Напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Економіка підприємства»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні зання та практичні навички у таких сферах: економіка виробничо-господарської діяльності підприємства, планування і контролювання на підприємстві, ціноутворення, інвестиційна діяльність підприємства, економіка праці, система оподаткування підприємств, аналіз проектів, організування виробництва, формування стратегії підприємства, розвиток підприємства, організація інноваційної діяльності підприємства.
Загальний обсяг навчальної програми — 219,5 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі гуманітарної підготовки — 36 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки — 41 кредит, модулі професійної та практичної підготовки — 142,5 кредитів.
Ключові результати навчання: 
Фахівці з економіки підприємства здатні виконувати організаційно-управлінську та інформаційно-аналітичну роботу в таких напрямках:
 • формування економічної стратегії підприємства та вибір раціональних форм господарювання;
 • організація економічного механізму функціонування акціонерних компаній та
 • господарських товариств;
 • удосконалення організаційної структури підприємства, розвиток основного виробництва, допоміжних та обслуговуючих структур;
 • обґрунтування економічної ефективності діяльності підприємств;
 • організація господарського механізму державного підприємства;
 • організація і управління на підприємствах малого бізнесу та в господарствах недержавного сектору економіки;
 • здійснювати порівняльну ефективність процесів приватизації та корпоратизації на підприємствах різних форм господарювання і власності;
 • враховувати особливості ціноутворення;
 • формування та використання доходів підприємств різних типів та форм власності;
 • формування виробничих фондів підприємства та аналізувати ефективність їх використання;
 • організація праці та ефективність використання робочих місць;
 • ефективність матеріально-технічного постачання, випуску і реалізації продукції;
 • зовнішньоекономічна діяльність підприємства;
 • розроблення бізнес-плану діяльності підприємства;
 • інформаційні системи управління підприємством.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Первинними посадами для фахівців даного профілю є: економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу, економіст фінансового відділу підприємства, менеджер маркетолог маркетингової служби, підрозділу підприємства, статист.

Економіст планово-фінансового відділу, відділу аналізу господарської діяльності, виробничого підрозділу

Проведення моніторингу господарської діяльності підприємства. Розробка альтернативних варіантів можливостей, впливу зовнішнього середовища, конкурентноздатності. Розробити методику системного аналізу узагальнюючих показників господарської діяльності, скласти загальну схему функціонування підприємства, визначити внутрішні чинники впливу на економічні результати. Застосувати комп’ютерну техніку для аналітичних та планово-екрномічних розрахунків, проводити стратегічне та оперативне планування за допомогою ПЕОМ. Проведення системного аналізу діяльності підприємства з визначенням його головних цілей, оцінити умови діяльності підприємства, проаналізувати та дати оцінку виробництва та реалізації продукції, прибутковості, фінансового стану та платоспроможності підприємства. Розробити перспективні, поточні та оперативні плани господарської діяльності, обґрунтувати програму, визначити форми і системи матеріально-технічного забезпечення діяльності підприємства, обчислити потребу у сировині, матеріалах, напівфабрикатах, комплектуючих виробах, обґрунтувати критичну межу виробництва. Проаналізувати рівень забезпеченості ресурсним потенціалом діяльності підприємства, визначити джерела забезпечення підприємства матеріальними, трудовими та фінансовими ресурсами, оцінити ефективність використання ресурсів, визначити рівень спрацювання підприємства. Провести моніторинг і обґрунтувати існуючу систему ціноутворення на підприємстві, вибрати ефективніші методи ціноутворення, підготувати методики встановлення цін на товари підприємства. Скласти калькуляцію собівартості товару (роботи, послуги), обґрунтувати ціни на конкретні товари, оформити та зареєструвати ціни.

Економіст фінансового відділу підприємства

Вибрати об’єкти фінансового моніторингу та створити інформаційну базу, визначити джерела формування фінансових коштів, забезпечити правове управління майновою власністю підприємства, * проаналізувати забезпеченість підприємства виробничими фондами та ефективність їх використання, визначити потребу в основних фондах та обігових коштах. Розробка інвестиційної стратегії підприємства з визначенням цілі інвестиційної діяльності та вибрати ефективні шляхи їх досягнення, сформувати інвестиційний портфель підприємства, прогнозувати загальну потребу в інвестиціях та визначити їх фінансування. Обґрунтування інвестиційних рішень. Скласти техніко — економічне обґрунтування та бізнес-план інвестиційного проекту, виконати розрахунки ефективності за міжнародними- стандартами, визначити ризики інвестиційних проектів та засоби їх мінімізації. Управління доходами з визначенням джерел формування доходу та факторів формування прибутку, оцінити рівень витратності, оптимізувати виробничі витрати та скласти кошторис, обчислити обсяги податкових платежів підприємства, обґрунтувати мінімальний та цільовий прибуток, планувати прибуток та його розподіл. Оцінити забезпеченість підприємства обіговими коштами, оптимізувати обсяги та структуру обігових коштів, забезпечити платоспроможність та регулювання грошового потоку на підприємстві, визначити види ефективних напрямків фінансових вкладень. Сформувати амортизаційну політику підприємства, обґрунтувати темпи виробничого розвитку та частку прибутку підприємства на технічний та виробничий розвиток. Оцінити обсяг можливих фінансових витрат у зв’язку з господарським ризиком, визначити чинники банкрутства, вибрати форми внутрішнього та зовнішнього страхування господарського ризику. При плануванні фінансів підприємства скласти план доходів і витрат підприємства, розробити план надходжень та витрат грошових коштів.

Менеджер

Провести аналіз організаційної структури управління підприємством, підрозділом, виявити її основні недоліки і розробити засоби їх усунення; розробити функціональну структуру управління, внести зміни до положень про підрозділи апарату управління, вибрати засоби організації управління праці і впровадити їх в структурних підрозділах. Визначити напрямки стратегії підприємства І розробити програми їх реалізації, організувати управління виробничими та допоміжними цехами підприємства, організація управління основними процесами діяльності підприємства.

Маркетолог

Обґрунтувати маркетингові програми, які забезпечать конкурентоспроможність виготовленої продукції. оцінити ефективність роботи маркетингових служб та їх підрозділів, проаналізувати внутрішній та зовнішній ринки збуту товарів; розробити заходи підвищення ефективності діяльності маркетингових служб. Вивчити потребу споживачів, організувати комерційні зв’язки, сформувати асортиментну політику підприємства, розробити пропозиції оновлення продукції та впровадження її на ринок нових товарів і послуг, оцінити маркетингову діяльність підприємства. Вибрати раціональні варіанти збуту продукції та їх реалізувати, підготовка угод на реалізацію, впровадження прогресивних форм та засобів продажу готової продукції, планування змісту та структури рекламної діяльності, розробка заходів щодо стимулювання реалізації продукції.

Доступ до подальшого навчання: 
Зарахування на конкурсних засадах на навчання для здобуття ОКР спеціаліста, магістра (7.050107, 8.050107 — «Економіка підприємства»).
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінюваня знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Атестація якості підготовки бакалавра з економіки підприємства щодо встановлення фактичної відповідності рівня освітньої підготовки вимогам ОКХ здійснюється Державною екзаменаційною комісією НУ «ЛП» з даного фаху. Атестація здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок випускників з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики: випускна бакалаврська робота і комплексний державний іспит. Присвоєння кваліфікації «Бакалавр з економіки підприємства» здійснює Державна екзаменаційна комісія.
Форма навчання: 
Денна, заочна, екстернат
Директор програми: 
Кандидат економічних наук, професор, завідувач кафедри — Козик В.В.