Напрям підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Напрям «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» орієнтований на автоматизовані системи керування технологічними процесами виробництв різних галузей промисловості та високі сучасні технології, здійснення яких неможливе без інтегрального застосування комп’ютерної техніки як на стадії проектування, так і на стадії експлуатації. Освітньо-професійна програма передбачає такі цикли підготовки:
 • гуманітарної (24 кредити ЄКТС), соціально-економічної та природничо-наукової підготовки (60 кредитів ЄКТС ), що забезпечує певний освітній рівень;
 • професійної та практичної підготовки (156 кредитів ЄКТС), що разом з попередніми циклами забезпечує певний освітньо-кваліфікаційний рівень.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Основні поняття та методи математичного аналізу, аналітичної геометрії, лінійної алгебри, операційного числення та інтегральних перетворень, теорії ймовірностей та математичної статистики, числові методи математики;
  • Основні поняття, закони і моделі механіки, електрики і магнетизму, коливань і хвиль, квантової фізики, статистичної фізики і термодинаміки, хімічних систем, реакційної здатності речовин, екології;
  • Основні розділи електротехніки, електроніки, мікросхемотехніки та мікропроцесорної техніки, прикладної механіки, теорії гідрогазодинаміки, теплотехніки та аналізу технологічних процесів;
  • Математичні детерміновані та імовірнісні моделі найпростіших систем процесів у природознавстві і техніці;
  • Методи теорії інформації;
  • Методи та засоби вимірювання технологічних параметрів, принципи побудови та застосування приладів і систем автоматичного контролю в промисловості та їх метрологічне забезпечення;
  • Методи теорії автоматичного керування, методи аналізу та синтезу систем автоматичного регулювання та керування;
  • Типові технологічні процеси;
  • Методи побудови математичних моделей об’єктів керування;
  • Сучасні комп’ютерні технології;
  • Основні технічні засоби автоматизації технологічних процесів, їх технічні та експлуатаційні характеристики;
  • Принципи побудови і функціонування систем автоматизації технологічних процесів, способи та принципи керування технологічними об’єктами керування;
  • Програмно-технічне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем керування.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати знання й практичні навички з фундаментальних та професійно-профільованих дисциплін в процесах аналізу технологічних апаратів та технологічних процесів як об’єктів керування;
  • Здатність розробляти математичні моделі технологічних об’єктів та систем керування, використовуючи комп’ютерні технології;
  • Здатність застосовувати основні методи аналізу та синтезу при розробці систем автоматизації типових процесів;
  • Володіти методами розрахунку, конструювання, проектування та програмування програмно-технічних засобів автоматизації.
  • Здатність аналізувати інформаційні потоки з метою визначення частоти збору та рівнів дискретизації сигналів для систем керування, обробки та передачі інформації, в тому числі для систем реального масштабу часу;
  • Здатність розробляти алгоритми автоматичного регулювання, програмного та логічного керування, сигналізації, захисту, із застосуванням мов програмування контролерів, або базуючись на бібліотеках алгоритмів контролерів;Здатність аналізувати функціональні схеми автоматизації на дотримання норм охорони праці, довкілля, безпеки.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Вміння застосовувати математичну символіку для прикладних задач автоматизації;
  • Вміння досліджувати моделі з урахуванням ієрархічної структури та оцінки меж придатності отриманих результатів;
  • Вміння з обробки експериментальних даних;
  • Вміння програмувати та використовувати прикладні та спеціалізовані комп’ютерно-інтегровані середовища для вирішення задач автоматизації;
  • Навички в розробці та аналізі систем контролю, керування на базі контролерів та мікропроцесорів, в складанні для них програм;
  • Вміння налагоджувати, градуювати і визначати метрологічні характеристики окремих засобів вимірювання та вимірювальних систем з допомогою схем метрологічної перевірки, використовуючи зразкові засоби вимірювання; імітатори сигналів тощо;
  • Вміння налагоджувати регулюючі пристрої, системи автоматичного керування.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Формування національного розуміння державності, свідомого дотримання прав, свобод та обов’язків людини та громадянина незалежної самостійної України
  • Оцінка сучасних процесів та проблем соціально-політичного життя держави з точки зору історичних подій та геополітичного становища України
  • Формування політичної свідомості та політичної культури, а також політичної активності, творчої ініціативи при вирішенні сучасних проблем
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
  • Володіння і практичне використання однієї з іноземних мов у соціальній сфері, підвищення загальномовного рівня в сфері ділового усного і письмового спілкування в колективі.
  • Забезпечення належних культурно-побутових умов і відтворення затрат праці, здорового способу життя, сприятливого психологічного клімату в трудовому колективі
  • Засвоєння та реалізація наукових і культурних досягнень світової цивілізації з поважним і толерантним відношенням до різних культур, релігій, прав людини
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» є системи автоматизації та комп’ютерно-інтегровані технології в різних галузях промисловості. Сфера діяльності бакалавра з напряму «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» включає виробничі та обслуговуючі структури промислових підприємств, проектно-конструкторських і науково-дослідних установ, а також монтажних організацій. Обов’язки бакалавра: участь у розробці автоматизованих технологічних процесів та їх експлуатації, застосуванні комп’ютерних технологій, виконанні проектних та монтажних робіт систем автоматизації та їх відлагодженні, виконанні ремонтних робіт, а також участь у наукових дослідженнях в галузі вдосконалення автоматизованих систем.

