Напрям підготовки 6.050201 «Системна інженерія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавра за напрямом «Системна інженерія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Згідно з правилами прийому та процедурою конкурсного відбору абітурієнтів: абітурієнти зараховуються на навчання на ОКР бакалавр спеціальності «Системна інженерія» за наявності сертифікатів незалежного оцінювання.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Наявність атестату про повну загальну середню освіту.
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Системна інженерія» поєднує поглиблене вивчення фундаментальних дисциплін (математики, фізики, електротехніки, алгоритмічних мов і програмування) з вивченням професійно-орієнтованих комп’ютерних дисциплін для вирішення проблем, пов’язаних з великими комплексними системами, яким властива складна взаємодія між компонентами. Цей напрям є актуальний для різних галузей науки і техніки, зокрема: системи автоматичного керування, системи передачі і оброблення даних; периферійні засоби інформаційних і автоматизованих систем управління та телекомунікації, інтегровані робототехнічні системи і гнучкі виробництва. Навчання студентів відбувається у спеціалізованих навчальних лабораторіях. Для викладання дисциплін навчального плану використовуються матеріали провідних вітчизняних та зарубіжних видавництв.
Випускник уміє вирішувати практичні завдання, пов’язані із: розробленням, створенням, ремонтом і експлуатацією засобів і систем автоматики, програмуванням засобів обчислювальної техніки, проектуванням систем управління. Може займати посади керівника в підрозділах з обслуговування комп’ютеризованих систем автоматики; брати участь у розробці програмного і апаратного забезпечення систем керування; працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських інститутах та на підприємствах електротехнічного, радіоелектронного і приладобудівного профілів.
Узагальнений об’єкт діяльності: дослідження, випробування, монтаж та установлення, обслуговування та модернізація засобів та систем автоматики й інформатики, комп’ютерної техніки, систем автоматичного управління, інтегрованих робототехнічних систем; систем передачі даних;
периферійних засобів інформаційних і автоматизованих систем управління.
Бакалавр напряму підготовки «Системна інженерія» підготовлений і може залучатись до таких видів економічної діяльності:

