Напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Спеціалізація: 
 • 01 Менеджмент організацій і адміністрування
 • 04 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • 05 Менеджмент інноваційної діяльності
 • 06 Управління у сфері економічної конкуренції
 • 07 Логістика
Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр з менеджменту
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання і практичні навички у сфері виробничої діяльності, послуг, туризму, готельного господарства; управління зовнішньоекономічною діяльністю, митною справою, валютно-фінансовими і кредитними відносинами; матеріально-технічного постачання, дистрибуції, складування і транспортування товарів, надання інформаційних та інших видів послуг, та можуть вирішувати проблеми оптимізації матеріальних, фінансових та інформаційних потоків, узгоджувати логістичну, маркетингову та виробничу стратегії, приймати системні рішення щодо організування міжнародних ланцюгів поставок; системного аналізу і прогнозування розвитку конкурентного середовища, антимонопольної експертизи, захисту економічної конкуренції, захисту інтелектуальної власності, захисту прав споживачів, антимонопольного регулювання, аналізування і планування діяльності організацій; національної економіки, їх діяльність пов’язана із впровадженням різноманітних інноваційних проектів.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 36 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 48 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 156 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області

  • Базові принципи реалізації загальних функцій управління організацією.
  • Теоретичні та прикладні засади розроблення та реалізації оперативних рішень; основи функціональної та інформаційної підготовки проектів рішень.
  • Методи оперативного управління первинними підрозділами — лінійними (основна діяльність) або функціональними (підготовча та допоміжна діяльність).
  • Сучасні підходи до моніторингу і впровадження нововведень в організації.
  • Розподіл повноважень в управлінні підрозділом, розроблення проектів делегування повноважень в управлінні підрозділом, організовування виконання функціонально зв’язаних дій та колективних зусиль членів групи.
  • Методи і засоби підтримування належного рівня якості послуг, захисту споживача від неякісних послуг, аналізування причин рекламацій і запобігати їх виникненню.
  • Інструменти і важелі організації господарських зв’язків
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

  • Навики використання стандартних методик і інформаційних систем, аналізування і розрахунку економічних показників діяльності організації, підрозділів.
  • Навики оцінювання економічного потенціалу та динаміки розвитку організації на основі даних статистичної звітності, бухгалтерського обліку та спеціальних досліджень; проведення моніторингу основних конкурентів організації.
  • Уміння проведення розрахунків продуктивності праці й обґрунтовування заходів щодо її підвищення.
  • Навики впровадження раціональних схем планування та організації робочих місць, структурування завдань відповідно до чисельності та кваліфікації виконавців, визначати черговість робіт, розраховувати термін їх виконання.
  • Здатність готувати засновницькі документи та реєструвати підприємства з урахуванням особливостей різних організаційно-правових форм господарювання згідно з чинним законодавством.
  • Здатність обирати оптимальні варіанти співпраці з суб’єктами зовнішнього середовища з урахуванням факторів прямої та непрямої дії, встановлювати та підтримувати взаємовідносини з іншими організаціями.
  • Здатність брати участь у доборі, оцінюванні, найманні, розвитку та вивільненні кадрів підприємства (підрозділу) згідно з трудовим законодавством.
  • Навики провадити облік кадрів, визначати структуру колективу та розраховувати його чисельність.
  • Уміння добирати та впроваджувати ефективні заходи мотивування в колективі, використовуючи діючу систему мотивації.
  • Навики вибору критеріїв оцінки суб’єктів діяльності, здійснення процедури ефективного, об’єктивного, поточного та заключного оцінювання виконання роботи.
 3. Практичні навички з предметної області

  • Уміння розробляти тактичні та оперативні плани поточної діяльності, проекти бізнес-плану.
  • Навички поєднання усіх видів ресурсів, організовування колективної праці по досягненню місії організації.
  • Уміння використання ефективних систем мотивації та оплати праці, підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
  • Уміння оперативного регулювання та диспетчеризації діяльності, оперативного контролювання забезпеченості ресурсами, додержання технології.
 4. Загальні уміння та навички

