Напрям підготовки 6.020207 «Дизайн»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Бакалавр за напрямом «Дизайн»
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає.
Профіль програми: 
У результаті навчання студенти отримують необхідні знання для оволодіння основними завданнями і навичками дизайн-проектування, дизайн-програмування та аналітико-дослідної діяльності в галузях графічного дизайну й дизайну середовища. Підготовка фахівця-дизайнера передбачає проходження різних етапів дизайн-освіти, як то:
 • вивчення комплексу пропедевтичних і фахових проектних дисциплін;
 • оволодіння навичками проведення передпроектних досліджень на етапах курсового і дипломного проектування;
 • вміння працювати з замовником і технічним завданням до проектної частини, а також орієнтуватись в робочій документації;
 • самостійно опрацьовувати надані або емпірично зібрані аналоги й прототипи відповідно до теми проекту;
 • опанувати навички художньо-образного, абстрактно-логічного, аналітичного, проектного та конструктивного типів мислення;
 • самостійно проводити пошук проектних рішень на етапі ескізної розробки проекту та самостійно або за допомогою керівника проекту обирати найбільш економічно доцільні й естетично обмірковані проектні рішення;
 • вміти творчо і візуально виразно за допомогою доступних засобів графічного та тривимірного комп’ютерного моделювання подати для критичної оцінки кінцеве рішення дизайн-розробки проекту й належну проектну документацію.

Для розуміння багатогранності завдань в процесі дизайн-діяльності процес навчання передбачає засвоєння поряд з основною профілюючою дисципліною («Проектуванням») ряду спеціальних ознайомчих курсів з предметного дизайну, ландшафтного дизайну та дизайну середовища.

У процесі навчання студенти освоюють сучасні програмні системи та комп’ютерні технології для створення й обробки двовимірних зображень (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, CorelDraw та інші), тривимірних дизайн-об’єктів (ArchiCAD, AutoCAD, MarbaCAD, 3ds MAX), розробки й демонстрації мультимедійних продуктів (Flash, Maya, PowerPoint та інші), текстові редактори та програми комп’ютерної верстки (Microsoft Office, Adobe InDesign).

Фахівці-дизайнери у результаті проходження запропонованого профілю навчальної програми здатні самостійно виконувати проектні завдання в галузях графічного дизайну й дизайну середовища відповідно до сучасних вимог і потреб суспільства.

Загальний обсяг навчальної програми — 243 кредити ЄКТС, в т.ч.: модулі гуманітарної та соціально-економічної підготовки — 35,5 кр., модулі професійної та практичної підготовки — 207,5 кр.

Ключові результати навчання: 
 1. Загальнонаукові знання, вміння та навички
  • базові уявлення про основи філософії, психології, соціології, що сприяють розвитку загальної й проектної культури, сприйняттю естетичних цінностей суспільства;
  • знання світової й вітчизняної історії, економіки й права, розуміння діалектичних і причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати у соціальній і професійній діяльності;
  • володіння основними загальнонауковими методами й підходами в теорії пізнання для їх використання при розв’язанні елементарних і складних проектних завдань;
  • базові знання в галузі сучасних інформаційних технологій, комп’ютерного забезпечення для вирішення науково-дослідних та проектно-художніх завдань;
  • знання фундаментальних дизайнерських і мистецьких пропедевтичних дисциплін, в обсязі, необхідному для оволодіння основними засадами дизайн-проектування.
 2. Знання з предметної галузі
  • Філософське розуміння формування ідеї, функції й закономірностей розвитку «речі» в структурі соціокультурного середовища.
  • Критерії естетичної виразності зображальних засобів, закономірності візуального сприйняття двовимірних і тривимірних об’єктів, розуміння понять «екологічного мислення», «проектного мислення», «проектної культури», застосування засобів художньо-образного проектування.
  • Історія розвитку світової та вітчизняної архітектури, дизайну, декоративно-прикладного та образотворчого мистецтв.
  • Основні закономірності, методика та принципи проектування дизайн-об’єктів.
  • Принципи проектування проектного образу та об’ємно-просторової структури дизайн-об’єктів, а також закономірності функціонування дизайн-об’єктів у структурі соціокультурного середовища.
  • Специфіка методики проектування об’єктів графічного дизайну (поліграфічної продукції, носіїв реклами, медіа-просторів тощо).
  • Специфіка методики проектування об’єктів середовища (інтер’єрів громадських та житлових споруд, дизайн ландшафтного середовища та малих архітектурних форм тощо).
  • Основи концептуального проектування та принципи організації дизайн-програмування.
  • Основні положення теорії композиції та геометричного моделювання, теорія кольору та сучасні концепції їхнього використання в графічному дизайні та дизайні середовища.
  • Особливості використання матеріально-технічної бази в контексті реалізації оригінальних рішень проектних образів дизайн-об’єктів.
  • Технології комп’ютерного проектування, моделювання дизайн-об’єктів та розробка проектної документації.
 3. Когнітивні уміння та навички з предметної області
  • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін для розв’язання якісних та кількісних задач в процесі дизайнерського проектування.
  • Здатність до аналізу, оцінювання, інтерпретації та синтезу професійної інформації та даних в проектних умовах.
  • Уміння вводити та опрацьовувати в структурі дизайн-процесу текстову, графічну та мультимедійну інформацію.
  • Володіння комп’ютерними методами аналізу, систематизації та опрацювання проектної інформації, побудови двовимірних та тривимірних зображень.
  • Навички графічного оформлення проектної документації на всіх етапах дизайнерського проектування.
  • Навички письмової, усної та візуальної презентації наукового та практичного матеріалу.
 4. Практичні навички з предметної області
  • Навички організації процесу дизайнерського проектування.
  • Уміння інсталювати й працювати з наявним програмним забезпеченням, комп’ютерними системами, вміння комбінувати можливості комп’ютерних технологій при вирішенні проектних завдань.
  • Навички роботи із технологіями графічної подачі візуального матеріалу, макетно-модельними матеріалами і технологіями їх опрацювання.
 5. Загальні уміння та навички
  • Здатність враховувати основні естетичні категорії, закони композиції і формоутворення об’ємно-просторових структур, економічні та екологічні вимоги при проектуванні дизайн-об’єктів.
  • Уміння враховувати світові й вітчизняні історичні процеси, які впливають на формування й розвиток української моделі дизайну, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
  • Здатність та вміння застосовувати набуті знання на практиці.
  • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
  • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
  • Навички професійної комунікації, ведення переговорів із замовником, уміння працювати в творчих групах.
  • Уміння організації власної професійної діяльності.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Об’єктами діяльності бакалавра за освітньо-професійним напрямом «Дизайн» є робота над допроектною та проектною документацією на виробництвах в галузях графічного дизайну й дизайну середовища. У складі проектної групи під керівництвом провідного дизайнера виконання бакалавром обов’язків з розробки пакету робочих креслень з деталізацією окремих вузлів та деталей. За дорученням керівника проектної групи бакалавр бере участь у оформленні та деталізації ідеї проекту, роботі над систематизацією матеріалів на етапі допроектного пошуку, макетуванні, виготовлення демонстраційних матеріалів та мультимедійної презентації проекту.

