Живопис , частина 7

Код модуля: 
ДОА_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48
Лектори: 
ст.викл.Радомська В.Р.,ст.викл.Бучковська І.Ю.,ст.викл.Кузьмич В.І.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модулю студент повинен знати: Мета вивчення курсу «Спеціалізований живопис »:
 • оволодіти засадами живописно-графічної подачі проектно-дизайнерської документації.
 • застосування набутих знань з академічного живопису та рисунку, історії мистецтва для подачі та вираження своєї ідеї на основні аналізу, відбору, синтезу
 • оволодіти основами стилістично-рисункової і живописної аналітики, основними методами копіювання та інтерпретування в галузі дизайну і сучасного архітектурного проектування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • живопис,
 • рисунок,
 • пленер,
 • історія мистецтва і архітектури,
 • шрифти,
 • основи комп’ютерної графіки,
 • історія дизайну,
 • основи декоративно-ужиткового мистецтва.
Зміст навчального модуля: 
«Спец. живопис» — оволодіти палітрою живописних засобів та підбору відповідної техніки для вибраної ідеї-історично-художньої спадщини, з подальшою авторською інтерпретацією та подачею. Вивчення аналогій, відбір, синтез, аналітика інформаційного теоретично-візуального матеріалу
Рекомендована література: 
 1. Ростовцев Н.Н. История методов обучения рисованию. Зарубежная школа рисунка – М.1981.
 2. Омельченко П. Наука про малярські фарби, матеріали та техніки (1,2 т) – л.1996р.
 3. Соколова М.Н. Труд иконописца М. 1998
 4. Алексеев А.М. Копируем картины великих мастеров. – 2008.
Форми та методи навчання: 
лекційні заняття в музеях Львова, теоретично-практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
поточний контроль — худож.перегляд І-х з-нь (ІІ-і роб.) підсумковий контроль — диференційований залік (ІV роб.)
Мова навчання: 
українська