Запис і відтворення інформації

Код модуля: 
ПТМ_6047_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 120 (кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 68 (лекції- 32, лабор. — 16, практ. — 16)
Лектори: 
к.т.н., доцент Дейнека Ростислав Михайлович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати основні методи і засоби реєстрації і зчитування інформації, їх фізичні принципи дії, будову, області застосування та методи розрахунку основних елементів.
 • уміти аналізувати фізичні принципи дії, будову та особливості роботи функціональних елементів, проводити розрахунки технічних параметрів конструкційних вузлів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізити: загальна фізика, технічна механіка, елементи теорії мехатроніки.
 • кореквізити: розрахунок механічних вузлів мехатронних засобів, елементи електронних пристроїв
Зміст навчального модуля: 
Дати студентам знання з фізичних принципів будови та особливостей роботи технічних пристроїв для запису та відтворення інформації.
Рекомендована література: 
 1. Гитлиц М.В. «Магнитная запись информации», М, 1990 г.
 2. Котова П. Руденко О. «Носители магнитной записи», М, 1987 г.
 3. Саямов Э.А. «Средства отображения и воспроизведения информации», М., ВШ, 1982 г.
 4. Вольф В.А. «Оптические запоминающие устройства», Ленинград, 1979 г.
 5. Травников Е.Н. «Механизмы аппаратуры магнитной записи», Київ, Вища школа, 1975 р.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма
Мова навчання: 
українська