Напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Облік і аудит»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
За умови підписаних угод між коледжами, технікумами і університетом за результатами співбесіди на ІІ і ІІІ курс відповідних спеціальностей.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти отримують необхідні знання з організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту діяльності організації. Фахівці з обліку та аудиту володіють необхідними знаннями в області обліку, аналізу і аудиту. Сферою їх діяльності є як облікова та аудиторська діяльність. В процесі навчання студенти освоюють вміння виконувати проектні, організаційні, контрольні, методичні та технологічні функції, вирішуючи при цьому такі завдання: визначення облікової політики підприємства; складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми, визначення їх структуру та чисельності працівників; організовування внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності на підприємствах сфери матеріального виробництва для всіх видів економічної діяльності.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку — 36 кр., модулі фундаментальної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 41 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 163 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • Формування облікової політики підприємства.
  • Складання плану роботи бухгалтерії.
  • Визначення структури бухгалтерії та чисельності її працівників.
  • Розподіл функціональних обов’язків фахівців бухгалтерії.
  • Проектування покращання системи інформаційного забезпечення управління.
  • Організація облікових робіт, бухгалтерської звітності.
  • Організація внутрішньогосподарського контролю.
  • Організація роботи сектору відповідального відділу, старшого економіста на відповідній ділянці.
  • Здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності.
  • Забезпечення точності і достовірності господарських операцій, виконання графіка документообігу.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і аудиту.
  • Застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової політики підприємств, складання звітності, здійснення облікових процесів.
  • Облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів.
  • Обчислення податків, оформлення відповідної документації.
  • Складання бухгалтерської звітності.
  • Аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремі напрямки діяльності підприємства.
  • Контролювати стан і достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського контролю, збереження та використання майна, позаоборотніх і оборотніх активів.
  • Проводити ревізію виробничої та фінансовогосподарської діяльності підприємства.
  • Розробляти превентивні заходи забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
  • Планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проводити аудит окремих об’тів та напрямків діяльності підприємства.
  • Підготовка аудиторського заключення.
  • Організація та надання консультаційних посліг.
 3. Практичні навички з предметної області
  • Організації роботи контрольно-ревізійних груп.
  • Створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера.
  • Впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.
 4. Загальні уміння та навички
  • Засвоювати і реалізовувати наукові та культурні досягнення світової цивілізації у відношеннях до різних культур, релігій, прав, народів, ідей збереження миру, загальнолюдських цінностей; критично оцінювати політичні, економічні та інші події і явища.
  • Володіння державною мовою та іноземними мовами на рівні професійного і побутового спілкування.
  • Використовувати набуті нові знання та інновації у практичній діяльності. Працювати на персональних комп’ютерах у напрямі володіння сучасними технологіями підготовки текстів, документації, одержанням інформації через матеріальні носії, систему INTERNET, електронну пошту.
  • Знаходити комунікаційні контакти з діловими партнерами у виробничому та побутовому оточенні.
  • Враховувати чинне законодавство в області екології довкілля, а також рішення останніх міжнародних конференцій з екологічних проблем та проблем енергозбереження.
  • Пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси.
  • Пропагувати засади зовнішньої та внутрішньої політики держави, її історію та культуру. Вміти захищати державні інтереси.
  • Володіти правовими знаннями загальнолюдського призначення, знати положення Конституції України, міжнародного права. Систематично поповнювати, аналізувати і застосовувати правові документи в професійній діяльності.
  • Враховувати в своїй діяльності специфіку посадових відносин на підприємстві, відповідальність окремих осіб і підприємства в цілому за прийняті рішення, не порушувати субординацію у відносинах і інтересах, узгоджувати рішення, стратегію діяльності підпрозділу чи підприємства в цілому з нормативними актами галузі та чинним законодавством.
  • Створювати виробничі та економічні умови, орієнтовані на задоволення вимог споживача.
  • Обгрунтовувати соціально-економічні рішення, виходячи з стратегічного підходу.
  • Вести і пропагувати здоровий спосіб життя, спрямований на фізичне самовдосконалення.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Облік та аудит» є технології бухгалтерського обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, фондів та фінансових результатів, приватизаційних процесів; методологія аналізу напрямів діяльності підприємства, ревізій і аудиторських перевірок.

Професійний профіль — бухгалтер

Самостійно складає або приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах, готує проміжні розрахунки для обліку господарських операційта подає їх до розгляду. Хдійснює накопичення та узагальнення інформації про наявність і рух грошових коштів, наявність і рух виробничих запасів, витрати виробництва, доходи від операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства, власний капітал та забезпечення зобов’язань тощо. Нараховує заробітну плату, ВИКОНУЄ інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами відповідно до чинного законодавства. Бере участь у проведеннінвентаризації активів та зобов’язань.

Професійний профіль — аналітик

Визначає об’єкти економічного аналізу господарської діяльності підприємства, формує його інформаційну базу. Складає план іі програму організації аналізу. Знає і застосовує відповідні види і методологію економічного аналізу. Проводить аналіз фінансовий аналіз діяльності підприємства, аналіз використання його довгострокових активів, трудових і матеріальних ресурсів, виробництва і реалізації продукції, витрат і собівартості продукції тощо. Формує висновок щодо стану об’єкта досліджень, динаміки його розвитку, виконання планових показників, ефективності видів діяльності підприємства тощо, розробляє рекомендації щодо покращання та оптимізації його основних показників.

Професійний профіль — аудитор

Визначає об’єкти зовнішнього і внутрішнього аудиту та методи проведення аудиторських перевірок. Складає план і програму аудиту. Визначає оптимальну структуру аудиторської фірми і функціональні обов’язки її працівників. Знає і застосовує МСА і норми законодавчих актів в сфері аудиту. Проводить аудит окремих об’єктів та напрямів діяльності підприємства. Готує аудиторський звіт і висновок, надає консультаційніі послуги.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Облік і аудит» може продовжити в університеті навчавння на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за на рівнях за спеціальністю «Облік і аудит» та на рівні «магістр» за спеціальністю Управління інноваційною діяльністю.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна, заочна, дистанційна (екстернат)
Директор програми: 
Кандидат економічних наук, професор Загородній Анатолій Григорович