Заповнювачі для бетонів

Код модуля: 
АШ_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Марків Т. Є.
Результати навчання: 
Вивчення різноманітних видів заповнювачів, їх властивості, а також технологію виготовлення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Основи технології бетонних і залізобетонних конструкцій,
  • Мехобладнання підприємств будівельної індустрії,
  • Контроль виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Роль заповнювачів для бетонів в сучасному будівництві та в виробництві збірних бетонних і залізобетонних виробів. Класифікація заповнювачів для бетонів. Стан виробництва заповнювачів. Розширення використання відходів промисловості і місцевої сировини. Підвищення ефективності заповнювачів і використання їх в бетонах. Форма зерен заповнювача і їх взаємна укладання. Зерновий склад заповнювача. Структура заповнювача. Міцність заповнювача. Водо- і морозостійкість заповнювача. «Армування» бетону заповнювачем. Пісок (Зерновий склад. Вміст домішок. Вологість. Добування природного піску. Пісок із відсіву після подрібнення. Збагачення і фракціонування.). Гравій(Технічні вимоги. Добування і фракціонування. Промивання. Збагачення.). Щебінь(Технічні вимоги. Виробництво. Збагачення. Щебінь із гравію.). Технологічні схеми виробництва щебеня, гравію і піску(Загальні принципи і положення. Щебеневі заводи. Гравійно-щебеневі і гравійно-пісчані заводи. Гравійно-піщані і піщані заводи з гідромеханізованим способом добування сировини. Заповнювачі вулканічного походження. Заповнювачі осадового походження. Збагачення пористих заповнювачів. Металургійні шлаки (Щебінь з доменного шлаку. Гранульований шлак.). Паливні шлаки (Шлаки від спалювання кускового палива. Шлаки від спалювання горохоподібного палива.). Керамзит (Сировина. Основи технології. Технічні вимоги. Однорідність. Збагачення. Керамзитовий пісок. Технологічні схеми виробництва. Використання.). Аглопорит (Сировина. Основи технології. Технічними вимоги. Аглопоритовий гравій. Використання.). Шлакова пемза (Основи технології. Технічні вимоги. Використання.). Шунгизит. Інші заповнювачі і технологічні рішення. Використання відходів промисловості. Фракціонування і збагачення заповнювачів. Виробництво заповнювачів із щільних і пористих гірських порід. Виробництво штучних пористих заповнювачів.
Рекомендована література: 
  1. Ицкович С. М. и др. Технология заполнителей бетона: Учеб. для строит. вузов по спец. «Производство строительных изделий и конструкций»/ С. М. Ицкович, Л. Д. Чумаков, Ю. М. Баженов. — М.: Высш. шк., 1991. — 272 с.
  2. Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Кочевих М. О. Заповнювачі для бетону. — Підручник. — К.: ФАДА, ЛТД. 2001. — 399 с.
  3. Дворкин Л. И., Пашков И. А. Строительные материалы из промышленных отходов. Киев. 1980.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (практичні заняття) — 20 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 80 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська