Засоби прийому та обробки інформації в системах технічного захисту

Код модуля: 
ЗІ_6064_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, практичні — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доц. Прокопишин Іван Анатолійович
Результати навчання: 
 • знати методи прийому та обробки сигналів в системах захисту, способи забезпечення захищеності телекомунікаційних систем;
 • уміти застосовувати набуті знання для задач проектування функціональних вузлів прийому та обробки інформації в системах захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія інформації,
 • Засоби збору та обробки інформації в СЗ
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Класифікація каналів зв’язку та методи їх розділення. Пристрої та вузли приймача сигналів. Методи та пристрої синхронізації. Опрацювання сигналів у приймачі, фільтрація неперервних сигналів. Потенціальна та реальна завадостійкість, оптимальний прийом сигналів. Вузли та пристрої опрацювання інформації.
Рекомендована література: 
 1. Максименко Г.А., Хорошко В.А, Методы выявления, обработки и идентификации сигналов радиозакладных устройств. — К.: ООО «Полиграф-Консалтинг, 2004. — 317 с.
 2. Основи теорії сигналів: Підручник / За ред. Б.А. Мандзія. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2008. — 240 с.
 3. Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д.Д. Кловского. — М.: Радио и связь. 2000. — 800 с.
 4. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. — М: Вильямс, 2003. — 1104 с.
 5. Хома В.В. Основи збору, передачі та оброблення інформації: Навч. посібник. — Львів: Вид. НУ «Львівська політехніка», 2007. — 312 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): усне опитування на практичних заняттях, письмові звіти з лабораторних робіт
 • Підсумковий контроль (70 %, іспит): теоретична частина — 55%, практика — 15%
Мова навчання: 
українська, англійська