Залізобетонні та кам’яні конструкції (Курсовий проект)

Код модуля: 
БКМ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредитів ЕКТС.
Лектори: 
к. т. н., доцент Стасюк М. І.
Результати навчання: 
Виконання курсового проекту «Розрахунок і проектування несучих конструкцій багатоповерхового будинку з неповним каркасом». Набуття навиків з розрахунку і проектування залізобетонних конструкцій з використанням розрахункових прикладних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Лінійна алгебра та аналітична геометрія; математичний аналіз і основи теорії функцій комплексної змінної; диференціальні рівняння і рівняння математичної фізики; математичне моделювання і вступ до системного аналізу; теорія імовірностей і математична статистика; інженерна графіка; будівельні матеріали та вироби; архітектура будинків та споруд; технологія будівельних процесів; метрологія та стандартизація; охорона праці в будівництві; теоретична механіка; опір матеріалів; будівельна механіка; архітектура житла в системі міської забудови; архітектура промислових будинків та споруд; основи економіки будівництва.
Зміст навчального модуля: 
Основні положення методу розрахунку конструкцій. Розрахунок на утворення нормальних тріщин в елементах, що працюють на згин, позацентровий стиск, позацентровий розтяг; розрахунок на утворення тріщин, похилих до поздовжньої осі елемента. Принципи компоновки та проектування балочних та безбалочних збірно-монолітних перекрить. Розрахунки елементів перекриття за І та ІІ групою граничних станів. Конструювання основних елементів з виконанням креслень та специфікації. Визначення міцності кам’яного муру при стиску та розтягу, деформативність муру.
Рекомендована література: 
 1. СниП 2.03.01-84*. Бетонные и железобетонные конструкции. М.: 1985.
 2. Пособие по проектированию бетонные и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры /к СниП 2.03.01-84/ ЦНИИпромиздат Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. М., 1986.
 3. Пособие по проектированию напряженных железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов /к СниП 2.03.01-84/ ЦНИИпромиздат Госстроя СССР, НИИЖБ Госстроя СССР. Ч.1, 2. М., 1986.
 4. Типовые железобетонные конструкции зданий и сооружений для промышленного строительства. Справочник проектировщика. /Под ред. Г. И.Бердичевского. М.: Стройиздат, 1974.
 5. Жилые и общественные здания. Краткий справочник инженера-конструктора. Справочник. М.: Стройиздат, 1991.
 6. СниП ІІ-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 1983.
 7. Пособие по проектированию каменных и армокаменных конструкций /к СНиП ІІ-22-81/.М.,1989.
 8. Проектування монолітного і збірного залізобетонного перекриття багатоповерхового будинку з несучими цегляними стінами. Методичні вказівки до першого курсового проекту з дисципліни «Залізобетонні та кам’яні конструкції» для студентів спеціальностей «Промислове та цивільне будівництво» і «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» Львів, 1994.
 9. ДБН В.1.2-2:2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. К., Мінбуд України, 2006.
 10. ДСТУ Б.В.1.2-3.2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. К. Мінбуд України. 2006.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Курсовий проект — 100 балів.
 • Поточний контроль: консультації.
 • Підсумковий контроль: залік
Мова навчання: 
українська