Напрям підготовки 6.030201 «Міжнародні відносини»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Фахівець із міжнародних відносин
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання у галузі міжнародних відносин та політології. Особлива увага у навчанні звертається на оволодіння іноземними мовами, використання яких сприятиме розвитку як наукових розробок із дослідження міжнародних взаємодій, так і професійній діяльності з налагодження ефективних економічних, політичних, соціокультурних зв’язків України та її громадян з іншими суб’єктами міжнародних відносин.
Програма передбачає ефективне поєднання практичної підготовки (за час навчання на бакалавраті заплановано 9 кредитів ЄКТС практики) та теоретичної компоненти, зокрема, вивчення сутності міжнародних відносин та світової політики як суспільного явища та сфери професійної діяльності; з’ясування особливостей професійної діяльності; набуття навичок навчальної та дослідницької діяльності; знайомство з можливими видами професійної діяльності; оволодіння іноземними мовами (в тому числі теорією та практикою перекладу), що дозволяє підготувати висококваліфікованого фахівця у галузі міжнародних відносин. Фахівці у галузі міжнародних відносин здатні забезпеченні ефективність роботи посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, у тому числі Міністерства закордонних справ України, візових центрів; консультувати представників центральних та місцевих органів державної влади з питань, пов’язаних із сферою міжнародних відносин та зовнішньої політики; налагоджувати співпрацю у багатосторонніх відносинах (суспільно-політична, економічна та соціокультурна сфери); налагоджувати інформаційний обмін між дипломатичними представництвами України та центральними органами державної влади; підвищувати ефективність взаємодії у сфері міжнародних відносин через налагодження зв’язків з громадськістю, рекламно-інформаційну діяльність; шукати та надавати інформацію (суспільно-політичну, економічну, соціокультурну) у системі міжнародних відносин та її аналітично обробляти; надавати консультації із суспільно-політичних питань (наприклад, партіям, громадським організаціям та об’єднанням); забезпечувати професійний переклад наукової, науково-публіцистичної літератури та інформаційних матеріалів із сфери міжнародних відносин; консультувати з питань, пов’язаних з різними аспектами міжнародної діяльності; приймати тактичні рішення в межах своєї компетенції; захищати інтереси держави та її громадян (фізичних і юридичних осіб), що перебувають за кордоном; здійснювати журналістську та кореспондентську діяльність. Характерною ознакою програми підготовки зі спеціальності «Міжнародні відносини» в Національному університеті «Львівська політехніка» є її спрямованість на налагодження трансрегіональної співпраці; сприяння міжкультурному обміну; формування та поширення позитивного іміджу України в системі міжнародних відносин.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, у тому числі — модулі гуманітарного та соціально-економічного блоку — 31 кр., модулі природничо-наукової підготовки — 7,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 201,5 кр.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області:

Ґрунтовні знання з гуманітарних, соціально-економічних, правових дисциплін, теорії міжнародних відносин, а також володіння кількома іноземними мовами та здійснення професійного перекладу фахової літератури дають можливість практичного застосування отриманих теоретичних знань та ефективного використання фахівця для роботи в сфері міжнародних відносин, зокрема, у підрозділах, пов’язаних із здійснення державної влади та місцевого самоврядування, в аналітичних, пошукових, науково-дослідних організаціях, засобах масової інформації тощо.
Базові знання про:
 • Сучасну методологію наукових досліджень у галузі політології, міжнародних відносин та зовнішньої політики;
 • Інформаційно-аналітичне забезпечення взаємодій у міжнародних відносинах;
 • Історичні корені виникнення конкретних ситуацій з міжнародних відносин України з іншими державами світу;
 • Посадові обов’язки представників дипломатичної та консульської служби;
 • Правила дипломатичного протоколу та етики, що використовуються в комунікаціях, бесідах, переговорах;
 • Міжнародні організації і участь в їх діяльності як в Україні, так і за її межами;
 • Норми конституційного права України та інших держав;
 • Норми міжнародного публічного та приватного права;
 • Економічні причини виникнення конкретних ситуацій у міжнародних відносинах України з іншими державами світу;
 • Методи аналізу та вирішення конфліктних ситуацій.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області:

 • Здатність за допомогою відповідних методів проводити пошук нової інформації, її обробку та застосування у суспільно-політичних, соціоекономічних, правових, інформаційних взаємодіях між державами;
 • Уміння та навички підготовки довідок, дипломатичних, юридичних та інших ділових документів на основі інформаційно-аналітичного матеріалу, зібраного особисто або наданого іншими фахівцями;
 • Здатність проводити наукові дослідження;
 • Навички підготовки документів, письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу, проведення зустрічей, бесід, переговорів державною та іноземними мовами;
 • Здатність використовувати іноземну мову в практичній діяльності за спеціальністю; проводити прямий і зворотний переклад документів з іноземної мови;
 • Уміння проводити ефективний менеджмент і маркетинг;
 • Навички участі у переговорах і дипломатичних бесідах із застосуванням комунікативних дискурсів;
 • Вміння управляти колективами (виконання функції керівника; планування проведення інформаційно-аналітичних робіт; розподіл завдань та організація контролю за їх виконанням; забезпечення умов роботи членів групи).

3. Практичні навички з предметної області:

 • Навички використання програмно-технічних засобів інформації, сучасних інформаційних систем і технологій для аналізу міжнародних відносин;
 • Знання методів і засобів сучасної інформаційно-аналітичної діяльності;
 • Уміння використовувати комп’ютерне програмне забезпечення;
 • Уміння готувати службові документи усіх видів (в тому числі, для дипломатичних комунікацій).

4. Загальні уміння та навички:

 • Здатність враховувати та застосовувати на практиці професійної роботи основні економічні закони, екологічні принципи, зразки соціокультурної комунікації.
 • Навички забезпечення захисту та організація дій у разі виникнення надзвичайної ситуації;
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземними мовами;
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в команді професіоналів різного профілю;
 • Уміння організувати власну діяльність та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Міжнародні відносини» є система дій і правил у правових, політичних, економічних та інформаційних відносинах між державами. Рівень професійної підготовки бакалавра з міжнародних відносин дозволяє працювати на посадах аташе, віце-консула, дипломатичного кур’єра, дипломатичного агента, секретаря дипломатичного агенства тощо.
Професійний профіль — аташе, віце-консул,
займається професійною діяльністю в межах посольств, місій та апарату відомств закордонних справ, в тому числі Міністерства закордонних справ України. Спеціалізується на військових, військово-повітряних, військо-морських, торгових, фінансових питаннях та питаннях преси.
Професійний профіль — дипломатичний кур’єр,
спеціалізується на доставці дипломатичної пошти.
Професійний профіль — дипломатичний агент, секретар дипломатичного агентства,
є главою представництва або членом дипломатичного персоналу представництва.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Міжнародні відносини» може продовжити навчання на другому циклі вищої освіти (рівень магістр) за спеціальністю «Міжнародні відносини». Магістр — 1,5 роки навчання на базі бакалаврату.
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма, обсягом 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи на засідання Державної екзаменаційної комісії та складання державного екзамену з іноземної мови.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Турчин Ярина Богданівна, доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та міжнародних відносин