Напрям підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Комп’ютерні науки»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Комп’ютерні науки є напрямом, в якому поєднано методології та досягнення фізико-математичних і прикладних наук. Узагальнений об’єкт діяльності бакалавра за професійним напрямом «Комп’ютерні науки» — проектування інформаційних систем, мереж та комп’ютерних програм; засоби інформаційних технологій для них; комп’ютерне моделювання систем управління; комп’ютерні системи проектування, комп’ютерні інтелектуальні системи прийняття рішень. Бакалавр за напрямом «Комп’ютерні науки» готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, фізики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Фахівець орієнтований на вирішення проблем аналізу та синтезу складних систем на основі новітніх інформаційних технологій, із застосуванням сучасних досягнень фундаментальних та інженерних наук.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ECTS, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 24 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Загальнонаукові знання, вміння та навички:
  • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури і соціалізації особистості, схильності до естетичних цінностей;
  • знання вітчизняної історії, економіки і права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства та уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
  • базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
  • базові знання в галузі інформатики та сучасних інформаційних технологій;
  • володіння основами методів та технологій системного аналізу
  • здатність розв’язувати математичні, фізичні, технічні та економічні задачі;
  • здатність використовувати можливості технічного та програмного забезпечення для вирішення науково-технічних та прикладних задач.
 2. Знання з предметної області:
  • методології розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем;
  • узагальнені та спеціалізовані мови програмування;
  • основні принципи та алгоритми обробки інформації, сучасні інформаційні технології, теорія алгоритмів та математична логіка;
  • сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості, моделювання та дослідження технічних, економічних, екологічних та соціальних систем;
  • проведення обчислювальних експериментів із використанням комп’ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій;
  • основи теорії оптимального керування та застосовувати методи оптимізації для розв’язування задач математичного програмування, методи прийняття рішень в організаційних системах;
  • базові уявлення про архітектуру сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж;
  • системне та прикладне програмне забезпечення управління базами даних та інформаційними системами;
  • методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного, кластерного та факторного аналізу;
  • проектування, реалізація, тестування, впровадження, супровід та експлуатація програмних засобів в комп’ютерних системах та мережах.
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області:
  • здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій;
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • здатність розробляти та застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій і систем при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях, а також в промисловості, техніці, економіці, управлінні, організації інфраструктур;
  • уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
  • навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів;
  • здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, онтологічні системи, комп’ютерні та інформаційні мережі;
  • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Фахівці у сфері комп’ютерних наук здатні проектувати, створювати й експлуатувати комп’ютеризовані системи для аналізу, управління і проектування динамічних процесів в технічних, технологічних, екологічних, соціальних і фінансових системах та об’єктах.
Сфера діяльності випускників — проектні та наукові організації, комп’ютерні фірми, навчальні заклади.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Комп’ютерні науки» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Інформаційні управляючі системи та технології», «Еколого-економічний моніторинг», «Інформаційні технології проектування», «Інтелектуальні системи прийняття рішень».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит.
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат.
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Медиковський Микола Олександрович.