Заповідна справа

Код модуля: 
ЕОНС_6032_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60; аудиторні години — 32; в т.ч. лекції — 16 год., практичні заняття —16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 2
Лектори: 
доц. Ковальчук О.З.
Результати навчання: 
засвоєння студентами елементів заповідних територій, проблем розвитку заповідної справи та екологічної мережі
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Загальна екологія. Біологія. Ландшафтна екологія
Зміст навчального модуля: 
Роль та значення природно-заповідних територій і об 'єктів у житті біосфери і суспільств. Стан заповідної справи в Україні. Роль та значення природно-заповідних територій і об 'єктів у житті біосфери і суспільства. Стан заповідної справи в Україні. Біосферні та природні заповідники, НПП. Природно-заповідний фонд Львівської області.
Рекомендована література: 
  1. Сівак В., Солодкий В. Заповідна справа. — Чернівці: Зелена Буковина, 2001.
  2. Збірник законодавчих актів України про охорону навколишнього природного
  3. середовища. У 12-ми томах. Чернівці, Зелена Буковина, 1996-2005.
  4. Сівак В. Солодкий В., Робулець С. Природоохоронне інспектування. — Чернівці: Зелена Буковина, 2004.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська