Напрям підготовки 6.050103 «Програмна інженерія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Програмна інженерія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Нема
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання для здійснення інженерної діяльності, пов’язаної зі всіма аспектами виробництва програмного продукту від початкових стадій створення специфікації до супроводу системи після здачі в експлуатацію. Відповідність кваліфікації фахівців з програмної інженерії визначається переліком знань та умінь вирішувати задачі діяльності у межах таких виробничих функцій: проектувальна, організаційна, управлінська, технологічна. Вони володіють необхідними знаннями в області консультування з питань інформатизації, розроблення стандартного програмного забезпечення та інших видів діяльності у сфері розроблення програмного забезпечення. Узагальненим об’єктом діяльності фахівців з програмної інженерії є програмне забезпечення систем. В процесі навчання студенти освоюють сучасні технології та програмні засоби для їх застосування у всіх етапах життєвого циклу програмних систем.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 23 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 193 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Загальнонаукові знання, вміння та навички:
  • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей,
  • знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно — наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
  • базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
  • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій;
  • володіння основами методів та технологій системного аналізу;
  • здатність розв’язувати математичні, фізичні та економічні задачі шляхом створення відповідних застосувань;
  • здатність застосовувати знання в галузі математичної статистики;
  • здатність використовувати можливості апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та практичних задач.
 2. Знання з предметної області:
  • сучасні уявлення про основи інженерії вимог до програмного забезпечення;
  • базові уявлення про основи моделювання програмного забезпечення, типи моделей , основні концепції уніфікованої мови моделювання UML;
  • сучасні уявлення про структуру та архітектуру програмного забезпечення, методи проектування програмного забезпечення;
  • базові уявлення про сучасні психологічні принципи людино-машинної взаємодій, засоби розробки людино-машинного інтерфейсу;
  • сучасні уявлення про інформаційні моделі та системи , реляційні та розподілені бази даних , мови запитів до баз даних;
  • типові процеси програмної інженерії, здатність їх впровадження і управління ними;
  • базові уявлення про сучасні стандарти та процеси управління якістю програмного забезпечення.
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • здатність здійснювати аналіз вимог, розробляти специфікацію програмних вимог, виконувати їхню верифікацію та атестацію;
  • здатність моделювати різні аспекти системи, для якої створюється програмне забезпечення;
  • здатність розробляти алгоритми та структури даних для програмних продуктів;
  • здатність проектувати компоненти архітектури програмного продукту;
  • здатність аналізувати, проектувати та прототипувати людино-машинний інтерфейс;
  • володіння основами конструювання програмного забезпечення;
  • володіння основами методів та технологій об’єктно-орієнтованого програмування;
  • здатність приймати участь у проектуванні та реалізації баз даних;
  • здатність застосовувати та створювати компоненти багаторазового використання;
  • здатність забезпечувати захищеність програм і даних від несанкціонованих дій;
  • здатність застосовувати професійно профільовані знання в галузі загальноосвітніх дисциплін у процесі розв’язання професійних задач, побудови математичних моделей;
  • здатність проведення ділових перемов з бізнес-партнерами;
  • використовувати інтернет — ресурси для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
  • здатність аргументовано переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміти донести до інших свою позицію;
  • дотримання професійної етики програмної інженерії.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Типовими задачами діяльності фахівця програмної інженерії є

 • Виявлення потреб користувачів і визначення бажаних параметрів системи
 • Витяг і формулювання вимог, їх переклад у функціональні специфікації
 • Аналіз і проектування
 • Здійснення реалізації програмного рішення
 • Розробка документації
 • Ефективна експлуатація наявного програмного та апаратного забезпечення
 • Регулювання взаємовідносин з членами проектної команди, ефективна комунікація
 • Управління проектом

Професійний профіль — менеджер проекту зі створення програмного забезпечення

Відповідальний за розроблення проекту на основі вимог, проектних рішень і планів робіт та їх реалізацію. Керує виконанням проектних угод і стежить за фінансовими і технічними ресурсами проекту.

Професійний профіль — аналітик

Будує концептуальну модель предметної області та визначає на основі цього специфікацію системи на верхньому рівні. Проводить узгодження вимог і визначення області дії проекту на спільних переговорах із замовником.

Професійний профіль — архітектор програмної системи

Визначає архітектуру, набір компонентів, їхніх інтерфейсів, інших характеристик системи і кінцевого складу програмного продукту. Представляє проектні рішення у структурних та поведінкових нотаціях. Визначає технології, методи та засоби, які необхідні для реалізації проектних рішень.

Професійний профіль — програміст

Реалізує проектні рішення стосовно системи у вигляді програм, документів і інших вихідних результатів тощо. Створює чітку, стислу та точну технічну документацію у відповідності до діючих стандартів.

Професійний профіль — фахівець з тестування програмного забезпечення

Здійснює процес перевірки готової програми в статиці (перегляди, інспекції, налагодження вихідного коду) і в динаміці шляхом прогону кінцевого набору тестових даних, що перевіряють різні шляхи виконання програми і порівняння отриманих результатів із заздалегідь заданими.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Програмна інженерія» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, державна атестація — захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Федасюк Дмитро Васильович