Напрям підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Нема, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» отримують необхідні знання для розрахунку, попередження та прогнозування антропогенних забруднень навколишнього середовища, методів очищення газових середовищ, промислових стоків, утилізація твердих відходів у хімічній, нафтохімічній, промисловість, на виробництвах будівельних матеріалів, а також на підприємствах енергетики, машинобудівної промисловості та споріднених з ними. В процесі навчання студенти проходять практичну підготовку з визначення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин в біосфері на найсучаснішому апаратному та програмному забезпеченні.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 39 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 99 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 102 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Базові знання про будову, принцип роботи та монтажу обладнання для охорони навколишнього середовища.
  • Знання про найсучасніше обладнання для зменшення емісії забруднення навколишнього середовища.
  • Вміння застосовувати контрольно-вимірювальну апаратуру для вимірювання та контролю якості процесів очищення біосфери від забруднення.
  • Навики дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук (розробки в галузі екології).
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах охорони навколишнього середовища.
  • Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач щодо ліквідації техногенних забруднень.
  • Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
  • Уміння визначати та застосовувати науку про охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування.
  • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Навички проектування та експлуатації очисних споруд.
  • Уміння використовувати спеціалізоване програмне забезпечення щодо оцінки негативного впливу виробництва на навколишнє середовище.
  • Навички роботи із спеціалізованими вимірювальними пристроями.
  • Уміння оцінювати ступінь екологічних ризиків виробництва на навколишнє середовище.
 4. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
  • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Обчислювальні навички.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
  • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» є підприємства усіх галузей промисловості та науково-дослідних установ, де виникають потенційні загрози навколишньому середовищу та біосфері в цілому.
Бакалавр бере участь в експериментах, спостереженнях і вимірюваннях рівня забруднень навколишнього середовища; здійснює аналіз, узагальнює результати досліджень та приймає участь в опублікуванні.
Проводить професійне навчання працівників і професійну орієнтацію молоді у галузі охорони навколишнього середовища.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Мальований Мирослав Степанович