Засоби передачі інформації в системах технічного захисту інформації

Код модуля: 
ЗІ_6061_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 64 (лекції — 32, пр. зан. — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
д. т. н., проф. Джала Роман Михайлович
Результати навчання: 
 • знати методи і засоби відбору і передавання повідомлень,
 • уміти розрахувати параметри сигналів та характеристики елементів систем збору і передачі інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Теорія інформації,
 • Основи теорії кіл, сигнали та процеси в системах технічного захисту.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Структура та функції систем передачі інформації. Засоби збору та передавання інформації у системах захисту. Характеристики сигналів у системах захисту. Методи та пристрої перетворення сигналів. Цифрові методи передавання повідомлень. Методи передавання сигналів по лініях зв’язку. Лінії і канали передачі інформації. Перспективи розвитку методів і засобів відбору, опрацювання та передавання інформації в системах захисту.
Рекомендована література: 
 1. Хома В.В. Основи збору, передачі та оброблення інформації: Навч. посібник. — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2007. — 312 с.
 2. Максименко Г.А., Хорошко В.А. Методы выявления, обработки и идентификации сигналов радиозакладных устройств. — К.: ООО «Полиграф Консалтинг», 2004. — 317 с.
 3. Краус М., Кучбах Э., Вошни О.-Г. Сбор данных в управляющих вычислительных системах: Пер. с нем. — М.: Мир, 1987. — 294 с.
 4. Основи техніки передавання інформації. Підручник. / Р.Квєтний, М.Компанець, С.Кривогубченко, А.Кулик. — Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2002. — 358 с.
 5. Передача дискретных сообщений: Учебник для вузов / Под ред. В.П.Шувалова. — М.: Радио и связь. 1990. — 464 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (22%):усне опитування під час практичних занять, письмові звіти з лабораторних робіт,
 • Підсумковий контроль (78 %, екзамен): тестування, розв’язування задач, опитування
 • Курсова робота (100%, залік)
Мова навчання: 
українська, англійська, російська