  • Здатність проникати в сутність явищ і процесів реального світу, свідомо використовувати наукові знання у пізнавальній і професійній діяльності.
  • Навички добирати та використовувати психолого-педагогічні технології у професійній та інших сферах життєдіяльності.
  • Навички дотримуватися етики ділового спілкування.
  • Здатність застосовувати знання на практиці.
  • Здатність нести персональну відповідальність за діяльність співробітників і всієї групи.
  • Здатність розвивати лідерський потенціал, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик.
  • Навички систематично читати літературу за фахом (у тому числі закордонну), складати реферат, анотацію.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Загальні вимоги до якостей випускників напряму підготовки «Менеджмент» реалізуються на основі системи набутих загальних (інструментальних, міжособистісних, системних) та фахових компетентностей бакалавра з менеджменту для:
 • здійснення виробничих функцій,
 • вирішення завдань професійної і соціальної діяльності;
 • розв’язання складних спеціалізованих завдань та практичних проблем у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
 • забезпечення здатності випускника здійснювати професійну діяльність на первинній посаді одразу після закінчення закладу освіти.
Бакалавр з менеджменту здатний виконувати професійну роботу за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 (КП).
Бакалавр з менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт, які є складовими класифікаційних угруповань, що потребують базової вищої освіти та відповідають кваліфікації за дипломом бакалавра.
Мінімальний обсяг професійних компетенцій бакалавра з менеджменту встановлюється на рівні вимог до професійних назв робіт: «Помічник керівника підприємства (установи, організації)» (код КП 3436.1), «Організатор діловодства (державні установи)» (код КП 3435.1), «Організатор діловодства (види економічної діяльності)» (код КП 3435.2).
Бакалавр з менеджменту може обіймати інші первинні посади за професійними назвами робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об’єкта діяльності.
Конкретний перелік професійних назв робіт бакалавра з менеджменту за Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010 надається у варіативній частині стандарту вищої освіти ВНЗ згідно з обраним видом економічної діяльності майбутнього фахівця.
Фахові компетентності та результати навчання бакалавра з менеджменту:
 1. Адміністративна функція:

  • здатність надавати обґрунтовані пропозиції щодо формування та розроблення загальнодержавної та регіональної політики;
  • здатність здійснювати процес розвитку та стимулювання (мотивування) персоналу і уміння продемонструвати знання з теоретичних в державної та регіональної політики в процесі;
  • здатність здійснювати організаційне проектування;
  • уміння ефективно організувати групову роботу на основі знань процесів групової динаміки та принципів формування команди;
  • здатність прогнозувати та планувати цілі діяльності організації та підрозділів;
  • здатність розробляти системи стратегічного, поточного (тактичного) та оперативного контролю діяльності;
  • здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни з питань охорони праці, техніки безпеки та екологічної безпеки в організації.
 2. Інформаційно-аналітична функція:

  • здатність оцінювати вплив макроекономічного середовища на функціонування організацій та органів влади;
  • здатність розуміти економічні основи функціонування організації для збору інформації з метою прийняття рішень, планування діяльності та контролю;
  • здатність збирати та обробляти первинну інформацію, виявляти загальні тенденції розвитку організації;
  • здатність оцінювати результати фінансово-економічної діяльності;
  • здатність здійснювати аналізування операційної та інвестиційної діяльності організації, використовувати результати для підготовки управлінських рішень.
 3. Підприємницька функція:

  • уміння знаходити та оцінювати нові ринкові можливості та формулювати бізнес-ідею;
  • здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку нових організацій, напрямів діяльності, продукції (товарів, послуг);
  • здатність демонструвати та застосувати знання з теорії держави і права, основ цивільного, господарського, трудового та інших галузей права;
  • уміння демонструвати знання та уміння здійснювати управлінські функції на основі маркетингу для задоволення потреб споживачів та забезпечення ефективної діяльності підприємства;
  • здатність здійснювати маркетингові дослідження для розробки та реалізації маркетингової політики, організації та контролю маркетингової діяльності;
  • здатність проведення рекламних кампаній, презентацій, включаючи роботу на спеціалізованих виставках;
  • здатність організовувати і контролювати виконання виробничої програми Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр з менеджменту може продовжити навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями:
 • «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
 • «Менеджмент організацій і адміністрування»;
 • «Менеджмент інноваційної діяльності»;
 • «Логістика»;
 • «Управління у сфері економічної конкуренції»;
 • «Управління інноваційною діяльністю».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена дипломна кваліфікаційна робота та успішно складений державний іспит.
Форма навчання: 
Денна, заочна, дистанційна (екстернат)
Директор програми: 
Д. е. н., проф. Мельник Ольга Григорівна; Д. е. н., проф. Чухрай Наталя Іванівна; Д. е. н., проф. Крикавський Євген Васильович; Д. е. н., проф. Поплавська Жанна Василівна