Напрям підготовки 6.030507 «Маркетинг»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Маркетинг»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
На конкурсній основі за результатами незалежного тестування оцінювання якості освіти, документу про освіту державного зразка.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Зарахування на другий курс студентів Технічного коледжу університету і Львівського техніко-економічного коледжу університету за конкурсом на підставі оцінок із додатку до диплома, навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.
Ключові результати навчання: 
Випускник з кваліфікацією «Бакалавр з маркетингу» професійного спрямування «Маркетинг» повинен уміти:
 • розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності;
 • планувати розвиток організації в напрямі підвищення її конкурентоспроможності;
 • організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю;
 • організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;
 • забезпечувати встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку;
 • розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, цінової, збутової політики підприємств з урахуванням максимального задоволення потреб споживачів;
 • організовувати роботу виставок, ярмарок та інших заходів просування продукції на ринку;
 • здійснювати підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець-маркетолог базового рівня є відповідальним за виконання наступних функцій на підприємстві:
 • бере участь у розробленні маркетингової та цінової політики;
 • складає маркетингові плани на короткотермінову перспективу;
 • бере участь у підготовці бізнес-планів;
 • бере участь в опрацюванні маркетингової стратегії;
 • вивчає цільовий ринок, споживачів, їхні мотивації та тенденції розвитку попиту;
 • досліджує чинники, що впливають на збут, аналізує результати збутової політики;
 • бере участь у розробленні заходів стимулювання збуту;
 • здійснює моніторинг та аналізує діяльність конкурентів;
 • готує пропозиції щодо підвищення якості та поліпшення споживчих властивостей товарів чи послуг з урахуванням соціально-демографічних характеристик різних груп споживачів, динаміки їхніх прибутків, необхідних ресурсів та витрат тощо;
 • готує пропозиції щодо змін та розвитку товарного асортименту;
 • готує базові дані для маркетингового аналізу;
 • обґрунтовує інструментарій маркетингового дослідження;
 • складає маркетингові брифи;
 • складає креативні брифи;
 • бере участь у підготовці медіа-планів;
 • аналізує комплекс маркетингових комунікацій;
 • бере участь у підготовці планів розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій;
 • бере участь у підготовці планів рекламної кампанії;
 • досліджує канали розподілу;
 • бере участь у розробленні схем постачання товару до кінцевого споживача;
 • тестує торговельні марки, аналізує етапи їхнього життєвого циклу;
 • бере участь у розробленні карт позиціонування брендів;
 • бере участь у складанні аналітичних звітів за результатами діяльності підприємства та його підрозділів.
Доступ до подальшого навчання: 
Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра за спеціалізаціями 0100 «Маркетинг споживчих та інвестиційних товарів», 0200 «Маркетинг послуг», 0300 «Рекламний менеджмент».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Атестація якості підготовки бакалавра з маркетингу щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: випускна бакалаврська робота і комплексний державний іспит. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з маркетингу» здійснює Державна екзаменаційна комісія.
Форма навчання: 
денна (повна), заочна, вечірня (часткова), дистанційна: денна, дистанційна (екстернат)
Директор програми: 
Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Крикавський Є.В.