Напрям підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Міжнародна економіка»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Студенти напряму «Міжнародна економіка» отримують необхідні знання і практичні навички призначені для роботи в банках, страхових компаніях, інвестиційних фондах, міжнародних організаціях, органах державного управління та місцевого самоврядування на підприємствах усіх форм власності; в науково-дослідних інститутах і лабораторіях; консультаційних закладах, які займаються проблемами міжнародної економічної діяльності; в системі підготовки кадрів та підвищення їх кваліфікації тощо.
Первинною посадою для фахівців даного профілю є економіст, який може виконувати такі функції: розроблення проектів міжнародного економічного розвитку підприємств, комерційних банків, фінансових установ тощо; прогнозування ефективності їх реалізації; розроблення і виконання заходів щодо практичної реалізації механізмів налагодження і розвитку міжнародних економічних відносин; проведення аналітичної роботи щодо виявлення шляхів активізування та удосконалення міжнародної економічної діяльності організацій.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі соціально-гуманітарного блоку 43 кр., модулі фундаментальної природничо-наукової та загальноекономічної підготовки — 39 кр., модулі професійної та практичної підготовки 158 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • базові уявлення про Концепцію європейського загального ринку та європейського інформаційного суспільства;
  • наукові методи економічного аналізу та прогнозування, розвитку економік зарубіжних країн, світових цін, тарифів, інвестиційної діяльності;
  • загальні положення міжнародної економіки, міжнародної торгівлі, міжнародного права, систему співвідношення міжнародного та акціонерного (внутрішнього державного) права;
  • основи діяльності міжнародних організацій, розвитку інтеграційних процесів транснаціональних корпорацій;
  • наукові методи організації та управління процесами у міжнародній торгівлі, теоретичні основи та практику нормативно-правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;
  • об’єктивні закономірності, умови, процеси та особливості зовнішньоекономічної діяльності;
  • теорії та практики міжнародних економічних відносин;
  • економічну теорію на макро — і мікрорівнях; кон’юнктуру світових ринків;
  • сутність організації міжнародного фінансового менеджменту тощо.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін у процесі вироблення раціональних управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
  • здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
  • уміння вводити та опрацьовувати інформацію, яка характеризує сучасний стан і перспективи розвитку міжнародної економіки;
  • володіння методами і технологіями реалізації міжнародних трансакцій;
  • навички налагодження комунікацій між суб’єктами міжнародних економічних відносин;
  • здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу факторів, які визначають оптимальність рішень у сфері міжнародної економічної діяльності тощо.
 3. Практичні навички з предметної області
  • навички застосовувати методи і технології управління ресурсами підприємства, які є об’єктом зовнішньоекономічних контрактів, укладених суб’єктами міжнародних економічних відносин;
  • уміння отримувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати інформацію для формування і реалізації управлінських рішень у сфері міжнародної економічної діяльності;
  • навички застосовувати різні форми влади і стилі керівництва для впливу на підлеглих і бізнес-партнерів у сфері міжнародної економічної діяльності.
 4. Загальні уміння та навички
  • досліджувати економічні процеси розвитку світової економіки та глобального економічного середовища;
  • розкривати особливості основних сфер міжнародної економіки;
  • аналізувати співвідношення понять «суспільний» та «міжнародний поділ праці», «територіальний поділ праці»;
  • аналізувати міжнародний рух капіталу та його основні форми, прямі і портфельні зарубіжні інвестиції, основні зрушення у географічному розміщенні та галузевій структурі іноземних інвестицій;
  • аналізувати інтеграційні процеси, етапи та типи міжнародних інтеграційних угруповань, регіональні особливості міжнародної економічної інтеграції;
  • аналізувати об’єктивні передумови виникнення та зміст глобальних проблем, їх класифікацію, основні напрями та роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем, діяльність транснаціональних корпорацій;
  • ідентифікувати основні соціально-економічні ознаки країн, що розвиваються, диференціаціювати ці країни тощо.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Професійний профіль:

директор-розпорядник; керівник підприємства зовнішньої торгівлі (гуртової, роздрібної), консалтингової, посередницької фірми, малого підприємства у сфері міжнародної торгівлі, страхової, аудиторської компанії, торговельного агентства тощо.

Професійний профіль:

керівник економічного, фінансового, бухгалтерського підрозділів, відділу зовнішньоекономічних зв’язків тощо.

Професійний профіль:

експерт-консультант із зовнішньоекономічних питань; експерт з економіки, планування, аналізу господарської діяльності, договірних та презентаційних робіт, фінансової роботи, біржової діяльності тощо.

Професійний профіль:

економіст.

Доступ до подальшого навчання: 
Фахівець за напрямом «Міжнародна економіка» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень «спеціаліст» або «магістр») за спеціальностями: «Міжнародна економіка» і «Управління інноваційною діяльністю».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений державний іспит і захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
денна, заочна і дистанційна
Директор програми: 
Доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович