Зовнішня політика України

Код модуля: 
КП_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 72 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекцій — 16, практичних занять — 16)
Лектори: 
к.п.н., асистент Кучма Леся Олексіївна
Результати навчання: 
Завдання вивчення дисципліни: всебічний та повний розгляд теоретико–концептуальних основ та підходів щодо шляхів, методів та засобів формування зовнішньої політики держави, ґрунтовне цілісне дослідження зовнішньополітичної діяльності України на різних етапах її історичної еволюції, аналіз змісту та сучасних напрямків зовнішньої політики суверенної України по забезпеченню її національних інтересів у міжнародних відносинах. У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати теоретичні основи дослідження зовнішньої політики, її основні типи, специфіку, особливості зовнішньої політики Київської Русі та Галицько–Волинської держави, часів козаччини, незалежних українських урядів (1917-1920 pp.), українське питання в європейській зовнішній політиці міжвоєнного періоду (1920-1939 pp.) та періоду Другої світової війни (1939 -1945 pp.); зовнішньополітичну діяльність Української PCP повоєнного періоду; зовнішньополітичну діяльність незалежної України після розпаду СРСР та становлення й розвиток її як суб’єкта міжнародних відносин.
 • вміти системно збирати й аналізувати факти та явища міжнародного життя, здійснювати порівняльний аналіз міжнародної інформації та застосовувати її у практичній діяльності; виявляти проблеми зовнішньополітичної діяльності Української держави на різних етапах її розвитку; виокремити основні національні інтереси України та аналізувати ефективність діяльності державних інститутів по їх реалізації, що дасть змогу визначати історичні типи зовнішньої політики України; характеризувати і виділяти основні чинники, які впливають на стосунки України із державами світу та міжнародними організаціями на сучасному етапі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Пререквізит: Теорія міжнародних відносин, Історія України, Політологія.
 • Кореквізити: Філософія
Зміст навчального модуля: 
Зовнішня політика держави: сутність та типи. Зовнішня політика України як об′єкт вивчення. Періодизація зовнішньої політики України. Зовнішня політика Київської Русі. Зовнішня політика Галицько-Волинської Русі. Українські землі як об′єкт змагань держав Центрально–Східної Європи у 14–17 століттях. Дипломатія Запорізької Січі та козаччини. Зовнішня політика уряду Б.Хмельницького та козацької держави. Спроби відновлення української незалежності та російська імперська політика на Україні. Зовнішня політика України 1917-1920 років. Утворення УНР та ЗУНР, їх зовнішньополітичні орієнтації й міжнародне визнання. Зовнішня політика України у міжвоєнний період (1921-1939). «Українське питання» у міжнародних відносинах періоду Другої світової війни та повоєнна політика Української PCP. Діяльність України у міжнародних організаціях. Становлення незалежної України як актора міжнародних відносин. Основні концептуальні засади зовнішньої політики України. Проблеми стратегічного партнерства України. Участь України у діяльності міжнародних організацій.
Рекомендована література: 
 1. Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України /Під. ред. Л.С.Голопатюка. — К., 2005.
 2. Незалежна Україна в системі міжнародних відносин: Навчальний посібник. — Львів, 2000.
 3. Овсій О.І. Зовнішня політика України від давніх часів до 1944 року: Навчальний посібник. — К., 1999.
 4. Політологія. Кн. перша: Політика і суспільство. Кн. друга: Держава і політика /А.Колодій, Л.Климанська, Я.Космина, В.Харченко. — 2-е вид., перероб. та доп. — К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. — 664 с.
 5. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ. Нариси історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст. (Навчальний посібник для вузів). — К., 1996.
 6. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України: Підручник. — К.: Либідь, 2006. — 712с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота, написання контрольних робіт.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): усне опитування, виступи на семінарах, написання контрольної роботи.
 • Підсумковий контроль (40%, диференційований залік): підсумкова залікова комплексна контрольна робота (трьохрівневе тестування).
Мова навчання: 
українська