Напрям підготовки 6.050403 «Інженерне матеріалознавство»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Інженерне матеріалознавство»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра з інженерного матеріалознавства є штучні та природні матеріали, їх склад, структура та властивості та методи дослідження їх, вироби з них технічного та іншого призначення, технологічні процеси, що забезпечують необхідні показники їх якості.
Студенти отримують необхідні знання та вміння для:

 • опрацювання й створення нових матеріалів з унікальними властивостями: кристалічних і аморфних, металевих і неметалевих, композиційних і порошкових;
 • вибору сучасних існуючих матеріалів для виготовлення виробів відповідно до умов експлуатації та вимог сучасного дизайну;
 • розроблення з використанням комп’ютерного моделювання нових технологічних процесів оброблення матеріалів;
 • визначення властивостей матеріалів, дослідження їх структури з використанням електронної мікроскопії, оже-спектроскопії, ядерного магнітного резонансу, механічних, фізичних та технологічних випробувань, дефектоскопії;
 • проведення експертизних досліджень, метрологічної оцінки та сертифікації матеріалів.

Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 28 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 78 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 134 кредити.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної галузі:
  • фізичної природи явищ, котрі відбуваються в матеріалах при дії на них різних чинників (температури, навантаження, корозивного середовища тощо);
  • засадничих залежностей між складом, будовою та властивостями основних груп сучасних матеріалів: металів та їх сплавів, полімерів, кераміки, порошкових та композиційних;
  • теоретичних та практичних аспектів основних технологічних способів оброблення матеріалів для забезпечення потрібних властивостей виробів;
  • впливу технологічних процесів обробки матеріалів на структурно-фазовий стан та властивості виробів;
  • методів контролю властивостей матеріалів та якості виробів з них;
  • технології утилізації, відновлення та вторинної переробки матеріалів;
  • сертифікації матеріалів та металопродукції;
  • методів, засобів, програмного забезпечення комп’ютерного проектування, моделювання та розрахунку технологічних режимів оброблення, вибору оптимальної структури і властивостей матеріалів;
  • економічної теорії та чинників для обґрунтування економічної доцільності використання того чи іншого матеріалу, технологічного процесу з метою забезпечення потрібних показників якості виробів;
  • екологічних чинників для оцінювання шкідливих наслідків використання обраних технологій та матеріалів.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • спроможність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних, професійно-орієнтованих дисциплін для технологічної підготовки матеріалів і виробництва виробів;
  • спроможність застосовувати знання та набуті навички для розв’язання якісних та кількісних завдань в умовах реального виробництва;
  • здатність обирати стандартні матеріали для виготовлення типових промислових виробів, для відновлення та ремонту виробів, а також типові технологічні засоби виготовлення й відновлення виробів;
  • здатність обирати типові технологічні процеси та відповідне устаткування для забезпечення потрібних показників якості виробів;
  • здатність оцінювати, інтерпретувати вихідні дані для синтезу нових виробів, технологічних процесів;
  • здатність обирати необхідні види та стандартні методики випробувань для контролю якості матеріалів та виробів;
  • здатність здійснювати метрологічну оцінку відповідності якості матеріалів, металовиробів та послуг державним та міжнародним стандартам систем EN та ISO;
  • уміння проводити експертизні дослідження причин руйнування конструкцій;
  • уміння оцінювати техніко-економічнi та екологічні наслідки використання матеріалів та технологічних засобів, які забезпечують необхідні показники якості;
  • уміння створювати технологічну документацію згідно з вимогами діючих стандартів;
  • навички вербального та письмового презентування практичних результатів.
 3. Практичні навички з предметної області:
  • навички з організації роботи підрозділів виробництв;
  • уміння проводити інформаційне забезпечення та складати ділову документацію;
  • уміння працювати на сучасній комп’ютерній техніці та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення для проектування, моделювання та розрахунку технологічних режимів оброблення та вибору матеріалів;
  • уміння оцінювати структуру, хімічний та фазовий склад матеріалів з використанням електронної мікроскопії, оже-спектроскопії, рентгеноструктурного та рентгеноспектрального аналізів, ядерного магнітного резонансу.
  • уміння визначати механічні, технологічні, фізичні властивості матеріалів;
  • уміння проводити неруйнівний контроль якості, корозійні випробування матеріалів;
  • уміння визначати характеристики якості складників порошкових, дисперсних, композиційних матеріалів, покриттів та відповідних виробів;
  • уміння використовувати діючі стандарти й нормативні документи у практичній діяльності;
  • навички з експлуатації та обслуговування відповідного технологічного обладнання та устаткування.
 4. Загальні уміння та навички:
  • уміння користуватись перджерелами наукових та культурних досягнень світової цивілізації;
  • уміння враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції;
  • уміння засвоювати нові знання, прогресивні технології та інновації;
  • уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності;
  • уміння створювати продуктивні соціально—економічні відносини між членами трудового колективу на правовій основі й демократичних принципах;
  • обчислювальні навички;
  • навички усного та письмового спілкування державною мовою та хоча б однією із поширених європейських мов;
  • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах;
  • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом;
  • уміння організувати здоровий спосіб життя, фізичне самовдосконалення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Професійна діяльність бакалаврів за освітньо-професійним напрямом «Інженерна механіка» визначається використанням набутих знань та умінь в галузі сучасного матеріалознавства, новітніх технологій оброблення матеріалів та виробів, створення нових матеріалів й технологічних процесів, забезпечення відновлення та ремонту виробів, здійснення маркетингової діяльності, виконання функцій керівників та організаторів виробництва.
Сферою діяльності бакалаврів з інженерного матеріалознавства є науково-дослідні установи, підприємства машинобудівної, приладобудівної, автомобільної, аерокосмічної, легкої промисловості, металургії, енергетики, будівництва, а також навчальні заклади різних рівнів акредитації. Вони здатні здійснювати професійну діяльність на посадах: інженера-матеріалознавця, інженера-технолога, інженера-лаборанта, інспектора з контролю якості продукції, інженера-інспектора, інспектора-приймальника, викладача матеріалознавчих дисциплін у навчальних закладах.

Професійний профіль — фахівець з інженерного матеріалознавства:

 • здійснює вибір матеріалів та технологічних процесів для виготовлення виробів відповідно до умов експлуатації та вимог сучасного дизайну;
 • розробляє і створює нові матеріали, технологічні процеси оброблення виробів відповідно до потреб різних галузей промисловості;
 • визначає властивості матеріалів, досліджує їх структуру з використанням електронної мікроскопії, оже-спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, оцінює якість методами неруйнівного контролю;
 • проводить експертизні дослідження причин руйнування виробів та конструкцій;
 • розробляє технології утилізації, відновлення та вторинної переробки матеріалів;
 • надає послуги із сертифікації металопродукції.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Інженерне матеріалознавство» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Прикладне матеріалознавство».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно виконана і захищена дипломна робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Кандидат технічних наук, доцент Плешаков Едуард Іванович