Напрям підготовки 6.030301 «Журналістика»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Журналістика»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
творчий конкурс
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання для роботи в засобах масової інформації. Випускники здатні виконувати професійну роботу журналіста у засобах масової інформації можуть займати первинні посади: завідувача фотолабораторії, завідувача відділу PR, завідувача фільмотеки, завідувача коректорської, прес-секретаря, менеджера із зв’язків з громадськістю, менеджера з реклами, рекламіста, фахівця зі зв’язків з громадськістю та пресою, ведучого програм, кореспондента, літературного співробітника, редактора, редактора з рекламування фільмів, редактора літературного, асистента режисера телебачення, асистента звукорежисера, фотокореспондента, асистента телеоператора, диктора, інтерв’юера.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч. модулі соціально-гуманітарного блоку — 18 кредитів, модулі фундаментальної, природничо-наукової, та загальноекономічної підготовки —27,5 кредитів, модулі професійної та практичної підготовки — 120,5 кредитів.
Ключові результати навчання: 
 1. Загальнонаукові компетенції:

  • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності дотримання етичних цінностей, знання історії України, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній діяльності;
  • базові знання з української мови, необхідні для збору інформації, її обробки і створення тексту для ЗМІ, здатність вільно комунікувати українською в обраній професії;
  • базові знання в галузі сучасних комп’ютерних технологій; навички використання програмних засобів, навички роботи в Інтернеті, уміння створювати макети ЗМІ, верстати сторінок газет, журналів, монтувати радіо,- відео матеріали для ЗМІ.
  • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загальних професійних дисциплін;
  • базові знання галузевих наук, необхідні для освоєння загальних професійних дисциплін
 2. Загально-професійні компетенції:

  • здатність брати участь у забезпеченні технологічного процесу випуску періодичного видання;
  • здатність виконувати роботу, пов’язану з вивченням мас-медійного ринку (маркетингові дослідження);
  • здатність аналізувати, оцінювати, редагувати, готувати до друку авторські матеріали;
  • здатність налагоджувати взаємодію з науковими і виробничими установами, соціальними інститутами та громадськістю.
  • здатність планувати власну роботу і брати участь у плануванні та координації роботи відділу, редакції, установи чи організації;
  • здатність поліпшувати економічні показники ЗМІ, прогнозувати його економічну ефективність;
  • здатність брати участь у розробці нових стандартів та нормативних документів журналістики;
  • здатність виконувати всі фахові виробничі та творчі операції у засобах масової інформації;
  • здатність забезпечувати суспільство якісною щодо змісту, форми та впливу мас-медійною продукцією;
  • здатність підвищувати духовний, моральний, культурний, освітній потенціал аудиторії ЗМІ;
  • володіти системними знаннями та сучасними методами впливу мас-медій;
  • мати уявлення про основні періоди становлення і розвитку періодики, радіомовлення, телебачення, інформагентств, Інтернет-ЗМІ в Україні й за кордоном;
  • орієнтуватися в напрямах і тенденціях світової, української журналістики й публіцистики;
  • розуміти й втілювати принципи організації медіабізнесу;
  • мати уявлення про діяльність українських газет і журналів минулого і сучасності;
  • використовувати набуті знання менеджменту для підвищення прибутковості діяльності різних ЗМІ;
  • знати правила, прийоми літературного редагування, лінгвістичного аналізу тексту;
  • знати прийоми посилення ефективності текстів різних жанрів у різних ЗМІ на різні теми;
  • володіння основами перекладознавства та практичними навичками підготовки до друку перекладних матеріалів;
  • використовувати знання іноземної мови в перекладі тексту з «мови автора» на «мову читача»;
  • знання редакційно-видавничого процесу та його основних етапів;
  • знання коректурних знаків для опрацювання текстового оригіналу;
  • володіння логічним апаратом аналізу твору, знання законів логіки, що можуть використовуватися в роботі журналіста;
  • знання особливостей термінотворення та функціонування термінів у текстах різних видів;
  • знання основних етапів становлення та розвитку окремих видів періодики — наукової, науково-популярної, дитячої, навчальної, довідкової, світоглядної, рекламної, а також перекладної;
  • знання типології та основних жанрів різних ЗМІ, особливостей форми їх подачі.
  • володіти методикою аналізу та редагування текстових, аудіо, аудіовізуальних, мультимедійних матеріалів для різних видів ЗМІ;
  • уміння всебічно підготувати чужий контент для будь-якого виду ЗМІ до обнародування, виходячи з його специфіки;
  • мати уявлення про сучасні комунікативні технології;
  • володіти основами інформатики;
  • знати основні періоди розвитку і напрями журналістської науки, її складники та понятійний апарат;
  • застосовувати міжнародні журналістські стандарти, принципи журналістської етики, національні етичні норми, етикетні правила на різних етапах професійної діяльності;
  • володіти законами маркетингу, менеджменту та економіки і організації мас-медійної справи;
  • здатність орієнтуватися у різноманітних формах економічної діяльності газетних і журнальних видавництв.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Журналістика» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Журналістика».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Виконана навчальна програма обсягом 240 кредитів,виконана і успішно захищена бакалаврська робота.
Форма навчання: 
Денна, заочна
Директор програми: 
проф., доктор філол. наук Кузнецова О.Д.