Напрям підготовки 6.020303 «Філологія»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Філологія»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 

Напрям підготовки «Філологія» поєднує поглиблене вивчення іноземних мов (англійської як першої іноземної, німецької, на вибір японської, як другої іноземної мови) з вивченням мовознавчих дисциплін (як фундаментальних теоретичних, так і нових напрямів лінгвістичних досліджень, які почали активно розвиватися в кінці ХХ на початку ХХІ століття, зокрема комунікативна лінгвістика, психолінгвістика, тощо), з вивченням низки комп’ютерних дисциплін. Це дає можливість готувати фахівців для вирішення цілого ряду актуальних завдань в галузях, що передбачають опис та моделювання фонетичної, граматичної, семантичної та статистичної структур різного типу текстів, створення словників, розроблення нових методик викладання іноземної мови та інформатики. Навчання студентів відбувається у спеціалізованих навчальних лабораторіях. Для викладання іноземних мов використовуються навчальні матеріали провідних зарубіжних видавництв. Випускники можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в таких основних напрямах: адекватне перетворення текстів в іншомовну форму (переклад, зокрема синхронний та комп’ютеризований) на базі вказаних іноземних мов; уніфікація та стандартизація термінології, лексикографія; відбір мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування; автоматичні методи опрацювання текстової інформації; лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів; автоматизація інформаційних робіт, створення систем інформаційного пошуку.
Узагальнений об’єкт діяльності: мовна інформація у вигляді різножанрових письмових та усних текстів і словників, системи оброблення такої інформації для забезпечення ефективності процесу комунікації в різних ситуаціях застосування мови.

Ключові результати навчання: 
 1. Види економічної діяльності
  • консультаційні послуги, послуги по перекладу;
  • послуги у сфері міжнародних відношень, зокрема налагодження міжкультурної комунікації;
  • діяльність в сфері інформатизації: створення програмного забезпечення; обробка даних,
  • робота з базами даних;
  • дослідження та розробки в галузі гуманітарних та суспільних наук.
 2. Виробнича функція
  • Надання консультаційних послуг, послуг по перекладу
  • Робота в інформаційних агентствах
  • Обробка даних
  • Робота з базами даних
  • Автоматизація обробки тексту
  • Діяльність в сфері інформатизації
  • Створення програмного забезпечення
 3. Типові задачі діяльності
  • Письмовий та усний переклад, вичитка корректур
  • Оброблення різножанрових письмових і усних текстів (анотування, реферування)
  • Лінгвістичний супровід ліцензування та купівлі ліцензійних продуктів
  • Лінгвістичний супровід сертифікації на міжнародному рівні
  • Співпраця по наданню засобам масової інформації новин та інших матеріалів іноземними мовами
  • Функціонування та підтримка інформаційних та культурних служб, діяльність яких має міжнародний характер
  • Виконання машинного перекладу
  • Створення машинних словників
  • Уніфікація та стандартизація науково-технічної термінології
  • Створення словників
  • Створення баз даних лінгвістичного спрямування
  • Лінгвістичне забезпечення організації доступу до баз даних
  • Контент-аналіз текстів масової комунікації; розробка баз знань для експертних систем; комп’ютерний дизайн текстів
  • Формування лінгвістичного забезпечення інформаційних систем
  • Проведення автоматизації інформаційних робіт
  • Створення систем інформаційного пошуку
  • Формування лінгвістичного забезпечення програмних продуктів
  • Створення сервісних програм по введенню інформації
 4. Зміст уміння
  • Вміння адекватно перетворювати письмові та усні тексти в іншомовну форму, редагувати переклади
  • Вміння обробляти різножанрові письмові і усні тексти (анотування, реферування)
  • Вміння адекватно забезпечувати лінгвістичний супровід при ліцензуванні продуктів та купівлі ліцензованих продуктів
  • Вміння надавати лінгвістичний супровід при сертифікації відповідних товарів чи послуг, послуговуючись іноземною мовою
  • Вміння перекладати, синхронно перекладати, редагування масової інформації новин та інших матеріалів іноземними мовами
  • Володіння мовою (як рідною, так і іноземними), знання інформаційних та культурних особливостей міжнародного спілкування
  • Вміння коректно виконувати машинний переклад та редагувати його результати
  • Моделювання граматики та семантики текстів, створення лексико-семантичних мереж для створення машинних словників
  • Вміння уніфікувати та стандартизувати науково-технічну термінологію
  • Вміння створювати словники різних типів
  • Вміння створювати бази даних лінгвістичного спрямування
  • Вміння створювати адекватне лінгвістичне забезпечення доступу до баз даних
  • Володіння методом контент-аналізу комунікації; вміння застосовувати інформаційні технології для опрацювання текстової інформації; створення баз знань на основі опрацьованої інформації
  • Вміння формувати лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних
  • Вміння проводити автоматизацію інформаційних робіт типів
  • Вміння створювати системи інформаційного пошуку
  • Вміння створювати адекватне лінгвістичне забезпечення програмних продуктів
  • Вміння створювати сервісні програми вводу інформації
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Фахівець здатний виконувати наступну професійну роботу:
 • перекладач (усний синхронний, послідовний та письмовий переклад):
 • у сфері реклами; в бюро перекладів; в організаціях промисловців та підприємців;
 • професійних організаціях; політичних організаціях; науково-технічної літератури;
 • редактор-перекладач;
 • гід-перекладач;
 • секретар-референт зі знаннями іноземних мов та комп’ютерних інформаційних технологій;
 • консультант-методист по опрацюванню навчально-методичних матеріалів та створенню методичного забезпечення;
 • обробник інформаційного та довідкового матеріалу; — консультант з підготовки ділових документів: з питань перекладу; з питань роботи з базами даних; в агентствах друку;
 • консультант в інформаційних агентствах різного типу, зокрема перекладацьких агенціях, дипломатичних агентствах тощо;
 • працівник відділу обробки іншомовної інформації в промислових, банківських установах, тур-агенствах, в інституціях культурно-просвітницького спрямування;
 • фахівець із забезпечення комунікації у сфері міжнародного бізнесу.
Доступ до подальшого навчання: 
Відбір бакалаврів для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»/ «Магістр» освітнього рівня «Повна вища освіта» проводиться згідно із загальними правилами прийому до вищих навчальних закладів, які затверджуються міністерством освіти України. ОКР «спеціаліст» дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та здобути кваліфікацію лінгвіста-інформатика, перекладача (англійської/німецької чи англійської/японської мов). ОКР «магістр» дає змогу отримати повну вищу освіту за спеціальністю «Прикладна лінгвістика» та здобути кваліфікацію професіонала в галузі перекладу (англійської/німецької мов чи англійської/японської мов) та комп’ютерної обробки мовної інформації.
Форма навчання: 
Денна