Зв’язки з громадськістю

Код модуля: 
СР_6026_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
90 год. (ЄКТС 3год.), у тому числі 48 аудит. (32 — лекції, 16 — практичні заняття), самостійна робота — 32 год
Лектори: 
кан.філос.наук, доцент Климанська Л.Д.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати: основні історичні моделі розвитку PR; основні принципи роботи спеціаліста по PR; основні форми роботи спеціаліста по PR; критерії ефективності PR - програми; як використовувати принципи PR для досягнення бажаного результату для організації.
 • уміти: користуватися основними принципами діяльності PR у професійній діяльності соціолога; використовувати основні форми діяльності організації з PR; консультувати керівництво організації з питань побудови іміджу організації, підтримання репутації організації, вирішення конфліктних проблем в організації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Соціологія масових комунікацій; Якісні методи в соціології
Зміст навчального модуля: 
Зв’язки з громадськістю ( PR) як галузь наукового знання і сфера професійної діяльності. Формула PR. Витоки та історія розвитку PR. Громадськість в системі PR як об’єкт та суб’єкт комунікації. Громадська думка: дослідження та формування. Комунікація як процес передачі інформації. Види комунікативного впливу в системі PR -діяльності. Комунікативні проблеми та PR - діяльність в організації. Стратегічне планування PR-діяльності. Поняття комунікативної стратегії. Імідж організації. Стратегії формування іміджу. Основні канали та форми здійснення зв’язків з громадськістю. Паблісіті як форма комунікації з громадськістю. Специфіка діяльності системи зв’язків з громадськістю в окремих сферах життя суспільства.
Рекомендована література: 
 1. Алешина И. Паблик Рилейшнз для менеджеров и маркетологов. -—М.,1997;
 2. Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. — К.,1996;
 3. Бебик В.М. Як стати популярним, перемогти на виборах і утриматись на політичному Олімпі. — К.,1993.
 4. Блек С. Паблик рилейшнз. Что это такое ?. — М.,1990;
 5. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Паблик Рилейшнз. — Спб..1995 ;
 6. Грушин Б.А. Массовое сознание. — М., 1987;
 7. Доти Д. Паблисити и паблик рилейшнз. — М., 1996;
 8. Зверинцев А. Коммуникативный менеджмент. Рабочая книга менеджера ПР. — Спб.,1997;
 9. Имидж лидера. Психологическое пособие для политиков. — М.,1996;
 10. Королько В. Основи паблік рілейшнз. —К.,1997;
 11. Лебедева Т.Ю. Искусство обольщения. Паблик рилейшнз по-французски. Концепции. Практика. — М.,1996.;
 12. Невзлин Л.Б. Паблик рилейшнз. Кому это нужно ? — М.,1993;
 13. Пиз А. Язык телодвижений. — Н.Новгород, 1992;
 14. Почепцов Г.Г. Имиджмейкер. Паблик рилейшнз для политиков и бизнесменов. — К.,1995;
 15. Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз. — К., 1996;
 16. Почепцов Г.Г. Символы в политической рекламе. _ К., 1997;
 17. Почепцов Г.Г. Паблік рілейшнз. — К.,2000; Сендидж Ч.И. и др.
 18. Ушакова Т.Н. и др. Ведение политических дискусий. — М.,1995;
 19. Формування іміджу органів місцевого самоврядування та громадських організацій за допомогою засобів масової інформації (Матеріали тренінгу) -—К., 1998.
 20. Шепель В.М. Имиджелогия. — М.,1994.
Форми та методи навчання: 
лекції, семінарські заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (50%): письмовий ессей , присвячений формуванню іміджу соціальної проблеми в українських ЗМІ, усне опитування
 • Підсумковий контроль (50 %, - дві контрольних модульних роботи); екзамен тестування ,усне опитування
Мова навчання: 
українська