Застосування систем захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6072_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3, аудиторні години — 48 (лекції — 32, практ. — 16)
Лектори: 
старший викладач Яструбецький Олександр Вадимович
Результати навчання: 
  • Знати: Основні сфери застосування систем захисту інформації;
  • Вміти: Проектувати та впроваджувати системи захисту інформації, здійснювати комплексну оцінку захищеності інформаційних систем стосовно різних областей застосування.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи інформаційної безпеки,
  • Методи та засоби технічного захисту інформації
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Проведення обстеження інформаційних систем, аналіз проектної та конструкторської документації для визначення пріоритетів, вимог і обмежень на систему захисту інформації; визначення архітектури системи захисту інформації; вибір і обґрунтування рішень по забезпеченню безпеки інформації в інформаційній системі; визначення складу, характеристик і місць установки засобів захисту інформації в інформаційній системі; визначення режимів функціонування та настроювань засобів захисту інформації в інформаційній системі; встановлення рекомендацій з використання засобів виявлення вразливостей і контролю ефективності системи захисту інформації в інформаційній системі; визначення специфікацій необхідних засобів захисту інформації; вивчення необхідних організаційно-розпорядницьких документів по забезпеченню безпеки інформації в інформаційній системі.
Рекомендована література: 
  1. Герасименко В.А., Малюк А.А. Основы защиты информации — М.: МИФИ. 1997.
  2. Хорошко В.А., Чекатков А.А. Методы и средства защиты информации — К.: Юниор, 2003.
  3. В.И.Ярочкин Технические каналы утечки информации — М.: ВИНИТИ, 1994.
  4. Пархуць Л.Т. Методи і засоби захисту інформації. Захист інформації від витоку по технічних каналах. (Конспект лекцій) — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка» 2005.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (20%): виступ на семінарах
  • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): реферат, усне опитування.
Мова навчання: 
українська