проектування сучасних засобів автоматизації, робототехнічних систем та комплексів та систем керування. Фахівці з прикладної механіки володіють необхідними знаннями в області розроблення сучасного роботизованого та автоматизованого обладнання для реалізації різноманітних технологічних процесів із застосуванням новітніх методів обробки матеріалів, діючих нормативних документів, стандартів тощо для забезпечення необхідного рівня якості продукції; та необхідним вмінням щодо створення типових та нових автоматизованих машин і робототехнічних систем, їх діагностування, експлуатації та ремонту такого обладнання й устаткування на підприємствах різних галузей промисловості. Сферою їх діяльності є підприємства, установи, організації різного профілю та напрямку діяльності — машинобудування, автомобілебудування, транспорт, легка, переробна, хімічна, електронна та інші галузі промисловості. Фахівці здатні здійснювати розрахунки, проектувати та розробляти сучасні конструкції автоматизованого технологічного обладнання , промислових роботів, робототехнічних систем та комплексів, з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та прикладного програмного забезпечення конструкторського та розрахункового спрямування (Solidwork, AutoCAD, Компас, Delcam, MathCAD і МathLAB та ін.).
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 78 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 134 кредити.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області:
  • Базові знання в області методик проектування, інженерних методів розрахунку та вибору, сфери застусування класичних та новітніх конструкцій деталей машин, вузлів і механізмів, що використовуються у сучасних засобах автоматизації, робототехнічних системах та комплексах та іншому обладнанні для реалізації різноманітних технологічних процесів.
  • Основні групи конструкційних матеріалів, чорних та кольорових металів, сплавів, неметалевих порошкових матеріалів, пластмас та інших новітніх матеріалів, їх фізико-механічні, хімічні і технологічні властивості, методи і способи формоутворення заготовок. Основні поняття ливарного виробництва, обробки металів тиском, зварювального виробництва. Сфери використання матеріалів, основні поняття оптимального вибору матеріалу з урахуванням способу технологічної обробки, забезпечуючи низьку металомісткість, високу надійність і тривалість експлуатації.
  • Методи обробки деталей машин, основи проектування технологічних процесів обробки типових деталей машин, основні типи металорізальних верстатів, основи конструкцій верстатних пристроїв.
  • Основні типи та принципи розрахунку, вибору чи проектування механічного, електричного, пневматичного, гідравлічного, вібраційного та інших типів приводу механізмів автоматизованого обладнанням та промислових роботів.
  • Основні принципи та засоби автоматизації процесів виготовлення та технологічного оброблення, орієнтування, транспортування та завантаження виробів.
  • Сучасні методи діагностики обладнання та основні поняття взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань. Основи експлуатації та ремонту промислових роботів та автоматизованого технологічного обладнання.
  • Методи синтезу і оптимізації структурних схем та конструкцій автоматизованого та роботизованого обладнання, методи оптимізації технологічних процесів їх виготовлення та складання, нормування режимів експлуатації та планової періодичності ремонту обладнання й устаткування на підприємствах.
  • Методи проектування та САПР сучасних інформаційних пристроїв електроніки, автоматики та систем керування робототехнічними системами та автоматизованим обладнанням.
  • Мови програмування та принципи розроблення керуючих програм верстатів з ЧПК та мікропроцесорних систем керування промислових роботів та іншого автоматизованого обладнання.
  • Програмне та апаратне забезпечення, основні функціональні можливості та принципи використання САПР для комп’ютерного проектування, конструювання, розрахунку та моделювання виробів, обладнання та технологічних процесів в машинобудуванні та інших галузях промисловості.
  • Основні поняття ергономіки та принципи дизайн-проектування промислових роботів, робототехнічних систем, автоматичних ліній та комплексів обладнання.
  • Основи керування життєвим циклом виробів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • Спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для конструкторської, технологічної підготовки виробництва виробів машинобудування та інших галузей промисловості.
  • Здатність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних завдань реального виробництва.
  • Уміння розробляти та синтезувати структурні та принципові, а також створювати розрахункові схеми обладнання, компонувати та проектувати складові частини вузлів, агрегатів, механізмів, машин з окремих деталей та виробів.
  • Здатність створювати якісну конструкторську та технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів.
  • Уміння максимально використовувати можливості сучасної інженерної комп’ютерної графіки та трьохмірного моделювання з подальшим розрахунком та аналізом під час розробки сучасних конструкцій роботизованого та автоматизованого обладнання різних галузей.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації вихідних даних, застосовуватня основних положення взаємозамінності, стандартизації та технічних вимірювань для синтезу нових виробів, обладнання та технологічних процесів.
  • Навички вербального та письмового репрезентування практичних розробок
 3. Практичні навички з предметної області:
  • Навички з організації виробництва і роботи цехів та підрозділів машинобудівної та інших галузей промисловості.
  • Вміння розробляти технологічну та конструкторську документацію.
  • Уміння встановлювати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення та сучасну комп’ютерну техніку для автоматизованого проектування виробів та виконання спеціальних розрахунків обладнання.
  • Навички роботи із сучасними механічними та електронними засобами вимірювання та контролю.
  • Уміння використання діючих стандартів і нормативних документів для проектування, експлуатації, ремонту та обслуговування відповідного технологічного обладнання і інструментів у певній галузі виробництва.
 4. Загальні уміння та навички:
  • Вміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та хоча б однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Прикладна механіка» є
сучасні засоби автоматизації, робототехнічні системи та комплекси, автоматизоване обладнання та устаткування для реалізації різноманітних технологічних процесів та системи їх керування, методологія виконання системно-аналітичних досліджень та методики інженерних розрахунків деталей і вузлів автоматизованого та роботизованого обладнання, методи синтезу і оптимізації структурних схем та конструкцій автоматизованого обладнання, методи організації виготовлення, впровадження, експлуатації і ремонту. Підготовлені фахівці займаються маркетинговою діяльності, виконанням функцій керівників та організаторів виробництва, здійснюють професійну діяльність на посадах конструкторів, технологів, менеджерів виробництва, маркетологів щодо фахового супроводу впровадження, реалізації, автоматизованого та роботизованого технологічного обладнання на виробничих, проектних, науково-дослідницьких підприємствах і установах у різних галузях: машинобудування, автомобілебудування, транспорту, легкої, переробної, хімічної, електронної та інших галузях промисловості.

Професійний профіль — фахівець з робототехнічних систем та комплексів

Проектує сучасні засоби автоматизації, промислові роботи і робототехнічні системи та комплекси для реалізації різноманітних технологічних процесів за допомогою комп’ютерних систем автоматизованого проектування та розрахунків; розробляє системи керування автоматизованого обладнання та керуючі програми верстатів з ЧПК; здійснює діагностування, експлуатацію та ремонт обладнання й устаткування на підприємствах.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Прикладна механіка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за основною спеціальністю «Робототехнічні системи та комплекси» та спеціалізацією «Комп’ютерне проектування автоматизованого обладнання», що функціонує при основній спеціальності.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно виконана і захищена дипломна робота
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Ланець Олексій Степанович