Засоби системного програмування

Код модуля: 
ЕОМ_6011_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 32, лабор. — 32, практ. — 16)
Лектори: 
ст. викл. Мархивка Василь Степанович
Результати навчання: 
  • знати вплив архітектури та апаратного забезпечення комп’ютерних систем на процес створення системних програм; машинно-орієнтовану мову програмування assembler та методи і алгоритми програмування типових елементів системних задач;
  • уміти розробляти програмні модулі для швидкісного інформаційного пошуку та перетворень даних у комплексах системних програм на основі особливостей архітектури та системи команд процесорів ix86.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Організація та функціонування комп’ютерів,
  • Програмування «Структури даних та алгоритми».
кореквізити:
  • Системне програмування.
Зміст навчального модуля: 
Архітектура та система команд базового процесора іх86. Мова асемблера: структура програми, директиви, формати команд і даних. Особливості застосування мови асемблера для вирішення типових системних задач.
Рекомендована література: 
  1. Абель П. Язык ассемблера для IBM PC и программирования /Пер. с англ. — М.: Высш. шк., 2008. — 447 с.
  2. Пустоваров В.И. Ассемблер: программирование и анализ корректности машинных программ: — К.: Издательская группа BHV, 2000. — 480 с.
  3. Методичні вказівки до практичних лабораторних занять з дисципліни «Засоби системного програмування». Укладачі Мархивка В.С., Лашко О.Л., 2007. — 36 с., www.svm-070\vol2\LABS\ZSP
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування на практичних заняттях
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен)
Мова навчання: 
українська