Земельне право

Код модуля: 
КДТ_6008_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 64 год., лекційні заняття — 32 год., лабораторні заняття — 32 год. Самостійна робота — 80 год.
Лектори: 
 • ст. викладач Хавар Ю. С.
 • ст. викладач Сай В. М.
Результати навчання: 
Внаслідок вивчення даного змістового модуля студент повинен:
 • засвоїти генетичні типи грунтів, якісну характеристику різних категорій земель і видів угідь, обгрунтування земельно-оціночних робіт та заходів відновлення земель при їх рекультивації.
 • вміти розробляти природоохоронні заходи для порушених земель різних категорій та складати проекти рекультивації земель.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Призначення, система та основні принципи землеустрою.
 • Загальні положення кадастру природних ресурсів.
Зміст навчального модуля: 
Поняття і зміст права власності на земельні ділянки, форми власності на землі в Україні, загальні принципи державного управління земельними ресурсами, поняття і зміст правової охорони земель. Поняття, зміст і види земельних правовідносин. Земельно-правові норми. Суб’єкти і об’єкти земельних правовідносин. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин. Поняття та юридичні ознаки оренди землі. Правове регулювання оренди земель с/г та іншого призначення. Договір оренди земельної ділянки.
Рекомендована література: 
 1. Земельне право України: підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл./ В. І. Семчик, П. Ф. Кулинич, М. В. Шульга. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008. — 600 с.
 2. Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В. І. Семчика. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. — 896 с.
 3. О. Я. Микула, М. Г. Ступень., В. Ю. Пересоляк Кадастр природних ресурсів: Навчальний посібник. — Львів: «Новий світ — 2000», 2006. — 192 с.
 4. Природноресурсове право України: Навч. посіб./ За ред. І. І. Каракаша. — К.: Істина, 2005. — 376 с.
 5. Управління земельними ресурсами: Навчальний посібник / В. В. Гарлачук, В. Г. В’юн, А. Я. Сохнич — Миколаїв, Вид-во МФ На УКМА, 2002. — 316 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульний контроль проводиться на 16 та 25 тижнях семестру.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська