Напрям підготовки 6.020103 «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури»

Кваліфікація, що присвоюється: 
Екскурсовод
Рівень кваліфікації: 
Бакалавр
Спеціальні вимоги до зарахування: 
Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу
Спеціальні положення про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного): 
Немає
Профіль програми: 
Студенти отримують підготовку фахівців з комплектування, зберігання, охорони та використання культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини України, в тому числі їх консервації, реставрації, музеєфікації, наукового вивчення, експонування та популяризації. Сферою їхньої діяльності є музейна та пам’яткоохоронна діяльність, зокрема наукове дослідження історико культурної спадщини та залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини. Загальний обсяг навчальної програми — 240 кредитів ЄКТС, в тому числі: модулі блоку гуманітарної та соціально-економічної підготовки соціально-гуманітарного 36 кредитів, модулі природничо-наукової підготовки — 52,5 кредити, модулі професійної і практичної підготовки — 151,5 кредити.
Ключові результати навчання: 

1. Соціально-особистісні здатності:

 • розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей і відносно природи (принципи біоетики);
 • розуміння необхідності та дотримання норм здорового способу життя;
 • здатність учитися;
 • здатність до критики й самокритики;
 • креативність, здатність до системного мислення;
 • адаптивність і комунікабельність;
 • наполегливість у досягненні мети;
 • турбота про якість виконуваної роботи;
 • толерантність;
 • екологічна грамотність.

2. Загальнонаукові знання:

 • базові уявлення про основи філософії, психології, педагогіки, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних цінностей, знання вітчизняної історії, економіки й права, розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності;
 • базові знання фундаментальних розділів математики, в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом відповідної галузі знань, здатність використовувати математичні методи в обраній професії;
 • базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів і навички роботи в комп’ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати Інтернет-ресурси;
 • базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально-професійних дисциплін;
 • базові знання в галузі, необхідні для освоєння загально-професійних дисциплін.
 • 3. Загальні уміння та навички:
 • здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою;
 • знання іншої мови (мов);
 • навички роботи з комп’ютером;
 • навички управління інформацією;
 • дослідницькі навички.

4. Загальнопрофесійні здатності, уміння та навички:

 • здатність до професійної діяльності відповідно до розуміння ролі музеїв у суспільстві;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до розуміння ролі музеології в суспільстві;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до розуміння тенденцій розвитку музейної професії;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до розуміння структури, механізмів та напрямів управління установою;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до розуміння основних розходжень щодо методів музейництва та пам’яткоохоронної діяльності;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до правового контексту щодо культурних цінностей та об’єктів культурної спадщини;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до чинного законодавства (України та міжнародного) щодо музейної та пам’яткоохоронної діяльності;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до сучасних знань про архітектурні особливості музеїв;
 • здатність до професійної діяльності з використанням суспільної інтеграції;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до знань щодо формального підпорядкування музейних та пам’яткоохоронних установ;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до знань щодо наповнення фінансових фондів та розробки грантів;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до сучасних знань у галузі музейного маркетингу;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до знань, умінь та навичок у сфері охорони та захисту музейних предметів та історико-культурних пам’яток;
 • здатність застосовувати сучасні знання з архівознавства;
 • здатність застосовувати сучасні знання з теорії та історії культури;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до знань про господарську діяльність установи;
 • здатність до комунікативної діяльності на підставі сучасних знань у сфері наук про спілкування та відповідних умінь і навичок;
 • здатність до професійної діяльності відповідно до основ професійної етики та етикету.

5. Спеціалізовано-професійні здатності, уміння та навички:

 • здатність до експозиційної діяльності на основі професійно профільованих знань;
 • здатність до діяльності на основі сучасних знань щодо обслуговування відвідувачів;
 • здатність до діяльності на основі сучасних знань, умінь та навичок у галузі музейної педагогіки;
 • здатність використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань у галузі професійної діяльності (створення віртуальних музеїв, баз та сховищ музейних даних);
 • здатність використовувати знання в галузі наукових досліджень для формування умінь та навичок науково-дослідної роботи;
 • здатність до обліку та класифікації музейних об’єктів;
 • володіння основами знань щодо атрибуції й експертизи музейних об’єктів;
 • володіння основами знань щодо консервації і реставрації музейних об’єктів;
 • здатність до діяльності щодо поповнення фондів та вилучення з фондів музейних предметів;
 • здатність до діяльності щодо збереження культурних цінностей та пам’яток історії та культури;
 • здатність здійснювати рекламно-інформаційну діяльність музею.
Професійні профілі випускників з прикладами: 
Випускники виконують професійну роботу відповідно до ДК 003:2010: головний зберігач фондів, завідувач науково-дослідного відділу (сектора) музею, завідувач відділу (сектора) науково-освітньої роботи, завідувач відділу (сектора) обліку музейних фондів, завідувач відділу (сектора) реклами, друку, інформації (музеєзнавство), завідувач науково-дослідної лабораторії, завідувач відділу реставрації, завідувач реставраційною майстернею, завідувач виставки (пересувної), завідувач філіалу музею, учений секретар (музеєзнавство), зберігач фондів, лектор (екскурсовод), молодший науковий співробітник (музеєзнавство), науковий співробітник (музеєзнавство), провідний науковий співробітник (музеєзнавство), старший науковий співробітник (музеєзнавство).

Професійний профіль — лектор (екскурсовод)

Завдання та обов’язки. Відповідно до встановлених норм проводить екскурсії і читає лекції на експозиціях, виставках, відкритому зберіганні фондів і музейних об’єктах. Розробляє нові екскурсійні і лекційні теми. Відповідно до нових матеріалів і вказівок методиста вносить доповнення і зміни в екскурсії і лекції. Працює над удосконаленням методики проведення екскурсій і лекцій. Бере участь у підготовці методичної документації, прослуховуванні екскурсій і лекцій, пропаганді, організації і проведенні науково-освітніх заходів.

Професійний профіль — молодший науковий співробітник (музеєзнавство)

Завдання та обов’язки. Під керівництвом відповідного виконавця здійснює наукову роботу в галузі наукового комплектування фондів, науково-дослідної, експозиційної і науково-освітньої діяльності музею на основі індивідуального плану, затвердженого завідувачем відділу. У процесі досліджень складає наукові звіти, необхідний науково-довідковий апарат. Вивчає наукову інформацію, вітчизняний і зарубіжний досвід з досліджуваної тематики. Готує наукові публікації за темою дослідження. Комплектує фонди музею матеріалами за профілем відділу, бере участь в їх каталогізації, систематизації, вивченні. Бере участь у проведенні науково-освітніх заходів, роботі наукових нарад, семінарів і конференцій. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.

Професійний профіль — зберігач фондів

Завдання та обов’язки. Несе дисциплінарну і матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством за збереження музейних фондів, переданих йому на матеріально-відповідальне зберігання за відповідною документацією. Відповідає за їх правильний облік, схоронність від руйнування і крадіжок. Веде дослідну роботу з вивчення музейних предметів і колекцій, забезпечує їх своєчасну наукову інвентаризацію. Веде облік і щорічно перевіряє наявність та стан збереження музейних предметів із фондів музею. Готує акти й описи на приймання і видачу музейних предметів із фондів музею. Бере участь у реєстраційних оглядах. Веде облік і реєстрацію відвідувачів фондосховищ, стежить за дотриманням ними встановлених правил роботи з музейними предметами. Забезпечує правильне ведення і зберігання обліково-зберігальної документації. Здійснює комплектування систематичних колекцій. Вивчає музейні колекції, бере участь у підготовці наукових праць, каталогів, рекламних — та інших видань музею. Проводить екскурсії та читає лекції згідно з встановленими нормами.
Доступ до подальшого навчання: 
Бакалавр за напрямом «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури» може продовжити в університеті навчання на другому циклі вищої освіти (рівень спеціаліст, магістр) за спеціальністю «Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури».
Положення про екзамени, оцінювання і оцінки: 
Тимчасове положення про оцінювання знань та визначення рейтингу студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу.
Вимоги до випуску: 
Завершена навчальна програма 240 кредитів, успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.
Форма навчання: 
денна
Директор програми: 
Доктор історичних наук, доцент Терський С. В.