 • виробництво та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
 • виробництво деталей електронного устаткування;
 • виробництво, ремонт та обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури;
 • експлуатація та обслуговування інтегрованих робототехнічних систем та комп’ютеризованих систем автоматики;
 • експлуатація та обслуговування контролерів систем управління об’єктами.
Ключові результати навчання: 
 1. Технологічно-виконавська функція
  • Забезпечення працездатності, експлуатації, належного стану, ремонту, налагодження і модернізації, технічного переоснащення комп’ютерних систем автоматизації технологічних та виробничих процесів на підприємстві. Для здійснення оперативного контролю за функціонуванням обладнання та режимами його роботи вміти виконувати такі дії: керувати операційною системою; розробляти та підлагоджувати програми і будувати графічні об’єкти на базі сучасних засобів.
  • Підвищення ефективності виробництва.
  • Для оцінки перспектив розвитку та модернізації автоматизованих систем вміти використовувати сучасні ПК для виконання проектних робіт та розв’язування задач автоматичного управління. (анотування, реферування).
  • Проводити дослідження засобів автоматизації і процесів функціонування управляючих систем, використовуючи такі вміння: описувати системи автоматичного керування та їх елементів рівняннями динаміки; аналізувати перехідні та усталені режими роботи лінійних та нелінійних систем та окремих їх елементів; синтезувати цифрові системи управління.
  • Розробляти алгоритми управління, обробки інформації, діагностики і контролю технічних об’єктів, спеціального математичного та програмного забезпечення при побудові систем управління і автоматики з використанням: аналізу процесів, характеристик та показників роботи електронних вузлів автоматичних пристроїв; проектування за заданими технічними характеристиками електронних пристроїв; конструювання, монтажу та налагодження електронних пристроїв; експериментального визначення технічних характеристик електронних пристроїв та їх параметрів.
  • Забезпечення працездатності та належного стану комп’ютерних систем автоматизації підприємства: виконувати технічно складні роботи по налагодженню автоматизованих систем, у тому числі з числовим програмним та мікропроцесорним управлінням, проводячи аналіз та синтез схем дискретних пристроїв автоматики, генераторів і формувачів імпульсів, програмованих логічних інтегральних схем; здійснювати діагностування відмов комп’ютерних систем та оперативну їх ліквідацію використовуючи такі вміння.
  • Проведення ремонтних робіт систем управління і автоматики. На підставі результатів діагностики технічного стану, використовуючи універсальну контрольно-вимірювальну апаратуру, проводити ремонт технічних засобів систем автоматики.
  • Проведення робіт, пов’язаних з документаційним забезпеченням та діловодством. Використовуючи спеціальні технічні та програмні засоби, вміти забезпечити: обробку, відправку, приймання, зберігання, документів.
 2. Проектно-конструкторська функція
  • Проектування систем управління і автоматики. Розробляти проектні рішення, схеми та виконувати технічні розрахунки, використовуючи навики побудови вузлів та пристроїв автоматики. Визначати надійність схем управління і автоматики. Проводити математичне моделювання комп’ютеризованих систем автоматики та їх вузлів.
  • Проектування приладів вимірювання контролю та діагностики. Розробити функціональну та принципову схеми програмно-технічних засобів автоматизації вимірювань, контролю та діагностики. Застосувати оптимальні структури конструкцій пристроїв автоматики. Користуватися нормативними матеріалами для вирішення конструкторсько-технологічних задач та застосовувати системи автоматизованого проектування конструкторсько-технологічних задач.
 3. Контрольно-організаційна функція
  • Проведення обліку та атестації систем управління і автоматики. Проводити облік та атестацію систем управління і автоматики, використовуючи діючі на підприємстві положення, інструкції з фіксуванням результатів у відповідних документах. Проводити облік, атестацію та обстеження виробів, продукції, обладнання систем управління і автоматики, використовуючи діючі на підприємстві положення, інструкції з фіксуванням результатів у відповідних документах.
  • Підвищення кваліфікації персоналу що працює з системами управління і автоматики. Використовуючи вимоги державних стандартів та нормативних документів, вміти розробляти пропозиції щодо напрямків проекту, техніко-економічних рішень по забезпеченню відповідності проекту умовам технічного завдання та патентної чистоти. Складати графіки проведення планово-попереджувальних ремонтів систем управління і автоматики, а також на основі впровадження сучасних методів експлуатації обладнання забезпечити його безаварійний стан.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:
 • керівника, майстра виробничої дільниці (підрозділу) в промисловості;
 • технічного спеціаліста в галузі електроніки та комп’ютеризованих систем;
 • молодшого спеціаліста в галузі освіти;
 • майстра з ремонту приладів і апаратури;
 • техніка-програміста;
 • техніка-конструктора;
 • техніка-технолога;
 • техніка зв’язківця;
 • оператора комп’ютерної техніки;
 • оператора радіо- та телекомунікаційного обладнання;
 • оператора комп’ютеризованих систем автоматики;
 • вихователя професійно-технічного навчального закладу.
Доступ до подальшого навчання: 

Відбір бакалаврів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» або «Магістр» освітнього рівня «Повна вища освіта» проводиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів, які затверджуються міністерством освіти України.
ОКР «спеціаліст» дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю «Системи управління і автоматики» та здобути кваліфікацію інженера-системотехніка.

Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Згідно з «Положенням про організацію контролю та якості підготовки фахівців» викладеному у Збірнику нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка» / за ред. проф. Ю. Я. Бобала. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» , 2009. — С. 226-233.
Вимоги до випуску: 

Оскільки бакалаври напряму «Системна інженерія» спеціалізуються на розробленні, створенні, ремонті та експлуатації засобів і систем автоматики, а також моделюванні засобами комп’ютерної техніки вказаних систем, то комплексний державний іспит спрямований на перевірку вмінь з таких навчальних дисциплін:

 • Алгоритмічні мови та програмування.
 • Комп’ютерні методи дослідження систем керування.
 • Електроніка та мікро схемотехніка.
 • Теорія автоматичного керування.
 • Основи проектування та САПР.
 • Елементи дискретних пристроїв автоматики.
 • Теорія інформації.
 • Основи збору, передавання та обробки інформації.
 • Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних.
 • Мікропроцесорна техніка.
 • Прикладний аналіз даних.
 • Операційні системи та бази даних.

Державний комплексний іспит проводиться на основі екзаменаційного білету, який передбачає перевірку теоретичних знань та практичних навичок з перелічених вище дисциплін. Максимальна оцінка — 100 балів.

Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор кафедри «Комп’ютеризовані системи автоматики» Наконечний Адріан Йосифович