Напрям підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Фінанси та кредит»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
За умови підписаних угод між коледжами/технікумами та Університетом за результатами співбесіди на другий, третій рік навчання відповідних спеціальностей.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання та практичні навички у таких сферах:
 • грошово-кредитна система; фінансова діяльність підприємств та організацій;
 • оподаткування підприємств;
 • діяльність організацій на фінансовому ринку;
 • організування банківської справи, банківські операції та їх проведення;
 • біржові операції банків;
 • валютне регулювання;
 • операції у сфері оподаткування;
 • організування моніторингу податкової служби;
 • страхові послуги, облік та аналіз діяльності страхових організацій;
 • фінансовий менеджмент;
 • маркетинг фінансово — кредитної сфери;
 • організування та вдосконалення інформаційних систем у банках, фінансових органах, органах податкової та митної служб.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної підготовки — 36 кр., модулі природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 60 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 144 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • управління необоротними та оборотними активами підприємства (організації);
  • визначення реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства;
  • оптимізація інвестиційної діяльності підприємства;
  • формування ефективних джерел фінансування витрат; здійснення контролю за ходом всіх стадій планування витрат;
  • фінансове планування виручки від реалізації продукції та позареалізаційних доходів; встановлення ціни на продукцію (роботи, послуги);
  • розподіл і використання прибутку підприємства;
  • фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками щодо відкриття рахунків, здійснення їх розрахунково-касового обслуговування, відкриття депозитів і отримання кредитів;
  • запобігання банкрутству підприємств;
  • страхування майна та відповідальності підприємств;
  • особисте страхування (пенсійне, медичне, соціальне);
  • планування доходів та видатків бюджетів всіх рівнів;
  • розроблення проектів зведених балансів фінансових ресурсів на відповідній території (область, місто, район);
  • складання та виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ;
  • контролювання використання бюджетних коштів;
  • касове виконання Державного і місцевих бюджетів;
  • організування біржової, депозитарної, розрахунково-клірингової діяльності;
  • здійснення операцій на фондовому ринку, інвестицій у цінні папери, трастових, лізингових, факторингових та фінансових операцій з іпотекою.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління фінансово-господарською діяльністю підприємств;
  • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп’ютерні програмні продукти;
  • уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
  • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.
 3. Практичні навички з предметної області
  • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізування та прогнозування розвитку підприємств та організацій;
  • уміння складати бухгалтерську та оперативну звітність, обчислювати показники господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації та установи;
  • уміння підготувати та укласти договір страхування з основних видів особистого, майнового страхування, страхування відповідальності;
  • уміння застосовувати інформаційні системи та технології у фінансах;
  • уміння здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів.
 4. Загальні уміння та навички
  • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
  • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп’ютерного збору і обробки інформації;
  • уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною технікою;
  • здатність застосовувати знання на практиці;
  • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
  • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
  • навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах, управління конфліктами та стресами;
  • уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Фінанси та кредит» є конкретні засоби та інструменти управління фінансовою та виробничо-господарською діяльністю підприємства, установи, організації, складання та виконання кошторисів доходів та видатків бюджетних установ, контролювання їх виконання тощо.

Професійний профіль — економіст з фінансової роботи

Здійснює розроблення проектів фінансового забезпечення інноваційних, інвестиційних та виробничих програм, бізнес-планів підприємства; підготовку фінансових та банківських документів із платежів та зобов’язань підприємств, фізичних осіб; контролювання та аналіз фінансової діяльності підрозділів підприємства; облік виконання договорів про реалізацію продукції (робіт, послуг), програм формування прибутку та фінансових зобов’язань підприємства; складання фінансових звітів; підготовку фахівців тощо.

Професійний профіль — страховий агент

Здійснює агентську діяльність — це діяльність як юридичних осіб, так і громадян, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування, у тому числі одержання страхових платежів, оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих виплат.

Професійний профіль — податковий інспектор

Контролює дотримання податкового законодавства, надходження в бюджет податкових та інших платежів, перевіряє фінансові документи платників податків: податкові декларації, бухгалтерські книги, звіти, кошториси та ін.; проводить камеральні та виїзні податкові перевірки, аналізує результати, застосовує фінансові санкції до порушників; спрямовує вимоги про сплату податків і зборів організаціям, підприємцям і громадянам; аналізує рівень і динаміку надходження податків і зборів, заборгованостей і недоїмок за ними.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Фінанси та кредит» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіту (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Фінанси та кредит» та на рівні «маґістр» за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений комплексний державний іспит та захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Доктор економічних наук, професор Алєксєєв Ігор Валентинович