Професійний профіль — дизайнер-графік

Бакалавр здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації та приймає участь у складанні технічного завдання, виконує розрахунково-графічну частину з усіх розділів проектування об’єктів графічного дизайну (складових елементів фірмового стилю та супутної поліграфічної продукції, паковання, носіїв рекламної та мультимедійної інформації тощо), виготовляє робочі креслення, користуючись сучасними методами дизайнерського проектування та засобами ПЗ (Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw, MarbaCAD, ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD, 3ds MAX тощо) та макет об’єкту, розробляє окремі вузли та конструктивні деталі. Бере участь у складанні завдань на проектування для інженерів-сумісників та співпрацює з ними, узгоджує проектні рішення з замовниками та суміжниками, отримує експертизу державних органів нагляду, проводить аналіз, контроль і оцінку якості виконаних проектних робіт.

Професійний профіль — предметний дизайнер

Бакалавр здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації та приймає участь у складанні технічного завдання. У складі проектної групи з розробки інтер’єру і обладнання приймає участь у розробці ескізного вирішення проекту окремого промислового виробу (побутових приладів, сувенірної продукції, предметів-меблів, освітлювальних приладів, декоративних форм, малих архітектурних форм, декоративних або функціональних об’ємно-просторових структур для їх включення в дизайн ландшафту тощо). Розробляє робочі креслення, використовуючи сучасні методи дизайнерського проектування та засоби ПЗ (ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD, 3ds MAX тощо). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайнерського проектування.

Професійний профіль — дизайнер інтер’єру і обладнання

Бакалавр здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації та приймає участь у складанні технічного завдання. У складі проектної групи приймає участь у розробці ескізного вирішення проекту інтер’єру та його складових елементів. Розробляє робочі креслення елементів інтер’єру (меблі, освітлення, декоративні форми тощо), використовуючи сучасні методи дизайнерського проектування та засоби ПЗ (ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD, 3ds MAX тощо). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайнерського проектування.

Професійний профіль — дизайнер елементів архітектурного середовища

У складі проектної групи бакалавр здійснює передпроектний аналіз проектної ситуації та приймає участь у складанні технічного завдання, приймає участь у розробці ескізного вирішення проекту елементів дизайну архітектурного середовища (малих форм, елементів ландшафту, елементів міського середовища тощо). Розробляє робочі креслення, використовуючи сучасні методи дизайнерського проектування та засоби ПЗ (ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD, 3ds MAX тощо). Готує демонстраційні та рекламні матеріали для презентації результатів дизайнерського проектування.

Професійний профіль — технік з мультимедійного забезпечення дизайнерського проектування

Бакалавр засобами комп’ютерного забезпечення створює ескізи та віртуальну інформаційну модель будь-якого дизайн-об’єкту з галузі графічного дизайну (двовимірні об’єкти засобами Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel Draw тощо) та дизайну середовища (тривимірні об’єкти засобами ArchiCAD, SketchUp Pro, AvtoCAD, MarbaCAD, 3ds MAX), виконує на основі вказаного комп’ютерного забезпечення основні креслення і види дизайн-об’єктів, розміщує їх на листах і готує альбоми креслень до видруку. Організовує роботу над груповим проектом за допомогою сучасних технічних і програмних засобів дизайнерського проектування, здійснює операції у мультимедійному просторі фірми, Інтернеті, використовуючи текстові, графічні та HTML-редактори.

Професійний профіль — дизайнер-технік

Бакалавр готує вихідні дані для складання технічних завдань на проектування дизайн-об’єктів в галузях графічного дизайну й дизайну середовища, організовує аналіз передпроектної ситуації, здійснює фотофіксацію, збір і систематизацію додаткових матеріалів, перевіряє наявність маркетингових досліджень. Формує пакет документів, які містять необхідну інформацію для організації дизайн-процесу. Координує дію інженерних підструктур, які беруть участь у проектуванні, веде облікову, звітну документацію.

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Дизайн» може продовжити навчання в університеті на другому циклі вищої освіти (рівень — спеціаліст, магістр) за спеціальностями «Графічний дизайн», «Дизайн інтер’єру і обладнання».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма обсягом 243 кредити, успішно складений державний іспит
Форма навчання: 
Денна
Директор програми: 
Доктор архітектури, професор Черкес Богдан Степанович