Напрям підготовки 6.040303 «Системний аналіз»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Системний аналіз»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Системний аналіз — це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналіз є напрямом, в якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.
Бакалавр за напрямом «Системний аналіз» готується як фахівець широкого профілю для участі в різноманітних сферах діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах. Робочий інструментарій системного аналітика — методи моделювання, системного аналізу, дослідження операцій, а також техніка прогнозів та ризиків, теорія прийняття рішень, досвід та інтуїція.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 30 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 72 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 138 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Основи теорії пізнання, методи аналізу, синтезу та моделювання систем і процесів у різних галузях людської діяльності, основні механізми мислення, логічного виведення та прийняття рішень.
  • Базові математичні, логічні, семантичні, об’єктні, системні імітаційні методи моделювання систем і процесів, мови моделювання та зображення даних і знань.
  • Методологія розроблення та застосування інформаційних комп’ютерних систем і технологій аналітичного та управлінського характеру, орієнтованих на формування і прийняття рішень, інструментальні засоби створення і підтримки таких систем.
  • Універсальні і спеціалізовані мови програмування, мови імітаційного моделювання.
  • Основні принципи та алгоритми обробки інформації, сучасні інформаційні технології, теорію алгоритмів та математичну логіку.
  • Сучасні методи математичного моделювання в науці, техніці, промисловості і сільському господарстві, моделювати та досліджувати економічні, екологічні та соціологічні процеси.
  • Розроблення та проведення обчислювальних експериментів на ЕОМ із застосуванням методів математичного планування експериментів та сучасних інформаційних технологій.
  • Основи теорії оптимального керування та застосовувати методи оптимізації для розв’язування задач математичного програмування, методи прийняття рішень в організаційних системах.
  • Базові уявлення про архітектуру сучасних обчислювальних систем, інформаційних і комп’ютерних мереж.
  • Системне та прикладне програмне забезпечення управління базами даних та інформаційними системами.
  • Концепції, методи і засоби системного та інформаційного аналізу для забезпечення ефективного функціонування організаційних та виробничих структур.
  • Методи і засоби роботи з даними і знаннями, методи математичного, логіко-семантичного, об’єктного та імітаційного моделювання, технології системного, кластерного та факторного аналізу.
  • Проектувати, реалізовувати, тестувати, впроваджувати, супроводжувати, експлуатувати програмні засоби роботи з даними та знаннями в комп’ютерних системах та мережах.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність засвоєння нових знань, прогресивних технологій та різноманітних інновацій.
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
  • Здатність розробляти та застосовувати методи математики, інформатики та інформаційних технологій і систем при розв’язанні задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях, а також в промисловості, техніці, економіці, управлінні, організації інфраструктур.
  • Уміння створювати і застосовувати інформаційні комп’ютерні системи з інтегрованою інформацією, технології інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур.
  • Навички комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.
  • Здатність використовувати методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, підтримка їхнього життєвого циклу, включаючи експертні та мультиагентні системи, системи керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, онтологічні системи, комп’ютерні та інформаційні мережі.
  • Уміння визначати та застосовувати науку про системний аналіз.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації та експлуатації настільних систем підтримки прийняття рішень.
  • Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
  • Уміння адаптації програмного забезпечення до конкретних умов.
  • Навички роботи з базами даних і знань, архівація, захист даних, адміністрування баз даних та мереж, антивірусні програми.
  • Навички створення програмного забезпечення для розв’язування прикладних задач.
  • Уміння проектування баз даних та розроблення програмного забезпечення для їхньої експлуатації.
  • Навички побудова моделей, знаходження методу розв’язування та отримання результатів для різного класу задач, проектування комп’ютерних мереж.
  • Навички використання сучасних інформаційних технологій, супровід програмного забезпечення.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність до ефективних комунікаційних взаємодій, в тому числі засобами інформаційних технологій.
  • Системне розуміння наслідків впливу діяльності організацій, підприємств тощо на зовнішнє середовище.
  • Володіння сучасною методологією обґрунтування рішень і вибору стратегії діяльності з урахуванням загальнолюдських цінностей, особистісних, суспільних, державних та виробничих інтересів
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Професійний профіль — системний аналітик

Керує роботами, що пов’язані із проведенням системного аналізу і побудовою математичних моделей, застосуванням математичних методів, створенням програмного та інформаційного забезпечення, контролем якісних показників діяльності організації, придбання та менеджмент знань та експертних даних, аналіз і узагальнення діяльності організацій та підприємств, виявлення закономірностей і тенденцій, виявлення проблем, визначення правил і шляхів формування та прийняття рішень, створення та розроблення проектів, застосування прогресивних засобів та технологій в діяльності підприємств та організацій, розроблення нових засобів і технологій аналізу керування та прийняття рішень.

Професійний профіль — інформаційний аналітик

На ґрунті системного аналізу розробляє і застосовує комп’ютерні засоби і методи опрацювання інтегрованої інформації. Здійснює комп’ютерну інформаційну підтримку усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів.

Професійний профіль — фахівець з інтелектуальних систем прийняття рішень

Розробляє модель та структуру інтелектуальної інформаційної системи прийняття рішень за допомогою сучасних технічних і програмних засобів. Розробляє й експлуатує комп’ютеризовані системи для аналізу, прогнозування, управління і проектування динамічних процесів в макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних, соціальних і фінансових об’єктах.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Системний аналіз» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Системний аналіз і управління» та «Системи і методи прийняття рішень».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пасічник Володимир Володимирович