Зварювання плавленням, частина 1

Код модуля: 
ЗВДВ_6002_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дзюбик Андрій Романович
Результати навчання: 
 • знати сутність різноманітних способів зварювання плавленням, їх техніко-економічні характеристики, сфери використання і перспективи розвитку; особливості технології зварювання плавленням різних металів та їх сплавів;
 • вміти вибрати необхідні зварювальні матеріали; розробити технологічний процес зварювання; вибрати оптимальні параметри зварювання плавленням.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
попередні:
 • Хімія;
 • Фізика
супутні:
 • Теорія зварювальних процесів;
 • Джерела живлення.
Зміст навчального модуля: 
Технологія зварювання металів плавленням: зварні з’єднання та шви; сутність і техніка способів електричного дугового зварювання; матеріали для зварювання; вплив режимів зварювання на форму і склад зварного шва; технологія зварювання: вуглецевих, низьколегованих, середньолегованих та високолегованих сталей; особливості техніки і технології зварювання чавунів.
Рекомендована література: 
 1. Дзюбик А. Р. Зварювання плавленням. — рукопис, 2009. — 240 с.
 2. Технология электрической сварки плавлением. /Под ред. Б.Е.Патона. Учебное пособие. — М.: Машиностроение. 1977. — 432 с.
 3. Жизняков С. Н., Сидлин З. А. Ручная дуговая сварка. Материалы. Оборудование. Технология. — К.: «Екотехнологія», 2006. — 368 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль ( 30%, захист лабораторних робіт).
 • Підсумковий контроль ( 70, іспит).
Мова навчання: 
українська