Зварювання та наплавлення чавунів

Код модуля: 
ТУЗ_ХХХХ_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 135 (кредитів ЄКТС — 4,5); аудиторні години — 64 (лекції — 32; лабораторні роботи — 32); самостійна робота — 71 год.
Лектори: 
к. т. н., професор Палаш Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • Знати теоретичні основи: фактори, що визначають технологічну зварність чавунів; структурні перетворення, що мають місце у зоні сплавлення та у ЗТВ; технологію зварювання та наплавлення чавунів; природу утворення відбілу при зварюванні сірих чавунів без їх попереднього підігрівання;
  • вміти: оцінювати вплив режимів зварювання на структурні перетворення у ЗТВ; аналізувати фазові і структурні перетворення у зоні сплавлення сірих і високоміцних чавунів з кулястою формою графіту; вибирати оптимальні способи та режими зварювання і наплавлення; розраховувати хімічний склад зварних швів та наплавлених валиків і шарів при різних способах зварювання плавленням сірих чавунів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Попередні:
  • Теорія зварювальних процесів.
  • Металознавство та термічна обробка зварних з’єднань.
  • Здатність до зварювання конструкційних матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Зварність чавунів: сірих, високоміцних з кулястою формою графіту, легованих зі спеціальними властивостями, ковких, білих. Загальна характеристика чавунних деталей та виливок, при виготовленні яких використовується зварювання, наплавлення та інші споріднені технології. Особливості структурних перетворень у ЗТДВ при зварюванні та наплавленні чавунів. Класифікація існуючих методів і способів зварювання чавунів. Технологія зварювання та наплавлення чавунів з одержанням швів та шарів, ідентичних до основного металу. Технологія зварювання та наплавлення чавунів з одержанням швів та шарів, що являють собою кольорові метали та сплави. Технологія зварювання та наплавлення чавунів з одержанням швів та шарів, що являють собою леговані сталі. Технологія зварювання та наплавлення чавунів з одержанням швів та шарів, що являють собою вуглецеву сталь. Способи підвищення якості зварювання та наплавлення чавунів. Особливості ремонтного зварювання та наплавлення чавунних виробів. Споріднені до зварювання та наплавлення технології, що використовуються при одержанні та відновленні чавунних деталей.
Рекомендована література: 
  1. ДСТУ 3328–96. Дугове зварювання конструкційних чавунів. Держстандарт України, Київ.: 1996. — 22 с.
  2. Палаш В. М. Металознавчі аспекти зварності залізовуглецевих сплавів. — Л.: 2003. — 235 с.
Форми та методи навчання: 
лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль ( 50 %, захист лабораторних робіт, РГР).
  • Підсумковий контроль ( 50 %, залік).
Мова навчання: 
українська