Застосування комп’ютерних технологій в наукових дослідженнях технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в.т.ч лекції — 32 год., практичні — 16 год; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Жеплинський Т.Б.
Результати навчання: 
 • ознайомлення з елементами комп’ютерної графіки та редагування графічних зображень
 • пошук накопичення та оброблення наукової інформації
 • представлення результатів досліджень, програма Power Point
 • створення власного Інтернет сайту
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • технологія виробництва скла та ситалів;
 • технологія виробництва кераміки та вогнетривів;
 • технологія виробництва в’яжучих матеріалів та виробів на їх основі;
 • вища математика
Зміст навчального модуля: 
Пошук накопичення та оброблення наукової інформації. Універсальна десяткова класифікація (УДК), її структура, класи, символи. Реферативні журнали. Пошук в мережі Інтернет. Прогнозування властивостей силікатних матеріалів. Знаходження оптимальних параметрів. Використання діаграм та графіків, лінії тренду. Аналіз експериментальних досліджень та формулювання висновків i пропозицій. Оброблення ілюстрованого матеріалу за допомогою програм Paint, Picture Manager, Photo Shop. Створення та робота з електронними таблицями Microsoft Excel. Побудова графіків та діаграм. Встановлення функціональної залежності. Редагування та оновлення інформації на Інтернет-сайті.
Рекомендована література: 
 1. Кирецкий И.И. Основы научных исследований. — К.: Вища школа, 1981. — 205 с.
 2. Основы научных исследований: Учебное пособие для вузов / Э.Ф. Бабуров, Э.Л. Куликов, В.К. Маригодов. — К.: Вища школа, 1988. — 230 с.
 3. Саутин С.Н., Пунин А.Е. Мир комп’ютеров и химическая технология. — Л.: Химия, 1991. — 144 с.
 4. Реселман Б. Использование Microsoft Visual Basic-5. — Киев, Москва, Санкт-Петербург: 1998. — 450 с.
 5. Access 7.0 для Windows 95. — К.: Торгово-издательбское бюро BHV, 1997. — 480 c.
 6. Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95 / Перев. с англ. — СПб: Питер, 1997. — 784 с.
 7. Додж М., Кината К., Стинсон К. Эффективная работа с Excel 7.0 для Windows 95 / Перев. с англ. — СПб: Питер, 1997. — 1040 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%) — практичні заняття
 • Підсумковий контроль (60%) — залік
Мова навчання: 
українська