Звичайні диференціальні рівняння

Код модуля: 
ВМ_6025_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 32)
Лектори: 
к. ф.-м. н., доц. Веселовська Ольга Володимирівна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Знати: основні типи диференціальних рівнянь, лінійні диференціальні рівняння вищих порядків, системи лінійних диференціальних рівнянь, елементи теорії стійкості.
 • Уміти: застосовувати методи диференціальних рівнянь при дослідженні та розв’язуванні задач з інших загальних та спеціальних дисциплін.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
елементарна математика, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз
Зміст навчального модуля: 
Звичайні диференціальні рівняння та їх типи. Диференціальні рівняння вищих порядків, основні випадки пониження порядку. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків. Системи диференціальних рівнянь. Елементи теорії стійкості.
Рекомендована література: 
 1. Бугров Я. С, Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного. — М.: Наука, 1981.-448с.
 2. Овчинников П.Ф., Лисицын Б.М., Михайленко В.М. Высшая математика. — К.: Вища школа, 1989.-679 с.
 3. Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения. — М: Наука, 1980.-352 с.
 4. Рудавський Ю.К., Понеділок Г.В.. Микитюк О.А., Рибицька О.М. Звичайні диференціальні рівняння. — Л.: Ліга-Прес., 2001. — 160 с.
 5. Лизоркин П.И. Курс дифференциальных и интегральных уравнений с дополнительными главами анализа. — М. Наука, — 1981.
 6. Ю.К.Рудавський, П.І.Каленюк, Р.М.Тацій та інші. Збірник задач з диференціальних рівнянь. — Л.: Вид.-во НУ «Львівська політехніка», 2001.-244 с.
 7. Данко П.Е., Попов А.Г., Кожевникова Т.Я. Высшая математика в упражнєниях и задачах. — М.: Высшая школа, Т.2, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): опитування на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
 • Підсумковий контроль (80%, іспит).
Мова навчання: 
українська