Напрям підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Технічні фахівці в галузі управління
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують підготовку фахівців з документально-інформаційного забезпечення органів управління підприємств, установ, організацій на базі використання інноваційних технологій роботи документними системами в процесі управлінської роботи. Сферою їхньої діяльності є система документаційного забезпечення управління (СДЗУ) на підприємствах, в установах, та організаціях усіх галузей та форм власності, а також в органах державного управління всіх рівнів, в органах державної адміністрації та місцевого самоврядування районного рівня, у навчальних закладах. Вони забезпечують чіткість їхньої документально-інформаційної діяльності, виявляючи уміння працювати з усіма видами документальної інформації, знання особливостей комп’ютеризованих систем документообігу, новітніх засобів оргтехніки, процесів уніфікації й галузевої стандартизації документально-інформаційної сфери. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в тому числі: модулі соціально-гуманітарного блоку 36 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки — 74 кредити, модулі професійної і практичної підготовки — 130 кредити.
Ключові результати навчання: 

1. Знання з предметної області

 • Нормативні, науково-методичні матеріали з документаційного забезпечення управління.
 • Процеси документування управлінської діяльності.
 • Організацію роботи із службовими документами в процесі управлінської діяльності.
 • Формування, використання та зберігання документних ресурсів (бібліотечних, архівних, музейних, інформаційних).
 • Комунікаційні технології, теоретичні засади розвитку комунікаційної культури як соціокультурного феномену, моделі ділової поведінки.
 • Стилістичні норми службових документів, особливості лексичних, морфологічних, синтаксичних засобів ділових документів.
 • Організацію діловодства на підприємстві, організація роботи служби документаційного забезпечення управління.
 • Основи роботи з комп’ютером, основне і спеціалізоване програмне забезпечення; технічні засоби обробки документів, правила експлуатації комп’ютерної техніки, друкарського та розмножувального обладнання, приймально-переговорних пристроїв.
 • Порядок планування, проектування та технологію роботи на базі організаційної та обчислювальної техніки служб документаційного забезпечення управління, методи розробки їх оптимальних структур.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах документаційного забезпечення управлінської діяльності.
 • Здатність застосовувати знання та розуміння та розв’язання якісних та кількісних завдань.
 • Уміння забезпечити комплекс процесів документування управлінської діяльності та організації роботи з документами відповідно до основних положень Єдиної державної системи документаційного забезпечення управління.
 • Уміння здійснювати аналітико-синтетичне опрацювання інформації.
 • Навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • Навички складання службових документів усіх видів.
 • Працювати в операційних системах, зокрема Windows, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах.
 • Користуватися прикладним програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, володіти комп’ютерною графікою, зокрема діловою.
 • Усувати дефекти, проводити профілактику в операційних системах, зокрема і Windows.
 • Володіти машинописом.
 • Експлуатувати комп’ютерну техніку, друкарське та розмножувальне обладнання, приймально-переговорні пристрої.

4. Загальні уміння та навички

 • Здатність враховувати основні економічні закони, економічні принципи та застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 • Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій та соціальній діяльності.
 • Обчислювальні навички.
 • Здатність застосовувати знання на практиці.
 • Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 • Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та двома поширеними європейськими мовами.
 • Навички взаємодії з іншими людьми, уміння робити в групах.
 • Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.
Професійні профілі випускників з прикладами: 

Виконують професійну роботу відповідно до ДК 003:2010: секретарі адміністративних органів; помічники керівників (помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління); організатори діловодства (організатори діловодства в державних установах; організатори діловодства на підприємствах економічної діяльності; організатори діловодства в системі судочинства).

Професійний профіль — організатори діловодства

Керує службою документаційного забезпечення управління. Організовує своєчасну обробку кореспонденції, доставку документів за їх призначенням. Здійснює систематичний контроль за термінами виконання документів та їх правильним оформленням. Організовує зберігання матеріалів поточного діловодства, їх формування у справи, передачу їх на зберігання у відомчий і державний архіви. Складає номенклатуру справ СДЗУ та установи. Бере участь у підготовці нарад та організація їх технічного обслуговування. Забезпечує друк та розмноження документів. Організовує оформлення відрядних документів. Розробляє положення про структурні підрозділи СДЗУ, посадові обов’язки працівників служби.

Професійний профіль — помічники керівників

Здійснює контроль за своєчасним виконанням працівниками підприємства виданих наказів та розпоряджень; веде картки обліку виконання наказів, розпоряджень і доручень керівника підприємства. Здійснює технічне забезпечення діяльності керівника підприємства (замовлення транспорту, організація зустрічей, переговорів). Здійснює короткочасні службові відрядження за вказівкою керівника підприємства для вирішення окремих питань. Веде протоколи і складає необхідні документи за результатами зустрічей, переговорів. У межах своєї компетенції готує проекти наказів, рішень і розпоряджень керівника підприємства, а також, за дорученням керівника підприємства, інших матеріалів і документів, що стосуються діяльності підприємства. Збирає і отримує матеріали та інформацію з різних зовнішніх джерел, що необхідна керівникові підприємства, а також забезпечує її аналіз; доповідає результати такого аналізу керівнику підприємства. Веде запис на прийом до керівника підприємства і організовує прийом відвідувачів. Виконує окремі доручення керівника підприємства щодо управління персоналом, здійснює контроль за роботою окремих працівників. Виконує інші обов’язки і доручення керівника підприємства в рамках своєї компетенції і спеціалізації на додаткових окремих видах діяльності.

Професійний профіль — секретар адміністративних органів

Розробляє та впроваджує технологічні процеси роботи з документами та документаційною інформацією на основі використання організаційної та обчислювальної техніки з обліку, контролю виконання, оперативного збереження, довідкової роботи. Бере участь в організації та удосконаленні діяльності служби документаційного забезпечення управління. Контролює стан діловодства у структурних підрозділах. Розробляє уніфіковані системи документації різного призначення та рівня управління, класифікатори документаційної інформації. Упорядковує склад документів, оптимізує документопотоки. Організовує використання, ведення та розвиток системи документації. Бере участь в розробленні, експлуатації та вдосконаленні (в частині інформаційного забезпечення) систем управління та нових інформаційних технологій, що грунтуються на використанні обчислювальної техніки. Працює в операційних системах, зокрема і Windows, в локальних і глобальних комп’ютерних мережах; користується прикладним програмним забезпеченням, зокрема текстовими редакторами, електронними таблицями, базами даних, володіти комп’ютерною графікою (особливо діловою).

Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Документознавство та інформаційна діяльність» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
Денна, заочна (екстернат)
Директор програми: 
Доктор технічних наук, професор Пелещишин А. М.