Професійний профіль — фахівець з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Виконує підготовчі роботи до налагодження систем автоматизації; налагоджує засоби вимірювання та вимірювальні системи, забезпечує та проводить їх метрологічну перевірку; налагоджує регулюючі пристрої систем автоматичного керування; здійснює комплексне налагодження систем автоматичного керування технологічними процесами; встановлює та налагоджує програмне забезпечення контролерів; діагностує поточний стан технологічного об’єкту; приймає та реалізує рішення, що забезпечують функціонування автоматизованої системи керування технологічним процесом; діагностує технічний стан засобів автоматизації; діагностує стан програмного забезпечення програмно-технічних засобів автоматизації.

Професійний профіль — фахівець з проектування систем автоматизації

Проводить передпроектний аналіз технологічного процесу, як об’єкту керування; використовує комп’ютерні середовища для розробки та ідентифікації математичних моделей технологічних об’єктів, створює функціональну схему розробленої системи автоматизації засобами комп’ютерної графіки, використовуючи середовища AutoCAD, Visio тощо; проводить необхідні розрахунки засобів автоматизації, вибирає технічні засоби для побудови системи автоматизації, складає специфікацію вибраних технічних засобів автоматизації.

Професійний профіль — фахівець з дослідження та розробки систем керування технологічними процесами

Аналізує конструктивні та технологічні особливості технологічного об’єкту керування та його технологічний регламент, вибирає змінні керування; розраховує гідрогазодинамічні, термодинамічні та теплотехнічні параметри технологічного об’єкту та будує його математичну модель, ставить активні та пасивні експерименти для ідентифікації технологічного об’єкту, використовує методи планування експерименту, аналізує за математичною моделлю зміни вихідних величин при зміні навантаження технологічного об’єкту, у разі потреби лінеаризує математичну модель; застосовує для обробки експериментальних даних та побудови математичної моделі технологічного об’єкту комп’ютерні середовища (MATLAB, SIMULINK, МATCAD, MATHEMATICA, MАРLE тощо); визначає основні збурення та можливість їх компенсації за обраними каналами регулюючих дій; синтезує структуру системи автоматичного керування та реалізує її з допомогою бібліотеки стандартних алгоритмів контролерів або програмуванням; вибирає технічні засоби виводу регулюючої дії з врахуванням розрахованих характеристик регулюючого органу; визначає оптимальні параметри настроювання автоматичного регулятора та перевіряє якість системи автоматичного регулювання в часовій і частотній областях з допомогою комп’ютерного експерименту; визначає необхідність автопідстроювання і у разі потреби вибирає алгоритм автопідстроювання.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Автоматизоване управління технологічними процесами»" за такими спеціалізаціями:
 • автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами і виробництвами;
 • автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами харчової та переробної промисловості;
 • автоматизоване управління технологічними процесами на теплових електричних станціях;
 • автоматизоване управління енерговикористанням та облік енергоносіїв.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пістун Євген Павлович