Застосування персональних комп’ютерів у вимірювальній техніці

Код модуля: 
ІВТ_6103_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лабор. — 32)
Лектори: 
 • д.т.н., проф. Луцик Ярослав Теодорович,
 • к.т.н., доц. Петровська Ірина Романівнва
Результати навчання: 
 • навчитися впевнено працювати на сучасному комп’ютері в операційній системі Windows та інтегрованому програмному комплексі Microsoft Office;
 • навчитися застосовувати сучасні методи для обробки і аналізу результатів вимірювального експерименту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Зміст навчального модуля: 
Створення та редагування науково-технічних текстів документів, створення списку літератури, перехресні посилання, стилі. Вставлення файлів, таблиць, змісту, створення закладок. Вставлення таблиць Microsoft Exel та діаграм Microsoft Graph. Робота з таблицями даних і види представлення вимірювальної інформації: графіки, діаграми. Робота з графічними об’єктами. Робота у режимі головного і вставлених документів. Microsoft Exel та її застосування для обробки вимірювальної інформації. Опрацювання чисел у формулах і функціях. Опрацювання інформації в списках. Опрацювання вимірювальної інформації програмою CurvExpert.
Рекомендована література: 
 1. М. Миллхоллон, К. Мюррей. Эффективная работа: Microsoft Office Word 2003. — СПб.: Питер, 1-е изд., 2005. — 976 с.
 2. С. Симонович. Эффективная работа: MS Word 2007. — СПб.: Питер, 1-е изд. 2008. — 640 с.
 3. Г. Кондратьев. Windows XP и полезные программы: установка и настройка. — СПб.: Питер, 1-е изд. 2006. — 336 с.
 4. Хэлворсон М., Янг М. Эффективная работа OfficeXP/Перев.с англ. — СПб.: Питер, 1-е изд. 2004. — 1072 с.
 5. М. Додж, К. Стинсон. Эффективная работа: Microsoft Office Excel 2003. — СПб.: Питер, 1-е изд. 2004. — 1088 с.
 6. Луцик Я.Т., Озгович А.І. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни «Застосування персональних комп’ютерів у вимірювальній техніці» — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 2003.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (60%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (40 %, залік — усна форма)
Мова навчання: 
українська