Напрям підготовки 6.030505 «Управління персоналом та економіка праці»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Управління персоналом та економіка праці»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти напряму «Управління персоналом та економіка праці» отримують необхідні знання і практичні навички, призначені заповнити відчутну прогалину у сфері управління персоналом та економіки праці на первинних посадах, виконанні господарсько-управлінських функцій, аналітично-дослідних робіт, обґрунтуванні та прийнятті стратегічних і тактичних рішень, формуванні внутрішнього кадрового забезпечення підприємства, розвитку управління персоналом та його ефективного функціонування. Такі фахівці вкрай потрібні у всіх галузях народного господарства, ІТ — технологій, у державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, у сфері соціальної діяльності, виробництва, банківського та комерційного бізнесу, туристичної індустрії тощо. Сьогодні це повинні бути універсальні фахівці, які поєднують в собі глибоке розуміння економічних процесів і лідерські якості, уміння працювати з людьми і формувати ефективну стратегію розвитку персоналу.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної соціально-економічної підготовки — 36 кр., модулі фундаментальної природничо-наукової підготовки — 57 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 147 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • базові уявлення про стан та розвиток національного та міжнародних ринків праці;
  • наукові методи економічного аналізу та прогнозування розвитку ринків праці, вартості робочої сили;
  • загальні положення та конвенції МОП, трудового законодавства України;
  • концептуальні засади управління персоналом;
  • формування колективу організації та його розвиток;
  • прикладні аспекти управління персоналом.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати професійно-профільні знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері менеджменту персоналу та економіки праці;
  • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання кількісних та якісних задач;
  • уміння вводити та опрацьовувати інформацію, необхідну для аналізування фінансово-управлінської діяльності підприємств у сфері управління персоналом та економіки праці;
  • володіння методами розроблення сучасних технологій управління персоналом та інструментарієм їхнього впровадження;
 3. Практичні навички з предметної області
  • навички застосовувати методи і технології управління трудовими ресурсами підприємства;
  • уміння збирати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері менеджменту персоналу та економіки праці;
  • навички застосовувати різні форми влади, стилів керівництва для впливу на підлеглих, формуванні управлінського потенціалу і кадрового резерву підприємства.
 4. Загальні уміння та навички
  • досліджувати економічні процеси розвитку ринків праці, інтелектуалізації праці та управлінських процесів із врахуванням глобалізаційних викликів часу;
  • розкривати особливості колективу як соціальної групи та його розвиток;
  • аналізувати співвідношення понять персоналу як суб’єкту та об’єкту управління;
  • аналізувати роботу служби управління персоналом;
  • формувати кадрову політику організацій;
  • розробляти методики та техніки оцінювання, атестації персоналу
  • оцінювати ефективність діяльності служби управління персоналом організації.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Професійний профіль (керівники):

Керівник кадрової агенції; керівник відділу менеджменту персоналу; HR- директор підприємства (організації); начальник бюро організації праці та заробітної плати підприємства (структурного підрозділу), начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці; директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.); керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.); менеджер (керівник) із соціальної та корпоративної відповідальності тощо.

Професійний профіль (фахівці):

Інспектор з кадрів; менеджер з персоналу; фахівець з найму робочої сили; асистент економіста-демографа; організатор діловодства (за видами економічної діяльності); помічник керівника малого підприємства без апарату управління; інспектор з призначення та виплати пенсій; інспектор з питань праці та соціальної допомоги.
Доступ до подальшого навчання: 
Фахівець за напрямом «Управління персоналом та економіка праці» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень «спеціаліст» або «магістр») за спеціальностями «Управління персоналом та економіка праці».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит і захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
д.е.н. професор Захарчин Г.М.