Напрям підготовки 6.030103 «Практична психологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Практична психологія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують необхідні знання в галузі практичної психології та інших суміжних дисциплін. Під час навчання відбувається засвоєння базових засад психодіагностичної, консультативної та психокорекційної роботи психолога у різних сферах життєдіяльності людини. Майбутні фахівці вивчають методи та методики дослідження особистості та групи, вчаться застосовувати різні процедури опрацювання та аналізу зібраних емпіричних даних, зокрема за допомогою методів математичної статистики. Окрему увагу приділено розвитку у студентів необхідних професійних навичок для ефективного психологічного консультування інших людей. Практичні психологи також оволодівають основними принципами складання психокорекційних програм та здійснення психокорекційної допомоги.
Фахівці зі спеціальності «Практична психологія» можуть виконувати науково-дослідницьку, освітню, управлінську, психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу: в наукових та освітніх закладах різного рівня; в установах соціальної сфер, що займаються соціально-психологічною допомогою; економічних установах, виконуючи обов’язки по роботі з персоналом; медичних установах, здійснюючи психологічний супровід хворих осіб; у силових структурах разом з іншими спеціалістами приймаючи участь у правоохоронній діяльності. Також психологи розробляють рекомендації та впроваджують психогігієнічні заходи для покращення умов навчання, виховання та виробничої діяльності людини.
Випускники практичні психологи готуються до роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім’ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.
Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціальної економічної підготовки — 36 кр., модулі природничо-наукової підготовки — 80 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 124 кр.
Ключові результати навчання: 
 1. Знання з предметної області
  • основні поняття та категорії психологічної науки;
  • особливості розвитку та функціонування психологічних станів, процесів та явищ;
  • вікові закономірності психічного розвитку людини;
  • механізми взаємодії у різних соціальних групах та спільнотах;
  • механізми виникнення, формування та прояву девіацій;
  • базове поняття про психіатричні розлади та патодіагностику;
  • методи та методики планування та проведення психологічних досліджень;
  • основні засади здійснення психологічної допомоги;
  • використання різних технік психокорекційної роботи.
 2. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • здатність застосовувати знання та уміння для розв’язання практичних психологічних завдань;
  • аналітичні та синтетичні мисленнєві здібності, що стосується оцінювання, інтерпретації та опрацювання інформації, отриманої з різних джерел;
  • креативність;
  • навички письмової та усної презентації наукового матеріалу;
  • використання сучасних технологій.
 3. Практичні навички з предметної області
  • уміння використовувати спеціалізоване комп’ютерне програмне забезпечення для опрацювання кількісних показників психодіагностичних досліджень;
  • вміння самостійно планувати та здійснювати психодіагностичну, консультативну та психокорекційну діяльність;
  • здатність застосовувати отримані професійні знання та навички у роботі з людьми;
 4. Загальні уміння та навички
  • здатність враховувати та застосовувати у професійній діяльності основні економічні закони, екологічні принципи, навички соціокультурної та психологічної компетенції;
  • уміння враховувати процеси соціально-політичної ситуації України, правові, етичні та етнічні норми у педагогічній та громадській, суспільно-політичній діяльності, навчально-виховному процесі;
  • здатність до самовдосконалення та професійного зростання;
  • вербальні та невербальні комунікативні компетенції;
  • навички взаємодії з різними людьми, співпраці з іншими спеціалістами;
  • здатність до саморегуляції, самоорганізації та самоконтролю.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Узагальненим об’єктом діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Практична психологія» є проведення науково-дослідницької, освітньої, управлінської, психодіагностичної, консультативної та психокорекційної роботи в системі освіти, медицини, соціальної допомоги населенню, соціальній службі для сім`ї, дітей та молоді, у Збройних силах, СБУ, МВС, адміністративних, політичних та приватних структурах.

Професійний профіль — практичний психолог в системі освіти

Займається забезпеченням психологічного благополуччя та гармонійного розвитку дітей та молоді; проводить психодіагностичну, консультативну та психокорекційну роботу на запит дітей, батьків та вчителів у формі індивідуальних та групових зустрічей; розробляє та впроваджує профілактичні заходи в закладах освіти, організовує групи взаємопідтримки та заняття психологічної просвіти для батьків та педагогів.

Професійний профіль — практичний психолог в системі управління персоналом та бізнесу

Проводить індивідуальну та групову діагностику в організації, формує групові норми та організаційну культуру; розробляє програми розвитку та стимулювання персоналу; бере участь у розв’язанні трудових конфліктів; розробляє та проводить тренінги для персоналу.

Професійний профіль — практичний психолог — консультант

Проводить психологічну діагностику та здійснює консультування людей щодо труднощів в особистому житті, сімейних взаєминах, професійній самореалізації тощо з метою надання всебічної інформації про проблему, з якою звернулася людина, та можливості її подолання.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Практична психологія» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Практична психологія», «Педагогічна психологія», «Психологія управління» та іншими специфічних категорії, зокрема, «Судова експертиза», «Управління навчальним закладом».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно захищена бакалаврська кваліфікаційна робота.
Форма навчання: 
Денна/Заочна
Директор програми: 
Доктор біологічних наук, професор Кизименко Леонід Дмитрович